Nawigacja
Czy zastanawiałeś się nad zagadnieniem wyrzucenia szatana z nieba? / Jak rozumiesz Apokalipsę 7:1-17, chodzi o 144000 - to kto? A wielki tłum?

1. Czy zastanawiałeś się nad zagadnieniem wyrzucenia szatana z nieba?
Czy szatan został wyrzucony z nieba przed stworzeniem ziemi czy po stworzeniu?
A może dopiero po śmierci Jezusa?
A może jest tak, że został wyrzucony z dostępem do nieba, a po śmierci Jezusa już tego dostępu nie ma?

Przyznaję, że niewiele na ten temat myślałem. Skoro jednak zadałeś pytania chętnie zaznajomię się i podzielę, co o tym myślę. Zacznijmy od Księgi Izajasza:

Izajasza 14:12-15
...(12) O, jakże spadłeś z nieba, ty, gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. (15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

Szatan najprowdopodobniej był aniołem światłości, bliski Bogu (kiedyś postacią pozytywną). Stracił jednak z Nim wspólnotę, ale nie dostęp do nieba (do okręgów niebieskich). Na podstawie innych fragmentów mogę stwierdzić, że to dopiero nastąpi. Oto one:

Stary Testament;

Joba 1:6-12
...(6) Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. (7) I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. (8) Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. (9) Na to szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Czy za darmo jest Job tak bogobojny? (10) Czy Ty nie otoczyłeś go zewsząd opieką wraz z jego domem i wszystkim, co ma? Błogosławiłeś sprawie jego rąk i jego dobytek rozmnożył się w kraju. (11) Lecz wyciągnij tylko rękę i dotknij tego, co ma; czy nie będzie ci w oczy złorzeczył? (12) Na to rzekł Pan do szatana: Oto wszystko, co ma, jest w twojej mocy, tylko jego nie dotykaj! I odszedł szatan sprzed oblicza Pana.

Zachariasza 3:1-2
(1) Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana, stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. (2) Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: Niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem! Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia?

Nowy Testament;

Efezjan 6:12
...(12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich...

Objawienie Jana 12:7-10
....(7) I wybuchła walka w niebie: Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem. I walczył smok i aniołowie jego, (8) lecz nie przemógł i nie było już dla nich miejsca w niebie. (9) I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat; zrzucony został na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos w niebie, mówiący: Teraz nastało zbawienie i moc, i panowanie Boga naszego, i władztwo Pomazańca jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem.

Wierzę, że Bóg objawia się w Biblii w sposób zrozumiały (odnośnie prawd zbawczych), jednak nie w sensie absolutnym (co dotyczy szatana, piekła, życia po śmierci i innych trudnych tematów). Musimy więc zaspokoić się tym co jest. Objawienie Jana dotyczy czasów końca i wynika z Niego, że szatan ma do tego czasu dostęp do nieba. Jak to dokładnie działa, nie znam bliższych szczegółów.

Odpowiadając na twoje pytania; wynika, że szatanowi nie zamknięto dostępu do nieba. Nastąpi to (jak sugeruje Objawienie Jana 12:7-10) w czasach ostatecznych, przed tysiącletnim panowaniem Chrystusa. Wówczas szatan zostanie całkowicie pokonany, zrzucony na ziemię (Łukasza 10:18), z zamkniętym dostępem do nieba. Oznacza to, że przestanie być duchową potęgą w okręgach niebieskich (Efezjan 6:12). Bibliści sugerują, że może to oznaczać na ziemi, początek wielkiego ucisku.

Objawienie Jana 12:12-13
...(12) Dlatego weselcie się, niebiosa, i wy, którzy w nich mieszkacie. Lecz biada ziemi i morzu, gdyż zstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. (13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka.

