Nawigacja
Czy możemy mieć pewność zbawienia. Czy możemy to sobie wmówić?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: TAK i ma podstawy w Biblii:

1 Jana 5:11-13
„[...] a takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. (12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

Jana 6:37-40
„[...] wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; (38) zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę Tego, który mnie posłał. (39) A to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. (40) A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”.

Jana 3:35-36
„[...] Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim”.

Jana 6:47
„[...] zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny”.

Jeśli wiara, o której mówi Biblia, zapewnia nam zbawienie, to nie rozumiem, na jakiej podstawie chrześcijanin może w to wątpić. W Liście do Hebrajczyków 11:1 jest napisane: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (2) Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo [...]”.

W jaki więc sposób jesteś w stanie funkcjonować jako chrześcijanin, radować się w Panu i służyć Bogu, jeśli do końca nie jesteś pewny wiecznych wartości w Królestwie swego Ojca? Czy wiesz, że brak takiej pewności jest wręcz niewłaściwy?

2) Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie?

Moja odpowiedź brzmi: TAK. Między innymi ma to miejsce, gdy:

• stwarzamy sobie własny wizerunek Boga, wykorzystując ku temu błędne (nie biblijne) argumenty (1 Piotra 2:1-2 / Rzymian 12:1-2);

• ulegamy niewłaściwej interpretacji Pisma Świętego (2 Piotra 1:19-21);

• nie poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego – wówczas grzech (a nie prawda) dominuje w naszym życiu (Hebrajczyków 3:12-19);

• pycha lub mądrość tego świata (Jakuba 3:15) zaślepia nam prawdziwy obraz Boga (1 Koryntian 3:18-20);

• stajemy się słuchaczami, a nie wykonawcami woli Pańskiej (Jakuba 1:21-25);

• moralny styl życia staje się wykładnikiem naszego zbawienia (Rzymian 3:10-20);

• opieramy nasze zbawienie na uczynkach (Efezjan 2:8-10);

• opieramy nasze zbawienie na życiu religijnym (Galacjan 3:10-11);

• staliśmy się ofiarą tak zwanego „prania mózgu” [ktoś wmówił nam, że posiadamy zbawienie – (Jana 14:16-18 / Hebrajczyków 8:10-11)];

• emocje, a nie Duch Święty, stały się wykładnikiem naszego zbawienia (Łukasza 6:46-48).

Przytoczę teraz 10 punktów, które w pewnym stopniu pomogą nam określić, uzasadnić oraz sprawdzić autentyczny stan pewności zbawienia.

1. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli zostaliśmy wprowadzeni [poprzez duchowe odrodzenie (Kolosan 2:12-13) – co to znaczy, dowiesz się klikając tutaj] w trwałą, duchową więź (związek) z naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem [(Efezjan 3:14-21) jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj].

Kolosan 3:1-4
„[...] a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; (4) gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale”.

2. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wierzymy w imię Syna Bożego.

1 Jana 5:13
„[...] to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

Nie ma autentycznej pewności zbawienia bez szczerej wiary w Jezusa Chrystusa, przez którą wyznajemy, że On jest posłanym przez Ojca Zbawicielem – i naszym jedynym ratunkiem. Więcej na temat wiary w Jezusa możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

Dzieje Apostolskie 4:10-12
„[...] to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki Niemu ten oto stoi zdrów przed wami. (11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.

3. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wiemy, że Duch Boży mieszka w nas (1 Jana 4:13).

1 Jana 3:24
„[...] a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka”.

4. Mamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli nasza wiara jest aktywna [czynna (Jakuba 2:19-20)] w miłości (Galacjan 5:5-6).

1 Jana 4:15-17
„[...] kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. (16) A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. (17) W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie”.

5. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli kochamy Boga, a nie świat, w którym żyjemy (1 Jana 4:4-6 / 1 Jana 5:4).

1 Jana 2:15-17
„[...] nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

6. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wytrwale praktykujemy sprawiedliwość, a nie grzech (1 Jana 3:7-10).

1 Jana 2:29
„[...] jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził”.

7. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli kochamy braci i siostry w Chrystusie (1 Jana 2:9-11 / 1 Jana 3:23 / 1 Jana 4:8-20 / 1 Jana 5:1 / Jana 13:34-35).

1 Jana 3:14
„[...] my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci”.

8. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli staramy się naśladować Jezusa, żyjąc tak, jak On nauczał (Dzieje Apostolskie 3:22-23 / 1 Jana 2:3-6 / 1 Jana 3:2-4 / 1 Jana 5:2).

Jana 8:12
„[...] a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”.

9. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli trwamy w Ojcu i Jego Synu, Jezusie Chrystusie [(Rzymian 8:10-11 / 1 Jana 5:20) – w „Słowie Żywota” (1 Jana 1:1-4)], żyjąc według Ducha (Rzymian 8:1-2) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

1 Jana 2:24-25
„[...] to, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. (25) A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny”.

10. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli szczerze i nieugięcie tęsknimy za powrotem Jezusa [pochwyceniem Kościoła (1 Tesaloniczan 4:13-17 / 1 Koryntian 15:51-54)], by zamieszkać w domu naszego Ojca.

Jana 14:1-3
„[...] niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”.

Jeśli jesteś pewny swojego zbawienia, ale choć jeden z tych punktów cię nie dotyczy, wówczas jest bardzo prawdopodobne, że pewność tę zbudowałeś na własnych odczuciach – jeśli chciałbyś głębiej zbadać stan własnej wiary, kliknij tutaj.

Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158503