Nawigacja
ODNOŚNIE DO GRZECHU

Wierzę, że grzech jest złamaniem Bożego prawa. W swej istocie jest więc skierowany przeciwko Bogu. W Piśmie Świętym; wszystko, co nie osiąga poziomu Jego doskonałości, jest traktowane jako grzech.

a) Jakie jest źródło powstania grzechu?
Wierzę, że Bóg nie jest autorem grzechu. Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że zło powstało wśród istot anielskich, w sercu szatana, który w swej pysze chciał dorównać Bogu (Izajasza 14:12-14).

b) W jaki sposób grzech pojawił się na świecie?
Z Biblii dowiadujemy się, że był to rezultat nieposłuszeństwa i chęci niezależności pierwszych ludzi. Ich czyn wprowadził na świat grzech, który przyniósł za sobą śmierć, płacz, cierpienie i potępienie (1 Mojżeszowa 3). Cała ludzkość znalazła się pod wpływem grzechu w wyniku zwiedzenia i nieposłuszeństwa, a także podstępu szatana (Rzymian 5:12-19).

c) Jakie są skutki i konsekwencje grzechu?
Wierzę, że grzech zakłócił funkcjonowanie stworzonego przez Boga świata. Doprowadził również do natychmiastowego zaburzenia współdziałania w naturze i zasiał ziarno degeneracji w ludzkim umyśle, duszy i duchu (Jeremiasza 5: 23-27). Według Biblii konsekwencją grzechu ludzi umierających bez przebaczenia jest druga śmierć [wieczne oddzielenie od Boga w jeziorze ognistym, zwanym „piekłem" (Objawienie Jana 20:11-15) – więcej na temat tego miejsca dowiesz się, klikając tutaj (Rzymian 1:32 / 6:23 / Objawienie Jana 21:8)].

d) Czy jest to niesprawiedliwe?
Wielu ludzi uważa za niesprawiedliwe to, że z powodu nieposłuszeństwa jednego człowieka cały świat został przez Boga potępiony (Izajasza 45:5-13). Osobiście wierzę, że prawdziwy chrześcijanin wiernie stoi przy Słowie Bożym, przyjmując zarówno zawartą w nim naukę, jak i oferowany przez Boga plan ratunku, uznając wyższość i nieomylność Jego objawień i w pełni poddając się Jego mądrości, łasce i miłosierdziu (Rzymian 9:14-16 / Rzymian 11:32-36) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

e) Dlaczego grzeszymy?
Grzeszymy, ponieważ grzech wypływa z naszej grzesznej natury. To ma decydujący wpływ na nasze myśli, pragnienia i uczynki [życie według ciała (Galacjan 5:16-26 / 1 Piotra 2:11)], które są sprzeczne z Bożymi zamiarami i celami. Właśnie dlatego człowiek żyje dla przyjemności swojego grzesznego ciała i zaspokajania jego potrzeb (Rzymian 7:5) – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

f) Czy człowiek może nie grzeszyć?
Niestety nie (1 Jana 1:8). Jest to spowodowane wypływem grzesznej natury, przebywania w grzesznym ciele i brakiem duchowego związku z Bogiem (1 Mojżeszowa 3:1-24): „[...] jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma" (1 Jana 1:8).

g) Czy w Bożych oczach wszystkie grzechy są jednakowe?
Podobnie jak niektóre choroby są gorsze od innych, a pewne trucizny bardziej zabójcze niż inne, tak i grzechy są różne. A oto biblijne dowody na to: Jeremiasza 16:12a / 1 Jana 5:16-17 / Dzieje Apostolskie 5:1-5 / Marka 3:28-29 / Jana 19:11 / 1 Koryntian 6:18 / Efezjan 5:3 / 1 Koryntian 5:1 / 1 Koryntian 5:11 / Galacjan 5:19-21 / Jakuba 3:1-2a / Mateusza 11:21-22.

Powyższe fragmenty wyraźnie pokazują, że w Bożych oczach nie wszystkie grzechy są jednakowe – wyczerpujący artykuł na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj.

h) Czym jest grzech śmiertelny?
Kiedy człowiek popełnia grzech śmiertelny, Bóg dokonuje nad nim sądu i uśmierca go. Przykładem tego rodzaju grzechu w Starym Testamencie są czyny Koracha, Datana i Abirama (4 Mojżeszowa 16:1-35 / Psalm 106:16-18), a w Nowym Testamencie Ananiasza i Safiry (Dzieje Apostolskie 5:1-11).

i) Czym jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu (Marka 3:28-29)?
Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to stały opór wobec prawdy (czym jest prawda, dowiesz się, klikając tutaj), odrzucenie głosu Boga i wybranie innej, obcej Mu drogi. Właśnie ten grzech popełnili faraon, faryzeusze i szatan. Jest to nic innego jak zatwardziałość serca, która umacnia człowieka w kłamstwie, błędzie i prowadzi go do zaniechania pokuty, nie dopuszczając do nawrócenia (czym jest pokuta i nawrócenie, dowiesz się, klikając tutaj), czego efektem jest jego wieczna zguba. Sumienie, które oswoiło się z życiem w kłamstwie, staje się tak nieczułe, że przestaje słyszeć głos Ducha Świętego, a przecież to On informuje człowieka o nieprawidłowościach, Bożym sądzie i sprawiedliwości [(Jana 16:8-11) więcej o Duchu Świętym dowiesz się, klikając tutaj). W praktyce grzech przeciwko Duchowi – patrząc na kontekst, w którym Pan Jezus użył tego określenia – ma miejsce, kiedy człowiek słyszy prawdę o Bogu i mimo że zostają obnażone jego fałszywe poglądy, doktryny lub praktykowana przez niego wiara, on odrzuca Ewangelię, trwając w uporze swego serca.

j) Jakie jest więc wyjście, skoro wszystko jest grzechem, a człowiek nie jest w stanie mu się przeciwstawić?
Bóg nie mógł w żaden inny sposób uratować człowieka od następstw jego upadków, jak tylko poprzez całkowite zaspokojenie i zadośćuczynienie swojej świętej sprawiedliwości. W tym celu przeznaczył swego Syna, Jezusa Chrystusa, na ofiarę przebłagalną, gładzącą grzech ludzkości (Izajasza 53). Wierzę, że ta doskonała i pełna ofiara (Hebrajczyków 10: 1-18) stanowi jedyne źródło usprawiedliwienia, odpuszczenia grzechów i zbawienia (Hebrajczyków 10:9-18) – w jaki praktyczny sposób człowiek z tego korzysta, dowiesz się, klikając tutaj.

Bardziej szczegółowo na temat grzechu możesz przeczytać, klikając tutaj.     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153612