Nawigacja
Mam dwa pytania; 1. Czy nie uważasz, że ten światowy kryzys jest już przygotowaniem do społeczeństwa bezgotówkowego, czyli do mikroczipów? / 2. Czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?

„[...] On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia [...]” (Objawienie Jana 13:16-17).

Możesz obejrzeć krótki film na ten temat, klikając tutaj.

Odpowiedź na pytanie pierwsze: „czy nie uważasz, że ten światowy kryzys jest już przygotowaniem do społeczeństwa bezgotówkowego, czyli do mikroczipów?”.
Nie mam wątpliwości, jeśli chodzi o fragment z Księgi Objawienia Jana 13:17. Jednak określenie, w jaki sposób się to dokona, tzn. kwestia microchipów, jest dla mnie trudną sprawą. Wszystko na to wskazuje, ale...

W ubiegłym roku otrzymałem ostrzeżenie, że pewna firma jest zaangażowana w działania związane z tym obszarem. Patrząc na Biblię i treść informacji, jakie otrzymałem, wszystko się zgadzało. Dlatego też z zainteresowaniem zacząłem czytać na temat tej firmy, chcąc wyjaśnić kilka nieścisłości.

Proszę, abyś zrozumiała pewną rzecz – w dzisiejszych czasach ludzie pragną sensacji. Aby ich zaspokoić, media szukają gorących tematów. Zobacz, czym żyje dzisiejszy świat. Biblia i jej proroctwa stanowią jeden z przedmiotów tych fascynacji.

Niektóre wydarzenia i fakty pasują do proroctw. Niestety, odbierając je w sposób niezgodny z Bożym punktem widzenia, możesz wpaść w pułapkę. Jeśli prześledzisz historię, zobaczysz, jak wielu zostało zwiedzionych (na przykład 32 członków sekty religijnej, którzy mieli popełnić samobójstwo – ludzie czytający Biblię). Proszę, abyś o tym pamiętała.

Jeszcze dużo osób opierających się na proroctwach i ostrzeżeniach będzie zwiedzionych. Bądź więc czujna, a swoje myśli i serce umacniaj bliskim związkiem z Jezusem (Jana 15:4-7): „[...] w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi” (Efezjan 6:10-11).

Pismo Święte mówi również: „[...] baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie [...]” (Kolosan 2:8).

Objawienie Jana jest jedną z trudniejszych ksiąg Pisma Świętego – różni ludzie bardzo rozmaicie ją interpretują. Proszę, abyś uważała. Nie chcę powiedzieć, że masz ignorować ostrzeżenia zawarte w Słowie Bożym – chcę jedynie, abyś była cierpliwa i nie dociekała rzeczy, które nie są dla ciebie teraz aż tak ważne. Jeśli będziesz blisko Jezusa, On przygotuje cię i ostrzeże w stosownej porze (Łukasza 21:29-30). Weź sobie do serca to, a także werset 18 z poniższego fragmentu:

2 Piotra 3:15-18
„[...] a cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (16) tak też mówi we wszystkich listach, gdzie o tym się wypowiada; są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które, podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swej własnej zgubie. (17) Wy tedy, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście, zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych, nie dali się wyprzeć z mocnego swego stanowiska. (18) Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy”.

Odpowiedź na pytanie drugie: „czy na Bożym zegarze nie jest już za pięć dwunasta?”.

Myślę, że nastał czas bliskiego przyjścia Jezusa. Jednak Pismo Święte wyraźnie mówi: „[...] ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (33) Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie” (Marka 13:32-33).

Pan Jezus powiedział również: „[...] baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! (9) Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec” (Łukasza 21:8-9).

Kwestia ponownego przyjścia Jezusa i daty końca świata ma więc proste wyjaśnienie – nikt nie wie (i nie będzie wiedział), jakiego to będzie dnia ani o jakiej godzinie. Czytamy jednak o znakach, które będą poprzedzać ten okres (Ewangelia według Marka 13:7-23.31-33, Ewangelia według Łukasza 21:7-28, Ewangelia według Mateusza 24:3-34, Księga Objawienia Jana 21:1-8, Księga Dziejów Apostolskich 1:6-8, 2. List Pawła do Tymoteusza 3:1-9, 1. List Pawła do Tesaloniczan 5:1-2, Księga Izajasza 10:22-23, 24:1-23 i 28:21-22, Księga Sofoniasza 1:1-18 – możesz zapoznać się z tymi fragmentami, klikając tutaj).

Należy więc pogodzić nieznaną datę końca świata ze świadomością poprzedzających go znaków, nie wychodząc przy tym poza dopuszczone granice: „[...] a gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. (29) I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; (30) gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. (31) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. (32) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie” (Łukasza 21:28-32).

Czasy ostateczne (okres od pierwszego do drugiego przyjścia Jezusa) zostały zapoczątkowane w Dniu Pięćdziesiątnicy [wylania Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:17)]. Dni ostateczne (w moim zrozumieniu) zapoczątkowało powstanie państwa Izraela. Na tej podstawie mogę przypuszczać, że może to być okres jednego pokolenia [może 80, 100, maksymalnie 120 lat (1 Mojżeszowa 6:3)]. Nie oznacza to pięciu, siedmiu czy dziesięciu dni kalendarzowych. Możemy różnie to pojmować, ponieważ na Bożym „zegarze” jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 Piotra 3:8 / Psalm 90:4). Dlatego nikt nie zna dokładnej daty, a co Bóg zamierzył, musi się jeszcze wypełnić (proroctwa).

Jest to tylko moja opinia. Głęboko wierzę, że jeśli dziś miałabyś możliwość zapytać Jezusa: „czy na Bożym zegarze jest za pięć dwunasta?”, udzieliłby ci następującej odpowiedzi: „[...] nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, (8) ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”.

Werset 8 jest odpowiedzią na twoje pytanie.
Jeśli znajdziesz coś niejasnego lub będziesz chciała rozwinąć jakąś kwestię, napisz.

Mateusza 24:36-44
„[...] a o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie”.

Z Panem Bogiem, Luke.
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3157465