Nawigacja
Jak rozumiesz fragment z Ewangelii Łukasza 22:31-32?

Czytałem dziś Ewangelię Św. Łukasza, [twój wspaniały patron!] - i rozważam rozdział 22:31-32; ....(31) Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. (32) Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.
Piękne słowa Chrystusa, powiedz jak to odbierasz?
O czym nasz Pan mówi Piotrowi i dlaczego przypomina Piotrowi aby wytrwał w wierze?
Jak to rozumiesz i jeśli możesz podziel się tym ze mną... Ja mam wrażenie, że jest to kontynuacja wcześniejszej rozmowy z Piotrem, gdzie Chrystus własnymi słowami ustanawia Piotra jako skałę, na której zbuduje swój Kościół i da Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego.
Napisz proszę jak to rozumiesz?
Dzięki, z Panem Bogiem!...

Według mnie słowa Pana Jezusa dotyczące Piotra objawiają cztery ważne prawdy:

1. Prawda pierwsza; Bóg zezwala szatanowi na kuszenie i wypróbowanie dzieci Bożych.

Pokusy, różnego rodzaju ataki, aby zburzyć naszą wiarę nie pochodzą od Boga (Jakuba 1:13-15). Pismo Święte wskazuje, że szatan dostał na to pozwolenie, [zobacz Księgę Joba 1-szy i 2-gi rozdział] ale Bóg określa granice. Z Jego ludem szatan nie może robić co chce, [Bóg o tym decyduje] ingerując w chwili, kiedy szatan posuwa się za daleko. Pismo Święte nazywa to doświadczeniami lub próbą wiary.

Jakuba 1:2-3
....(2) Za pełną radość poczytujcie to sobie, bracia moi, ilekroć spadają na was różne doświadczenia. (3) Wiedzcie, że to, co wystawia waszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. (4) Wytrwałość zaś winna być dziełem doskonałym, abyście byli doskonali, nienaganni, w niczym nie wykazując braków.

1 Koryntian 10:13
....(13) Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.

Moim zdaniem; służy to dla naszego dobra (Jakuba 1:2-3), dla wzmocnienia, zawiązania z Bogiem bliższej relacji, ku utwierdzeniu naszej wiary i zaufania w Boże obietnice, [w przypadku Piotra tego właśnie dotyczyło].

W kontekście tego fragment, [Łukasza 22:31-31] przesianie, [werset 31b] nie oznacza, że Bóg odrzuca Swoje dzieci. Wiadome jest, że Piotr zaparł się Jezusa (Marka 14:72), a mimo to był Jego wiernym sługą aż do końca. Odnoszę to w ten sposób ponieważ żaden z Apostołów, [oprócz Judasza - wypełnienie proroctwa (Jana 17:12 / Psalm 41:9 / 109:8)] nie został oddzielony od Pana. Po zmartwychwstaniu, [wzmocnieni wiarą] wiernie głosili Ewangelię, płacąc za Nią męczeńską śmiercią, [oprócz Jana].

Przesianie oznacza więc oczyszczenie, wzmocnienie, utwierdzenie i jest uświadomieniem, że bez Bożej pomocy, [wsparcia] nic nie można osiągnąć. Chęci, zapieranie się, własne wysiłki, nic nie pomogą. Piotr jako jeden z pierwszych przekonał się o tym. Później jednak nawet śmierć nie była w stanie zachwiać jego wiary, [mamy na to dowody].

Pszenica zawierająca zanieczyszczenia, [resztki słomy i inne brudy] aby nadawała się do użytku podlegała oczyszczeniu, [przesianiu]. Podobnie chrześcijanin idący za Jezusem musi być temu poddany (Hebrajczyków 12:14). Cielesne usposobienie, grzeszna natura, niedowiarstwo, [jak w przypadku Piotra] jest obrazem zanieczyszczeń (Galacjan 5:19-21 / 1 Koryntian 6:9-11). Kto się więc temu nie poddaje po prostu ginie. Proszę rozważ fragment z Listu do Hebrajczyków 12:1-29 klikając tutaj.

2. Druga ważna prawda zawarta w tekście dotyczy opieki i wstawiennictwa Pana Jezusa.

Jako grzesznicy jesteśmy ograniczeni, oddzieleni i bezradni. Wgłębiając się w dalszą część fragmentu, [Łukasza 22:33] zauważysz, że Piotr zapewniał Jezusa o wierności, czego nie był w stanie dotrzymać (Marka 14:72). Dlatego przesłanie Nowego Przymierza wskazuje Jezusa jako doskonałego opiekuna, który wzmacnia i wstawia się za nami (Dzieje Apostolskie 4:10-12 / Hebrajczyków 9:14-17 / 1 Tymoteusza 2:5-7).

