Nawigacja
Moje pytanie dotyczy chrztu w Duchu Świętym i ponadnaturalnych darów Ducha Świętego; w szczególności mówienia językami

Chwała Bogu! Moje pytanie dotyczy ponadnaturalnych darów Ducha Świętego, w szczególności mówienia językami, będącego przejawem chrztu Duchem Świętym. W czasach Apostołów, każdy praktycznie kto uwierzył i dał się ochrzcić zostawał napełniony Duchem Świętym. Dlaczego w obecnych czasach tak się nie dzieje, nieraz wierząca osoba musi długo się modlić o chrzest w Duchu, wielu nie mówi językami mimo, że pragną tego. Z drugiej strony Biblia mówi, że Bóg nie żałuje darów Ducha, a kto usilnie prosi, otrzyma. W takim razie, czy jest coś co mogłoby w jakiś sposób uniemożliwić ochrzczenie Duchem Świętym? To dla mnie bardzo ważna kwestia, z góry dziękuję za odpowiedź.

Na początku chciałbym wyjaśnić pojęcia związane z twoimi pytaniami, a mianowicie: dar Ducha Świętego, owoce Ducha Świętego, chrzest Duchem Świętym, dary Ducha Świętego, napełnianie Duchem Świętym, dar mówienia innymi językami. Brak znajomości tych terminów może być powodem, dla którego twoje dążenia odbiegają od planu, jaki zamierzył dla Kościoła Bóg, a którego jesteś częścią.

#1 Dar Ducha Świętego
Dar Ducha Świętego jest początkiem wszystkiego, a więc; ożywia duchowo martwego człowieka (Tytusa 3:3-6), udzielając mu mocy (Bożej mocy) do świętego życia (Rzymian 6:1-23). Bez Ducha Świętego nie można poznać Jezusa (Rzymian 8:8-9 / Jana 16:13-15), doświadczyć wewnętrznej przemiany [transformacji, nowonarodzenia (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6)], ani znać woli Bożej dotyczącej życia według Ducha (1 Koryntian 2:11-16) – czym jest to życie dowiesz się, klikając tutaj. O darze tym mówią nam między innymi; Dzieje Apostolskie 2:38-39 / 1 List do Koryntian 2:10-12 / List do Galacjan 3:1-15 / List do Efezjan 1:13-19 / i inne fragmenty Słowa Bożego. Następstwem tego daru jest nowe życie w Jezusie Chrystusie (Jana 14:16-18 / Jana 16:13-16 / Rzymian 6:3-11) oraz owoce Ducha Świętego (Galacjan 5:22-23 / Efezjan 5:9).

#2 Owoce Ducha Świętego
To efekt naszego chodzenia z Jezusem i dowód, że jest w nas Boże życie. W rzeczywistości to Duch Święty zmienia nas, przynosząc owoce, które rosną na gruncie wiary. Są one realną perspektywą dzieci Bożych i stanowią w nas Chrystusowy character. Owoce Ducha Świętego dotyczą bardziej tego kim się stajemy (i w jaki sposób żyjemy), niż tego co robimy. Jeśli twoja wiara jest „chora” nie będziesz miała owoców, które przedstawione są w Liście do Galacjan 5:22-24 / Efezjan 5:8-9 / 1 Liście do Tymoteusza 6:11 – zachęcam do zapoznania się z artykułem; Uczynki ciała i owoce Ducha, klikając tutaj.

#3 Chrzest w Duchu lub Duchem Świętym
Uzdalnia on, obdarowując do służby w Kościele oraz posługi Ewangelii w mocy Bożej (Dzieje Apostolskie 1:8 / Rzymian 15:18-19). Wnosi do życie wierzącego gorliwość, odwagę oraz „głębsze” duchowe pragnienia, sprawiając, że jego służba lub głoszone przesłanie stają się skuteczne. Następstwem chrztu w Duchu Świętym są duchowe obdarowania (nie tylko i nie koniecznie dar mówienia innymi językami). Większość wierzących uważa, że nie ma dziś chrztu w Duchu Świętym, twierdząc, że całość zawarta jest w nowym narodzeniu (Tytusa 3:3-6 / Jana 3:1-8). Kościoły zielonoświątkowe i pentakoustalne są jednak innego zdania, dodatkowo nauczając, że dowodem chrztu w Duchu Świętym jest dar mówienia innymi językami.

#4 Dary Ducha Świętego (charyzmaty)
Są dane kościołowi do budowania ciała Chrystusowego [Kościoła (Rzymian 12:4-8 / 1 Koryntian 12:1-31)] z wyjątkiem daru języków anielskich, niezrozumiałych, nietłumaczonych (1 Koryntian 14:2-6) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. To kim jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa (twoja służba i praca dla Pana) to dary Ducha Świętego. Bardzo ważne jest, abyś zrozumiała, że jako chrześcijanka; nie żyjesz dla siebie, a Bóg cię używa, zaspokajając potrzeby Kościoła (dary są dane Kościołowi). Dlatego zgodnie z zasadą miłości (Galacjan 5:14 / Jakuba 2:8), każdy miłujący bliźniego swego jak siebie samego, będzie modlił się o te dary. Znajdujemy trzy miejsca w Biblii odnoszące się do darów Ducha Świętego; 1 Koryntian 12:1-31 / Rzymian 12:3-8 / Efezjan 4:7-16.

