Nawigacja
Jak rozumieć „klucze” z Ewangelii Mateusza 16:19, i o co chodzi z tym związywaniem i rozwiązywaniem?

Mateusza 16:19
„[...] i dam ci klucze Królestwa Niebios; i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie [...]".

Klucze oznaczają tutaj władzę i prawo związania lub rozwiązania człowieka z niebem, co zostało powierzone Piotrowi i innym członkom Kościoła Jezusa Chrystusa (Mateusza 18:18), czyli chrześcijanom, ludziom prowadzonym przez Ducha Świętego [(Dzieje Apostolskie 1:5-9 / Jana 20:21-23) więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. Jest to jednak inny rodzaj władzy, odmienny od świeckich lub religijnych praw. Nie chodzi tutaj bowiem o elitarną klasę urzędników (ani o władzę hierarchii kościelnej), wykorzystujących swoją pozycję do egoistycznych, religijno-politycznych celów. Władza ta odnosi się do ludzi duchowo odrodzonych [(Jana 3:3-8 / Tytusa 3:3-6) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], żyjących w Duchu Świętym [(Rzymian 8:5-9) - więcej na ten temat, kliknij tutaj] i jest dana tym, którzy w Bożym imieniu rozgłaszają Ewangelię Jezusa Chrystusa (Mateusza 28:18-20). Efektem tego jest działanie Ducha Świętego [Jego mocy (1 Koryntian 4:20 / 1 Koryntian 2:1-5)], w wyniku czego słuchacze zostają przekonani (właśnie przez Ducha Świętego) o grzechu, Bożym sądzie i sprawiedliwości (Jana 16:7-8), nawracają się [odwracają od grzesznego, świeckiego stylu życia (Dzieje Apostolskie 3:17-23) - więcej na ten temat, kliknij tutaj], idąc za nauką Jezusa (Marka 8:34-35 / Jana 10:27-30 / Jana 12:26). Rozpoczynając bliski związek z Bogiem, żyją już oni nie według ciała lecz według Ducha (więcej na ten temat, kliknij tutaj), zostając w ten sposób połączeni z niebem (jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj).

Zwróć, proszę, uwagę na to, w jaki sposób Apostoł Piotr użył tych kluczy (w celu związania ludzi z niebem) w czasie swojego kazania, które poruszyło, przekonało, a następnie połączyło z niebem trzy tysiące dusz: „[...] a gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia? (38) A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. (39) Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła. (40) Wielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. (41) Ci więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz" (Dzieje Apostolskie 2:37-41).

Pan Jezus powierza te klucze (a więc prawo związania lub rozwiązania człowieka z niebem) również innym wierzącym, żyjącym w Duchu Świętym. W Księdze Dziejów Apostolskich znajdujemy opis tego, w jaki sposób Filip używał tych kluczy (Dzieje Apostolskie 8:4-13), a także Piotr, Jan i inni chrześcijanie (Dzieje Apostolskie 8:14-25). Mamy również inne tego przykłady (odnoszące się do rozwiązania człowieka z niebem), m.in. w Ewangelii według Mateusza (18:15-18): „[...] a jeśliby zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam; jeśliby cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. (16) Jeśliby zaś nie usłuchał, weź z sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwu lub trzech świadków była oparta każda sprawa. (17) A jeśliby ich nie usłuchał, powiedz zborowi; a jeśliby zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. (18) Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie".

Pismo Święte mówi, że ponowny związek człowieka z grzechem oznacza odłączenie od Chrystusa (1 Jana 1:5-6 / Hebrajczyków 10:26-29), co w efekcie prowadzi do rozwiązania go z niebem (Jana 15:6). Ludzie wierzący (posiadający Ducha Świętego) w takim przypadku (po zbadaniu faktów) mają prawo, a nawet obowiązek ogłosić takie rozwiązanie. Osoba żyjąca w grzechu, niemoralności itp. (podająca się za chrześcijanina) wystawia na pośmiewisko nie tylko Kościół, ale godność samego Chrystusa (Hebrajczyków 2:1-3 / Hebrajczyków 10:26-31). Jednym z tego przykładów może być fragment z 1. Listu Pawła do Koryntian 5:1-5: „[...] słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego. (2) A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się dopuścił. (3) Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jak bym był obecny: (4) Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana naszego, Jezusa, (5) oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański".

Te fakty (i wiele, wiele innych) pokazują nam, na czym polega związywanie lub rozwiązywanie człowieka z niebem. Dowody Słowa Bożego świadczą, że związanie człowieka z niebem następuje przez poselstwo Ewangelii (głoszone w mocy Ducha Świętego - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), uwieńczone chrztem (więcej na ten temat, kliknij tutaj), a rozwiązanie go z niebem przez egzekfowanie dyscypliny kościelnej (w przypadku jej naruszenia).

Mateusza 28:18-20
„[...] a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata".

Inna możliwość tłumaczenia fragmentu z Ewangelii według Mateusza 16:19 (źródło: „The MacArthur NKJV Study Bible", Word Publishing 1997, strona 1423 – tłumaczenie własne):

„Klucze reprezentują autorytet, który Chrystus daje tutaj Piotrowi (z przedłużeniem dla wszystkich wierzących) do orzeczenia tego, co zostało związane lub rozwiązane w niebie. Podobne jest przyrzeczenie z Ewangelii według Jana 20:23, gdzie Chrystus dał swym uczniom autorytet odpuszczania lub zatrzymania grzechów. Wszystko to powinno być rozumiane w kontekście Ewangelii według Mateusza 18:15-17, gdzie Chrystus dał specyficzne instrukcje na temat tego, jak traktować grzech w Kościele”.

Podsumowując: grupa wierzących działająca zgodnie ze Słowem Bożym (w Duchu Świętym), posiada autorytet ogłoszenia kogoś związanym lub rozwiązanym z niebem. Do nich nie należy decydowanie w tych sprawach (przez własne prawa i przekonania), ale ogłoszenie tego na bazie Słowa Bożego. Gdy Kościół (zbór, grupa wierzących działająca w Duchu Świętym) zwiąże lub rozwiąże coś na ziemi, w tym samym czasie i w taki sam sposób zostaje to związane lub rozwiązane w niebie.

Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153905