Nawigacja
Czy tak naprawdę Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem?

Na początku chciałbym podzielić się statystykami, wskazującymi faktyczny stan dzisiejszego „chrześcijaństwa”: 80% chrześcijan odchodzi z kościoła co roku, a tylko 50% Jego członków uczęszcza na nabożeństwa. Chrześcijanie tak zwani „narodzeni na nowo”, rozwodzą się w takim samym procencie jak nie chrześcijanie (35%, Cytat z raportu Barna Insitute z 2004), 69-94% chrześcijańskiej młodzieży porzuca wiarę po skończeniu szkoły średniej. Barna Group raportuje, że 64% porzuca wiarę po skończeniu szkoły wyższej. Kościół Assembly of God wykazał, że 75% ich młodzieży porzuca wiarę po ukończeniu szkoły średniej, a u Baptystów Południowych aż 88%. Josh McDowell Ministies raportuje 94% uciekinierów od wiary w ciagu 2 lat po ukończeniu szkoły średniej.

Co o tym myślisz?
W obliczu tej smutnej rzeczywistości, każdy chrześcijanin powinien zadać sobie pytanie: „Czy tak naprawdę Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem”? W drugim Liście do Koryntian 13:5 Apostoł Paweł pisze: ...(5) Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.

W innym miejscu sam Pan Jezus powiedział: ...(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie (Mateusza 7:21-23).

W pytaniu; „Czy tak naprawdę Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem” nie chodzi mi, czy Jezus jest jedynie twoim Zbawicielem, ale czy jest On również twoim Panem (Rzymian 8:1-17). Jeśli nie jest On twoim Panem, jeśli Jego Duch nie rządzi, i nie dominuje w twoim życiu, to z całą pewnością nie jest On również twoim Zbawicielem (Rzymian 8:8-9). Ci, którzy nie przyjęli Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana lecz mimo to mniemają, że jest On ich Zbawicielem, łudzą się, a ich nadzieja spoczywa na fundamencie z piasku (Mateusza 7:24-27) - powód zastraszających statystyk. W Ewangelii Łukasza 6:46-49 Pan Jezus powiedział: ....(46) Dlaczego mówicie do mnie: Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? (47) Pokażę wam, do kogo jest podobny każdy, kto przychodzi do mnie i słucha słów moich, i czyni je. (48) Podobny jest do człowieka budującego dom, który kopał i dokopał się głęboko, i założył fundament na skale. A gdy przyszła powódź, uderzyły wody o ów dom, ale nie mogły go poruszyć, bo był dobrze zbudowany. (49) Kto zaś słucha, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu, i uderzyły weń wody, i wnet runął, a upadek domu owego był zupełny.

W pytaniu; „Czy tak naprawdę Jezus Chrystus jest twoim Panem i Zbawicielem” dokładnie chodzi mi o to, czy twoje życie (uczynki, cele, mowa, myśli, pragnienia itp.) odzwierciedla Jego panowanie. Możesz mówić o Bogu z najwyższym oddaniem, nazywać Go swym Panem, chwalić w swoich modlitwach, oburzać na tych, którzy znieważają Jego osobę, znać Pismo Święte, a mimo to; Jezus Chrystus może nie być Panem twojego życia (Mateusza 7:21-23 / Łukasza 6:46-49). Kiedy pytam; „Czy jest On twoim Panem”, mam na myśli, czy zajmuje On w nim pierwsze miejsce (Łukasza 14:25-35). Czy kiedykolwiek myślałeś nad tym?

Kiedyś Pan Jezus został zapytany: ...(36) Nauczycielu, które przykazanie jest największe? (37) A On mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie (Mateusza 22:36-38).

Co czyni człowiek, który miłuje Boga z całego serca, duszy i myśli?
Odpowiedź jest prosta. Człowiek taki pragnie postępować według Jego woli i jest Mu posłuszny.

Czy twoje życie potwierdza to?
Jeśli nie, to dlaczego?
Jeśli nie, czy wiesz co powinieneś zrobić?

Pismo Święte podaje w tej kwestii istotną wskazówkę:
Potrzebujesz szczerze upamiętać się i nawrócić, a wówczas Duch Święty dokona w tobie prawdziwej przemiany i wyzwoli z fałszywej wizji zbawienia, w której być może żyjesz. W Dziejach Apostolskich 3:18-23 Apostoł Piotr powiedział; ...(18) Bóg zaś wypełnił w ten sposób to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że jego Chrystus cierpieć będzie. (19) Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze,... Dalej czytamy; ...(22) Wszak Mojżesz powiedział: Proroka, jak ja, spośród braci waszych wzbudzi wam Pan, Bóg; jego słuchać będziecie we wszystkim, cokolwiek do was mówić będzie. (23) I stanie się, że każdy, kto by nie słuchał owego proroka, z ludu wytępiony będzie.

Kiedy Duch Święty rozpoczyna w nas swoje dzieło, najpierw przekonuje On o grzechu, ukazując naszą prawdziwą grzeszną naturę. Kiedy moje „duchowe oczy” zostały otwarte, zobaczyłem, że grzech oddziela mnie od Boga. Dlatego pierwszym krokiem do właściwego związku z Nim, była pokuta (przyznanie się do winy), upamiętanie i odwrócenie od grzesznego stylu życia [Biblia nazywa to nawróceniem (Dzieje Apostolskie 3:18-20) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. Następnie zacząłem poszukiwać Bożej woli poprzez studiowanie Pisma Świętego, obcowanie z Bogiem w modlitwie i społeczność z innymi chrześcijanami. Po pewnym czasie zdałem sobie sprawę, że właśnie w ten sposób Duch Święty rozpoczął we mnie swoją pracę.

