Nawigacja
Koniec świata w roku 2012

....(32) Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. (33) Baczcie, czuwajcie; nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie (Marka 13:32-33).

Pan Jezus powiedział również; ....(8)....Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi! (9) Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec (Łukasza 21:8-9).

Nie ma więc potrzeby obawiać się końca świata zapowiadanego przez pseudoproroków. Biblia udziela na ten temat prostej odpowiedzi; nikt nie zna, [i nie będzie znał] dnia, ani godziny. Czytamy jednak o znakach poprzedzających to; (Marka 13:7-23 / Łukasza 21:7-28 / Mateusza 24:3-34 / Objawienie Jana 21:1-8 / Marka 13:31-33 / Dzieje Apostolskie 1:6-8 / 2 Tymoteusza 3:1-9 / 1 Tesaloniczan 5:1-2 / Izajasza 10:22-23 / Izajasza 24:1-23 / Izajasza 28:21-22 / Sofoniasza 1:1-18) - zachęcam do zapoznania się z tymi fragmentami klikając tutaj.

Pismo Święte zawiera około 2500 proroctw, stanowiących 27% całej Jego zawartości. Około 2000 proroctw już się wypełniło, pozostałe 500 dotyczą przyszłości. Możemy być świadkami ich wypełniania w miarę upływu czasu, również odnośnie końca świata. Dlatego dokładne studium biblijnych proroctw pozwala na zorientowanie się jakie wydarzenia to poprzedzą. Wynika z nich, że najpierw nastąpią trudne czasy, w których będzie odstępstwo i zwiedzenie (Mateusza 24:4-12). To będzie potęgować w wojny i kataklizmy, sygnalizując zbliżanie się wielkiego ucisku (Mateusza 24:21 / Daniela 12:1). Potem nastąpi wielka wojna z epicentrum w Izraelu (Sofoniasza 1:14-18 / Objawienie Jana 16:16 / Zachariasza 14:1-2), drugie przyjście Jezusa na ziemię (Zachariasza 14:3-5) i Jego królowanie przez 1000 lat (Zachariasza 14:9-21 / Objawienie Jana 20:6). W końcu sąd ostateczny (Jana 12:48), a dopiero później koniec świata – bardziej szczegółowo na ten temat dowiesz się klikając tutaj.

Niewiadoma czasu, ze świadomością znaków poprzedzających koniec należy więc pogodzić - nie wychodząc poza dopuszczone granice; .....(28) A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. (29) I powiedział im podobieństwo: Spójrzcie na drzewo figowe i na wszystkie drzewa; (30) gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. (31) Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. (32) Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie (Łukasza 21:28-32).

Czasy ostateczne, [czas od pierwszego do drugiego przyjścia Jezusa] zostały zapoczątkowane pięćdziesiątnicą, [wylaniem Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 2:17)]. Dni ostateczne, [w moim zrozumieniu] zapoczątkowało powstanie Państwa Izraelskiego. Na tej podstawie mogę przypuszczać, że może to być okres jednego pokolenia, [może 80, 100, maksymalnie 120 lat (1 Mojżeszowa 6:3). Nie oznacza to pięciu, siedmiu, czy dziesięciu dni kalendarzowych. Możemy sądzić w ten sposób, ponieważ na „Bożym zegarze;” ....jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień (2 Piotra 3:8 / Psalm 90:4). Dlatego nikt nie zna dokładnej daty, a co Bóg zamierzył, musi się jeszcze wypełnić.

Jest to tylko moja opinia. Głęboko wierzę, że jeśli dziś miałbyś możliwość zapytać Jezusa; „...Czy w tym roku, [2012] będzie koniec świata?” udzieliłby ci następującej odpowiedzi; ....Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, (8) ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Czy pozostajesz temu wierny?
Werset 8-my jest odpowiedzią na twoje pytanie.

Wytrwałość w wierze i lojalność względem Jezusa jest ostatecznym sprawdzianem i oznaką twojej gotowości (Hebrajczyków 3:14 / Hebrajczyków 6:11-12 / Hebrajczyków 10:36). Uważam więc, że właśnie to powinno być priorytetem twojego życia - jeśli chciałbyś coś z tym zrobić kliknij tutaj.

Mateusza 24:36-44
....(36) A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec. (37) Albowiem jak było za dni Noego, takie będzie przyjście Syna Człowieczego. (38) Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki, (39) i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. (40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Życzę dużo błogosławieństw, Luke
luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158497