2 Koryntian 3:4-6
….(4) A dzięki Chrystusowi taką ufność w Bogu pokładamy. (5) Nie żebyśmy uważali, że jesteśmy w stanie pomyśleć coś sami z siebie, lecz /wiemy, że/ ta możność nasza jest z Boga. (6) On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.

2 Piotra 1:2-3
....(2) Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (3) Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę,....

Dlatego w Ewangelii Jana 15:4-5 Pan Jezus powiedział; ....(4) trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. (5) Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.

Trwanie w Jezusie oznacza życie duchowe, [nie religijne] w którym moc Ducha Świętego (1 Tesaloniczan 1: 3-5), kieruje nasze myśli w „duchowy świat” wypełniony Bożą obecnością - na czym to polega możesz dowiedzieć się klikając tutaj. Dzięki temu, [żyjąc pod łaską] możemy zanosić prośby, by w stosownym czasie otrzymać stosowną pomoc (1 Koryntian 1:18).

Hebrajczyków 9:24
....(24) Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga;....

3. Trzecia prawda z fragmentu Ewangelii Łukasza 22:31-32 dotyczy potrzeby nawrócenia, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej (Rzymiam 3:23).

Chrzest w wieku niemowlęcym, pochodzenie z chrześcijańskiej rodziny, narodu, czy inna przynależność religijna nie czyni cię wyznawcą Chrystusa - jeśli chciałbyś dowiedzieć się czym jest wiara chrześcijańska kliknij tutaj. Typowym tego przykładem był Apostoł Piotr, człowiek bardzo religijny, oddany Bogu, chodzący i znający Jezusa osobiście. Dopiero jednak duchowe odrodzenie (Tytusa 3:3-7), [narodzenie z ducha (Jana 3:1-8) - jeśli chciałbyś dowiedzieć się co to znaczy kliknij tutaj] poprzedzone nawróceniem, ukształtowało w nim osobę wierzącą o niezachwianej wierze. Podobna sytuacja dotyczyła pobożnego przywódcy religijnego Nikodema. Możesz przeczytać o tym w Ewangelii Jana 3:1-8 klikając tutaj.

4. Czwarta ważna prawda zawarta w tym fragmencie wskazuje na odpowiedzialność Piotra za swoich braci w Chrystusie.

Odbieram to jako nakaz dla nauczycieli, liderów i pastorów do utwierdzania i troski o Boży lud; ....(2) Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, (3) nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody (1 Piotra 5:2-3).

Właśnie w ten sposób odbieram i rozumię fragment z Ewangelii Łukasza 22:31-32.

Piszesz; że masz wrażenie, że jest to kontynuacja wcześniejszej rozmowy z Piotrem, gdzie Chrystus własnymi słowami ustanawia go skałą, na której zbuduje swój Kościoł i daje Piotrowi klucze do Królestwa Niebieskiego.

Przepraszam, ale ja nie odbieram tego w ten sposób. Nigdzie w Piśmie Świętym Pan Jezus nie ustanawia Piotra „skałą,” czy opoką Kościóła. Przeczytaj i uważnie rozważ ten fragment w kontekscie całego wersetu (Mateusza 16:13-20), oraz przesłania Starego i Nowego Testamentu. Pismo Święte mówi, że Chrystus jest skałą, [nie Piotr] co zresztą jest głównym wątkiem Nowego Przymierza, [Hebrajczyków 9 i 10 rozdział] - jeśli więcej chciałbyś dowiedzieć się na temat Piotra, [jako skały] odsyłam cię do innego artykułu, kliknij tutaj.

1 Koryntian 3:11
....(11) Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus.

1 Piotra 2:6-10
....(6) To bowiem zawiera się w Piśmie: Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. (7) Wam zatem, którzy wierzycie, cześć! Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła - (8) i kamieniem upadku, i skałą zgorszenia. Ci, nieposłuszni słowu, upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. (9) Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świetym, ludem [Bogu] na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła, (10) wy, którzyście byli nie - ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali.

W taki sposób rozumię fragment z Ewangelii Łukasza 22:31-32.
Dziękuję i do usłyszenia.
Z Panem Bogiem, Luke.
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Szkoła Chrystusa w Bielsku Białej. Powięcej informacji, kliknij tutaj

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2813531