Nawigacja
Dar mówienia innymi językami. Czy dar ten jest dostępny również dziś?

Co na ten temat mówi Pismo Święte:

# 1. Na temat daru mówienia innymi językami znajdujemy już w proroctwach Starego Testamentu (Izajasza 28:11-12); ...(21) W zakonie napisano: Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan (1 Koryntian 14:21).

# 2. W 1-szym Liście do Koryntian 12:28, mówienie innymi językami zostało wymienione jako jeden z darów Ducha Świętego; ...(28) A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.

# 3. Dar mówienia innymi językami pojawił się po raz pierwszy w Dniu Pięćdziesiątnicy; (1) A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. (2) I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. (3) I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. (4) I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał (Dzieje Apostolskie 2:1-4).

# 4. W 13-tym rozdziale 1-go Listu do Koryntian Apostoł Paweł wspomina o dwóch rodzajach tych języków (ludzkich i anielskich). Wynika to również z innych fragmentów Pisma Świętego; (1) Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym... (1 Koryntian 13:1).

Chodzi więc o dwa różne języki; zrozumiałe dla człowieka i niezrozumiałe [języki anielskie (1 Koryntian 13:1)] - z możliwością ich tłumaczenia (1 Koryntian 14:27 / 1 Koryntian 14:13).

a. Języki zrozumiałe.
Czytamy o nich w Dziejach Apostolskich 2:1-4. Ludzie, którzy doświadczyli tego daru zaczęli mówić do tłumu „głosząc wielkie dzieła Boże” w ich narodowych językach; ...(6) gdy więc powstał ten szum, zgromadził się tłum i zatrwożył się, bo każdy słyszał ich mówiących w swoim języku. (7) I zdumieli się, i dziwili, mówiąc: Czyż oto wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? (8) Jakże więc to jest, że słyszymy, każdy z nas, swój własny język, w którym urodziliśmy się? (9) Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji, (10) Frygii i Pamfilii, Egiptu i części Libii, położonej obok Cyreny, i przychodnie rzymscy, (11) zarówno Żydzi jak prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich, jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boże (Dzieje Apostolskie 2:6-11).

Dodatkowy fragment świadczący, że był to język zrozumiały znajdujemy w 1-szym Liście do Koryntian 14:20-22, potwierdzony Proroctwem Starego Testamentu (Izajasza 28:11-12); ...(20) Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta, natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. (21) W zakonie napisano: Przez ludzi obcego języka i przez usta obcych mówić będę do ludu tego, ale i tak mnie nie usłuchają, mówi Pan. (22) Przeto mówienie językami, to znak nie dla wierzących, ale dla niewierzących, a proroctwo nie dla niewierzących, ale dla wierzących.

Z tekstu wynika, że było to przesłanie dla niewierzących (przesłanie zrozumiałe). Przetłumaczone greckie słowo „języki” oznacza języki narodowe. Tak więc mówienie innymi językami, o którym mówią Dzieje Apostolskie 2:1-4, polegało na mówieniu do osoby innej narodowości w jej ojczystym języku. Osoba mówiąca nie rozumiała go jednak. Był to więc (choć jednostronnie) język zrozumiały; ...(6) Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki? (7) Wszak nawet przedmioty martwe, które dźwięk wydają, jak piszczałka czy cytra, gdyby nie wydawały tonów rozmaitych, to jak można by rozpoznać, co grają na flecie, a co na cytrze? (8) A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? (9) Tak i wy, jeśli językiem zrozumiale nie przemówicie, jakże kto zrozumie, co się mówi? Na wiatr bowiem mówić będziecie (1 Koryntian 14:6-9).

Przeznaczeniem tego rodzaju języka jest więc przekazanie zrozumiałej informacji.

b. Języki niezrozumiałe.
O niezrozumiałych (językach anielskich) jest mowa w 1-szym Liscie do Koryntian 14:2-6; ...(2) Bo kto językami mówi, nie dla ludzi mówi, lecz dla Boga; nikt go bowiem nie rozumie, a on w mocy Ducha rzeczy tajemne wygłasza. (3) A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu, i pocieszeniu. (4) Kto językami mówi, siebie tylko buduje; a kto prorokuje, zbór buduje. (5) A pragnąłbym, żebyście wy wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej, żebyście prorokowali; bo większy jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba żeby je wykładał, aby zbór był zbudowany. (6) Tak tedy, bracia, jeżeli przyjdę do was i będę mówił językami, jakiż pożytek z tego mieć będziecie, jeśli mowa moja nie będzie zawierała czy to objawienia, czy wiedzy, czy proroctwa, czy nauki?