#5 Napełnianie Duchem Świętym
Jest częścią woli Bożej i opieki nad wierzącymi dla potrzeb i zadań jakie wyznacza nam Bóg. Człowiek wierzący otrzymuje Ducha Świętego podczas swych duchowych narodzin (dar omawiany w punkcie #1), oraz zadania i dary omawiane w punktach 3 i 4. Niestety z różnych powodów (wpływ świata, życia dla ciała, złe priorytety itp.), ulega to „zagłuszaniu” i potrzebujemy na nowo napełniać się Duchem Świętym.

Pełnia Ducha Świętego to stan wywołany Bożym działaniem, w którym przebywamy w bliskiej więzi z Bogiem. W konsekwencji wprowadza to nas w bliższą znajomość Jego woli, bardziej owocnego życia, wyzwalając moc, wiarę oraz gorliwość do pracy dla Boga. Stan ten łatwo możesz sobie przypomnieć, powracając do momentu nowego narodzenia. Niestety z różnych powodów następuje stopniowe „ostudzanie,” a przez to utrata pasji, radości i nadziei jaką wówczas mieliśmy (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj lub tutaj – w tym artykule znajdziesz przyczyny, które mogą ci przeszkadzać w napełnianiu Duchem Świętym i częściową odpowiedź na pytanie; „czy jest coś, co mogłoby w jakiś sposób uniemożliwić otrzymanie duchowych obdarowań?”).

Pismo Święte nakazuje, abyśmy byli pełni Ducha (Efezjan 5:15-18) i ostrzega przed „duchową oziębłością” (1 Tesaloniczan 5:19).

#6 Dar mówienia innymi językami
Jest jednym z darów Ducha Świętego (1 Koryntian 12:4-13 / 1 Koryntian 12:28-30 / Rzymian 12:4-6). Pismo Święte wspomina o dwóch różnych rodzajach tych języków; zrozumiałych dla człowieka (Dzieje Apostolskie 2:1-4 / 1 Koryntian 14:20-22) i niezrozumiałych [językach anielskich (1 Koryntian 13:1)] z możliwością ich tłumaczenia (1 Koryntian 14:27 / 1 Koryntian 14:13) – wyczerpujący artykuł na ten temat możesz przeczytać, klikając tutaj.

Języki niezrozumiałe (anielskie) służą budowaniu osoby posiadającej ten dar (1 Koryntian 14:4 i 14), a języki zrozumiałe [lub niezrozumiałe, ale tłumaczone (1 Koryntian 14:5)], również Kościołowi (1 Koryntian 14:5b-12) lub ludziom niewierzącym (1 Koryntian 14:22).

Uważam, że odnośnie daru języków, Biblia jest bardzo „przejrzysta.” Niestety ludzie bazujący na własnych odczuciach (nie na Słowie Bożym), przekręcają to ku szkodzie innych. Powoduje to frustrację wielu wierzących, którzy usilnie starają się posiąść ten dar (w większości) w celu potwierdzenia swej przynależności do Bożej rodziny lub też dla przeżyć z tym związanych. Być może dotyczy to twojego przypadku.

Jeśli tak, dowodów powinnaś szukać w innym miejscu. Z Pisma Świętego wynika, że mówienie innymi językami nie da ci tego, czego być może szukasz. Może dać ci to jedynie Jezus. On jest fundamentem, na którym powinnaś budować swoje życie, wzrastać i ufać. Bowiem w Jezusie Chrystusie zostaliśmy obdarowani wszystkim, co jest nam potrzebne do życia i pobożności (w dosłownym tego słowa znaczeniu) – zachęcam do uważnego przestudiowania fragmentów Pisma Świętego mówiących na ten temat, kliknij tutaj.

Oczywiście mówienie innymi językami to wspaniały dar (również przeżycie z tym związane), podczas którego z twego wnętrza wypływa „woń miła Panu” (pomimo że nie rozumiesz słów), a twój duch popada w zachwycenie. Niestety nie dla każdego jest on dany (1 Koryntian 12:28-31). Osobiście, nie znam twoich motywów, dla których starasz się o ten dar, ale pamiętaj, proszę: „[...] Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. (29) Czy wszyscy są apostołami? Czy wszyscy prorokami? Czy wszyscy nauczycielami? Czy wszyscy mają moc czynienia cudów? (30) Czy wszyscy mają dary uzdrawiania? Czy wszyscy mówią językami? Czy wszyscy je wykładają? (31) Starajcie się tedy usilnie o większe dary łaski; a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą” (1 Koryntian 12:28-31).