Czy kiedykolwiek przeszłeś podobne doświadczenia?
Nawrócenie, prawdziwe nawrócenie (zbawcze nawrócenie) jest odwróceniem od grzechu w stronę Boga, który objawił Swą miłość w Jezusie Chrystusie (Jana 3:16-17 / 1 Jana 4:9-10). Nawrócenie jest w istocie stanem, w którym serce i wola człowieka odrzuca grzech, samego siebie (własne „ja”) i cały grzeszny świat. Szczere nawrócenie jest więc bezwarunkowym poddaniem samego siebie Bożej Świętej woli i powinno być potwierdzone pytaniem; „Panie, co chcesz abym dalej czynił”? Jak wskazuje Pismo Święte; nie jest to kwestią wyboru.

Jeśli uważasz się za osobę wierzącą, a w twoim życiu nigdy nie doszło do nawrócenia, teraz jest czas, aby to zmienić - więcej o nawróceniu dowiesz się, klikając tutaj. Jeśli masz na ten temat inne zdanie, pamiętaj proszę; Bóg nie zbawi cię na twoich warunkach, abyś został zbawiony musisz poddać się Jego warunkom. W Ewangelii Mateusza 18:3 Pan Jezus (nawet do swoich uczniów) powiedział: ...Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios...

Jest wielu ludzi chcących uniknąć piekła, jednak nie chcą się oni nawrócić, pozostawiając własne przyzwyczajenia, pozwalające zachować im stary (grzeszny) styl życia. Poprzez statystyki i fakty z Pisma Świętego możemy zaobserwować, że człowiek może pozornie nawrócić się i przyjąć Jezusa, pozostawiając własne życiowe drogi. Z tego właśnie powodu ludzie ci powracają do dawnego sposobu życia, w którym grzech (nie Jezus) przejmuje nad nimi kontrolę. Pismo Święte nazywa taki stan powierzchownym odrodzeniem: ...(24) A gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, a gdy nie znajdzie, mówi: Wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. (25) I przyszedłszy, zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. (26) Wówczas idzie i zabiera z sobą siedem innych duchów, gorszych niż on, i wchodzą, i mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny (Łukasza 11:24-26).

Prawdziwe nawrócenie, szczere nawrócenie (będące dziełem Ducha Świętego) jest gruntowną zmianą, której owoce uwolnią cię od zależności (wpływu) grzesznego świata i rzeczy mu podległych. Jest to cud Bożej łaski [nowe, duchowe narodzenie (Jana 3:1-8) - co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj], którego następstwem jest usadowienie Jezusa Chrystusa na tronie własnego życia (uznanie Go Panem, Królem swojego życia i również Zbawicielem). Następnie Bóg podda cię procesowi uświęcania (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), w którym Jezus przejmie nad tobą kontrolę (więcej na temat biblijnej drogi do zbawienia dowiesz się, klikając tutaj).

Takie nawrócenia są w rzeczywistości bardzo rzadkie.
Jak więc było w twoim przypadku?
Być może wyznawałeś chrześcijaństwo przez lata (i byłeś w tym całkiem szczery) lecz jeśli Bóg uświadomił ci, że do tej pory nigdy szczerze nie przyjąłeś Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, jeśli teraz w swej duszy i sumieniu uświadamiasz sobie, że nie nastąpiło w twoim życiu prawdziwe nawrócenie, błagaj by Bóg rozpoczął w tobie pracę. Teraz masz możność zupełnego oddania się Jego woli, stania się Jego dzieckiem, Jego kochającym sługą w czynie i w prawdzie.

Czy wykorzystasz tę szansę?
Poniżej zamieszczam krótką modlitwę, która pomoże ci na nowo oddać ster swojego życia Jezusowi Chrystusowi:
Drogi Jezu, przepraszam za zło jakie czyniłem/am w swiom życiu. Wyznaję, że nie do końca otworzyłem/am „drzwi mojego serca”, żyjąc w kłamstwie, obłudzie i grzechu. Pragnę na nowo zaprosić cię jako osobistego Pana i Zbawiciela. Ty Panie najlepiej znasz moje ułomności. Nie potrafię sobie z nimi poradzić i proszę Cię o pomoc. Pragnę służyć Ci całym sercem i nie chcę już nigdy odłączyć się od Ciebie. Składam wszystko u Twych stóp i liczę jedynie na Twą łaskę. Amen.

Modlę się teraz i życzę ci abyś:
• Cierpliwie oczekiwał odpowiedzi na swoją modlitwę.
• Odwrócił się od zła i niesprawiedliwości.
• Szukał pomocy w rozwiązywaniu problemów z Jezusem. W jaki sposób? kliknij tutaj.
• Na nowo zaczął czytać i rozważać Słowo Boże (Pismo Święte).
• Znalazł ludzi poważnie traktujących Boga i z nimi rozwijał duchowe życie - gdzie możesz to robić? kliknij tutaj.

W oparciu o różne materiały, Luke.
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153847