2. Jak rozumiesz Ap. 7:1-17, chodzi mi o 144000 to kto?
A wielki tłum to kto?

Objawienie Jana 7:4-17
...(4) I usłyszałem liczbę tych, których opatrzono pieczęcią: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich plemion izraelskich: (5) z plemienia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z plemienia Rubena dwanaście tysięcy, z plemienia Gada dwanaście tysięcy, (6) z plemienia Asera dwanaście tysięcy, z plemienia Naftalego dwanaście tysięcy, z plemienia Manassesa dwanaście tysięcy, (7) z plemienia Symeona dwanaście tysięcy, z plemienia Lewiego dwanaście tysięcy, z plemienia Issachara dwanaście tysięcy, (8) z plemienia Zebulona dwanaście tysięcy, z plemienia Józefa dwanaście tysięcy, z plemienia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych. (9) Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. (10) I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. (11) A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, (12) mówiąc: Amen! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Amen. (13) I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14) I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15) Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16) Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17) ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

W odpowiedzi na pytanie, uważam, że chodzi tu o ludzi wybranych przez Boga. Pozwól, że podzielę się zrozumieniem na ten temat (predestynacja). Czytając to, dowiesz się kim są (według mojej opinii) ludzie w liczbie 144000 oraz wielki tłum;

Patrząc na całość Biblii jest w Niej mowa o wybraniu:

• indywidualnym (np. Aggeusza 2:23) - co może dotyczyć 144000 wybranych,

• i wybraniu zbiorowym (np. 1 Piotra 2:6-10 / Ezechiela 20:5), co zapewne dotyczy wielkiego tłumu.

1). Wybranie indywidualne jest niezależne od woli człowieka (Rzymian 11:29) i dotyczy osoby wyznaczonej do specyficznej;

• służby [dla przykładu Jeremiasz (Jeremiasza 1:4-7)],

• zadania [na przykład Jonasz (Jonasza 1:1-2)],

lub

• celu [na przykład Józef (1 Mojżeszowa 45:5-8), Abraham (1 Mojżeszowa 18:19), Apostoł Piotr (Dzieje Apostolskie 15:7)].

Wybranie indywidualne miało miejsce w przypadku;

• Pana Jezusa (Mateusza 12:18-21 / Mateusza 3:17), [mowa jest tutaj o Jego ludzkim wcieleniu (Mateusza 1:22-23)],

• w Starym Testamencie odnosi się do proroków (Jeremiasza 1:4-7), czy np. Dawida (2 Kronik 6:5-6),

• w Nowym Testamencie, do Apostołów (Jana 15:16),

• w czasach dzisiejszych może dotyczyć misjonarzy, Pastorów, ewangelistów itp. - choć zgodnie z fragmętem z Objawienia Jana 7:5-8, są to osoby należące do plemion Izraelskich.

2). Wybranie zbiorowe odnosi się natomiast:

a). w Starym Przymierzu do Izraela (Ezechiela 20:5),

b). w Nowym, do Kościoła Chrystusowego (Efezjan 1:3-23 / 1 Piotra 2:9), zwanego również;

• ciałem Chrystusa (Rzymian 12:4-5),

• ludem Bożym (1 Piotra 2:10),

• królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym (1 Piotra 2:9),

• lub oblubienicą (Objawienie Jana 19:7-9).

Lud ten został wybrany z pośród wszystkich narodów (1 Piotra 2:9), oddzielony (2 Koryntian 6:14-18) i uświęcony przez Boga w celu zbawienia (Hebrajczyków 2:11). Jest to wyrazem łaski i miłości, dzięki której Bóg przygarnia (adoptuje), a następnie przygotowuje ludzi szczerze przyjmujących Jego Syna Jezusa Chrystusa (Efezjan 1:13-14 / Jana 3:35) - bardziej szczegółowo na temat wybrania (predestynacji) możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

144000 to zapewne ludzie pochodzący z wybrania indywidualnego, a wielki tłum z wybrania zbiorowego. A więc chrześcijanie i inni Boży słudzy... Taka wersja jest dla mnie najbardziej prawdopodobna, odpowiadająca faktom i całości przesłania Pisma Świętego.

Ja w taki sposób rozumię ten tematy.
Dziękuje, Luke
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Szkoła Chrystusa w Bielsku Białej. Powięcej informacji, kliknij tutaj

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2813535