Jeśli twoje motywy są właściwe życzę ci, aby Bóg ubłogosławił cię darem języków. Zaznaczam jednak; Pismo Święte nie wskazuje, że jeśli nie mówisz językami, nie posiadasz innych darów, nie jesteś ochrzczona w Duchu Świętym, czy jak niektórzy nauczają; nie jesteś jeszcze „w pełni zbawiona.” Otrzymanie darów Ducha Świętego (czy ewentualnie chrzest w Duchu) nie koniecznie są związane z mówieniem innymi językami (1 Koryntian 12:28-31 / 1 Koryntian 12:7-13). Jest on jednym z darów Ducha Świętego, a nie dowodem chrztu w Duchu Świętym. To, że w kilku fragmentach Pisma Świętego wierzący podczas chrztu Duchem otrzymali dar prorokowania i mówili innymi językami, nie dowodzi tego (Dzieje Apostolskie 2:4 / Dzieje Apostolskie 10:44-46 / Dzieje Apostolskie 19:6). Na takiej podstawie nie należy budować doktryn, które poróżniają tylko wierzących. Biblia wyjaśnia cel daru mówienia językami (1 Koryntian 12:4-31), darów Ducha Świętego (Efezjan 4:8-16) i tego należy się trzymać – zgodnie ze słowami: „[...] a wszystko niech się odbywa godnie i w porządku” (1 Koryntian 14:40).

Również Apostoł Paweł nauczał (porównując z Apostołem Piotrem), aby nie wykraczać ponad to, co jest napisane i nie wynosić jeden nad drugim, stojąc po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu: „[...] bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał?” (1Koryntian 4:6-7).

Twoje drugie pytanie brzmi; Dlaczego w obecnych czasach tak się nie dzieje, nieraz wierząca osoba musi długo się modlić o chrzest w Duchu, wielu nie mówi językami, mimo, że pragną tego.

Uważam, że w dzisiejszych czasach również tak się dzieje. Niestety nie wszyscy mówią innymi językami (1 Koryntian 12:29-31), ponieważ Bóg rozdziela dary tak jak chce i komu chce – dla potrzeb i zadań Kościoła (1 Koryntian 12:4-7). Przepraszam, ale Bóg nie ogranicza tutaj Swej łaski, jedynie ty widzisz to troszkę inaczej. Patrząc na całość przesłania Biblii odkrywamy różne okresy, w których ten sam Bóg [niezmienny na wieki (Malachiasza 3:6 / Jakuba 1:16-17)], posługiwał się (i wciąż posługuje) różnymi ludźmi, w różny sposób, w różnych sytuacjach, w różnych okolicznościach, przez różne posługi i dary. W taki sposób to pracuje i widzimy, że na tej zasadzie niezniszczalny Kościół Jezusa Chrystusa wciąż funkcjonuje. Czy umiesz to zaakceptować?

Uważam, że w twoim przypadku (wciąż się modląc), powinnaś sprawdzić swoje motywacje (w jakim celu chcesz mówić językami?) – ewentualnie zrozumieć, wejść w wolę Pańską i według Niej ustawiać dla swojego życia priorytety, dążenia i służbę.

Ostatnie twoje pytanie brzmi; Czy jest coś, co mogłoby w jakiś sposób uniemożliwić ochrzczenie Duchem Świętym? (choć ja nazwałbym to, opóźnić).

1. Złe motywacje – dary są dla Kościoła, a często osoby modlące się o dary, chcą wykorzystać je dla swoich własnych celów, ambicji lub przeżyć z tym związanych.

2. Grzech (Rzymian 6:1-23) – zasmucanie Ducha Świętego (Efezjan 4:22-32).

3. Niewłaściwe życie duchowe – zły fundament bez Jezusa (Jana 15:1-7), co wiąże się z brakiem właściwych pragnień (2 Piotra 1:1-21).

4. Wpływ złego nauczania (1 Jana 4:1).

5. Walka o własnych siłach (1 Koryntian 2:4-5 / 1 Tymoteusza 4:9-10).

6. Życie dla ciała – co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj, czyli ograniczanie w naszym życiu wpływu Ducha Świętego.

7. Jeszcze nie jest czas – musisz nabrać „duchowej dojrzałości” (1 Piotra 2:1-5).

8. I z pewnością wiele innych powodów.

Jeśli uważasz, że któryś z punktów może dotyczyć twojej osoby, napisz, a wówczas rozwiniemy go. Pamiętaj proszę, że Bóg nie żałuje swoich darów, które przeznaczył również dla ciebie.

Dziękuję, Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Szkoła Chrystusa w Bielsku Białej. Powięcej informacji, kliknij tutaj

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Oferta grupy SNAP. Po więcej informacji, kliknij tutaj

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   2813130