Z tekstu wynika, że nie chodzi tutaj o ten sam rodzaj języka co w Dziejach Apostolskich 2:1-4. Dlatego Apostoł Paweł nakazuje, by ludzie mówiący językiem niezrozumiałym modlili się o dar jego wykładania; ...(12) Tak i wy, ponieważ usilnie zabiegacie o dary Ducha, starajcie się obfitować w te, które służą ku zbudowaniu zboru. (13) Dlatego ten, kto mówi językami, niechaj się modli o dar wykładania ich. (14) Bo jeśli się modlę, mówiąc językami, duch mój się modli, ale rozum mój tego nie przyswaja. (15) Cóż tedy? Będę się modlił duchem, będę się modlił i rozumem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i rozumem (1 Koryntian 14:12-15).

Dlatego później wspomina; ...wszakże w zborze wolę powiedzieć pięć słów zrozumiałych, aby i innych pouczyć, niż dziesięć tysięcy słów językiem niezrozumiałym (1 Koryntian 14:19). Przeznaczeniem tego rodzaju języka jest umocnienie [budowanie osoby wierzącej (1 Koryntian 14:4)] i jej związku z Bogiem.

Bardzo mocne jest podsumowanie Apostoła, odnośnie języków niezrozumiałych, nietłumaczonych; ...(26) Cóż tedy, bracia? Gdy się schodzicie, jeden z was służy psalmem, inny nauką, inny objawieniem, inny językami, inny ich wykładem; wszystko to niech będzie ku zbudowaniu. (27) Jeśli kto mówi językami, niech to czyni dwóch albo najwyżej trzech, i to po kolei, a jeden niech wykłada; (28) a jeśliby nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu (1 Koryntian 14:26-28).

...(36) Czy Słowo Boże od was wyszło albo czy tylko do was samych dotarło? (37) Jeśli ktoś uważa, że jest prorokiem albo że ma dary Ducha, niech uzna, że to, co wam piszę, jest przykazaniem Pańskim; (38) a jeśli ktoś tego nie uzna, sam nie jest uznany. (39) Tak więc, bracia moi, starajcie się gorliwie o dar prorokowania i językami mówić nie zabraniajcie; (40) a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku (1 Koryntian 14:36-40).

Sprawę języków i porządku podczas ich używania, Pismo Święte przedstawia bardzo wyraźnie. Kto więc nie dostosowuje się do tego, oznacza, że nie panuje nad przeżyciami i mają one na niego większy wpływ niż Słowo Boże. Uważam, że porządek i posłuszeństwo Bogu, powinny odgrywać tu pierwszorzędną rolę.

W Ewangelii Mateusza 7:21-23 Pan Jezus powiedział; ...(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Myślę, że temat ten powinien być inspiracją dla ludzi, którzy w niewłaściwy sposób używają tego daru. Powinien być to czas zastanowienia, ewentualnie nawrócenia i powrotu do porządku jaki ustalony został w Kościele Jezusa Chrystusa; ...niech wszystko odbywa się godnie, w porządku, ku wspólnemu zbudowaniu (1 Koryntian 14:26 i 40).

Jest to moja opinia na temat daru mówienia innymi językami.

2. Czy dar mówienia językami jest dostępny również dziś?

Pismo Święte nie twierdzi jednoznacznie, że dar mówienia językami przestał istnieć. Jest napisane; ...bo jeśli są proroctwa, przeminą; jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. (9) Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie; (10) lecz gdy nastanie doskonałość, to, co cząstkowe, przeminie (1 Koryntian 13:8-10).

A więc dar mówienia innymi językami ustanie kiedy nastanie „doskonałość” - jak rozumię; u kresu dni, po powtórnym przyjściu Jezusa. Wówczas poznanie, wiara i charakter wierzącego staną się doskonałe. Pismo Święte nie sugeruje, by dar mówienia innymi językami miał ustać pod koniec życia Apostołów. Jeśli więc Bóg nie obdarzył nas tym darem lub mamy wokół siebie ludzi, którzy używają go w sposób niewłaściwy, nie jest to powód do stwierdzenia, że dar mówienia innymi językami przestał istnieć. Mówienie językami pozostaje darem Ducha Świętego (1 Koryntian 12:28), o czym wyraźnie mówi Słowo Boże. Nie jest On dla wszystkich (1 Koryntian 12:29-31), a Duch Święty rozdziela każdemu, poszczególnie jak chce (1 Koryntian 12:11).

1 Koryntian 12:28-31
...(28) A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. (29) Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? (30) Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? (31) Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą.

Pomimo, że dar mówienia innymi językami wydaje się nie występować dziś w formie opisanej w Dziejach Apostolskich (choć byłby niezmiernie użyteczny) Duch Święty jest suwerenny w rozdawaniu Swoich darów (1 Koryntian 12:11). Dlatego wierzę, że dziś może On uzdolnić do komunikacji z osobą innego języka. Uważam również, że w dzisiejszych czasach Bóg może obdarzyć kogoś językiem anielskim (językiem niezrozumiałym) jednak osoba ta używać go będzie w oparciu o Słowo Boże. Jest to wówczas zgodne z 1-szym Listem do Koryntian 14:33; ...Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych.

Dziękuję, Luke,
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158505