Nawigacja
Według ciebie; czym różni się religia chrześcijańska od wiary chrześcijańskiej?

Czym jest religia?
To system wierzeń i praktyk określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską a danym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Religia manifestuje się w wymiarze doktrynalnym (jako doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kulty, rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (mistyka).

Patrząc na powyższą definicję, nasuwa się pytanie: co w przypadku, kiedy nasz system wierzeń, doktryn, praktyk, rytuałów, nasza duchowość, wspólnota religijna lub sama religia są błędne, nieprawdziwe, poza autorytetem i wolą Boga? Pismo Święte mówi o odstępstwie (zwiedzeniu – zwróć proszę uwagę, że chodzi tutaj o ludzi wyznających wiarę w Jezusa), kierując do nas różnego rodzaju przestrogi (podam jedynie niektóre z nich):

Marka 13:5
„[...] wtedy Jezus zaczął do nich mówić: Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. (6) Wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest, i wielu zwiodą”.

Galacjan 1:8-9
„[...] ale choćbyśmy nawet my albo anioł z nieba zwiastował wam ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty! (9) Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię: Jeśli wam ktoś zwiastuje ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty!”.

Mateusza 24:11
„[...] i powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu”.

2 Tymoteusza 4:3-4
„[...] albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, (4) i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom”.

1 Jana 4:1
„Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat [...]”.

2 Tymoteusza 3:13
„[...] ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając”.

Z historii (również z historii Kościoła) wynika, że człowiek jest specjalistą w odkrywaniu, tworzeniu systemów, schematów i koncepcji będących poza Bożą wolą (jesteśmy tego świadkami). Według różnych szacunków obecnie na świecie jest od 4200 do 10000 różnych religii, a samych wyznań chrześcijańskich blisko 41 000. Nauka Pisma Świętego wskazuje jednak, że jest tylko „[...] jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; (6) jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich” (Efezjan 4:5-6) oraz „[...] jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus [...]” (1 Tymoteusza 2:5-6). Pan Jezus mówił również, że jest „[...] ciasna brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mateusza 7:14).

Postaram się teraz scharakteryzować osobę religijną i chrześcijanina (według biblijnych założeń):

Kim jest osoba religijna?
To osoba, która nie zna Boga (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), nigdy nie narodziła się na nowo [duchowo (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7 / 1 Piotra 1:23 / Jakuba 1:17-18 / Jana 1:12-13) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], brak jej Bożego objawienia [(Przypowieści Salomona 29:18) – co mam na myśli, dowiesz się, klikając tutaj], właściwej duchowości (więcej na ten temat tutaj), kieruje się ludzką logiką [cielesną, zmysłową, ziemską (1 Koryntian 3:18-20 / Jakuba 3:12-15) – więcej na temat życia według ciał i Ducha, kliknij tutaj] i została wprowadzona w system religijny obcy Bogu, wymyślony i narzucony przez ludzi. Jest ona temu podporządkowana, ponieważ tak „ustawiono” jej sposób myślenia. Taki porządek przemawia do niej, widzi w tym sens, mając nadzieję na zbawienie. Osoba ta posiada jednak fałszywe poczucie bezpieczeństwa, budując się i chlubiąc uczynkami (w większości religijnymi: sakramentami, chodzeniem do kościoła, własną sprawiedliwością, dobrocią itp. – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

Zobaczmy na niektóre biblijne przykłady ludzi religijnych, którzy żyli daleko od Boga:

• Pierwszy człowiek zrodzony z kobiety (Kain), który był religijny i przynosił Bogu ofiary ze swych najlepszych plonów, ale jego pobożność nie była prawdziwa, gdyż zabił swego brata (1 Mojżeszowa 4:1-16).

• Naród Izraelski, który spedził czterdzieści lat na pustyni, choć twierdzili, że znali Boga i byli religijni (Hebrajczyków 3:7-12).

• Saul (pierwszy król nad Izraelem), który swą religijnością chciał przypodobać się Bogu (1 Samuela 15:13-23).

• Religijni stronnicy żydowscy, którzy ukrzyżowali Jezusa (Mateusza 27:15-21).

• Faryzeusz, który modlił się w świątyni i dziękował Bogu za to, że jest religijny i nie jest taki zły jak celnik (Łukasza 18:10-14).

• Uczeni w Piśmie, którzy oddawali dziesięcinę nawet ze swych domowych ogródków, zaniedbując jednak Boże prawo (Mateusza 23:23).

• Chrześcijanie pierwszego pokolenia, którzy bardziej polegali na uczynkach religijnych niż na wierze w Jezusa (Galacjan 3:1-5).

Zachęcam cię również do przestudiowania fragmentu z Ewangelii według Mateusza 7:21-27, gdzie znajdziesz przykład ludzi religijnych, „oddanych Bogu”, których jednak Pan Jezus nigdy nie znał: „[...] nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. (22) W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? (23) A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie. (24) Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. (25) I spadł deszcz ulewny, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. (26) A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. (27) I spadł ulewny deszcz, i wezbrały rzeki, i powiały wiatry, i uderzyły na ów dom, i runął, a upadek jego był wielki”.

Niestety życie religijne i jego fundament (system wierzeń i praktyk poza Bożą wolą) jest domem budowanym na piasku (Mateusza 7:24-27). W Liście do Kolosan 2:1-23 Apostoł Paweł pisze: „Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali, (2) aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, (3) w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. (4) A to mówię, aby was nikt nie zwodził rzekomo słusznymi wywodami. (5) Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i raduję się, widząc, że jest u was ład i że wiara wasza w Chrystusa jest utwierdzona. (6) Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, (7) wkorzenieni weń i zbudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. (8) Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie; (9) gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości (10) i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności, (11) w nim też zostaliście obrzezani obrzezką, dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego; to jest obrzezanie Chrystusowe. (12) Wraz z nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. (13) I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy; (14) wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami, i usunął go, przybiwszy go do krzyża; (15) rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. (16) Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. (17) Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus. (18) Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, (19) a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. (20) Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli: (21) nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj? (22) Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. (23) Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów”.

Nie ma w tym fragmencie mowy o jakimś „religijnym Jezusie”, umiejscowionym w Tabernakulum, ukrytym w sakramentach, obrzędach religijnych itp., ale o żywym Stwórcy, który umarł za nas na krzyżu, zmartwychwstał, a następnie zasiadł po prawicy Ojca, aby wstawiać się teraz za nami przed Jego obliczem (Hebrajczyków 9:24). Jest tylko pytanie: czy masz z Nim bliską (osobistą) relację? Jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj.

Kim jest chrześcijanin?
To człowiek, który uwierzył, złożył nadzieję w Chrystusie i w Nim znalazł drogę życia, a teraz posiada w duszy wielki skarb (wiarę, pasję, poznanie, miłość do Boga i ludzi), z którego nikt i nic nie jest w stanie go ograbić [(Rzymian 8:37-39) – jak do tego dochodzi, dowiesz się, klikając tutaj]. Wszystko to otrzymał i czerpie od Ducha Świętego (Tytusa 3:3-6 / Rzymian 5:5), dzięki Niemu też pogłębia to i rozwija. Słowo „chrześcijanin” dosłownie oznacza „należący do drużyny Jezusa”, poplecznik, zwolennik Jezusa, człowiek dedykujący Mu swoje życie (Jana 12:24-26 / Łukasza 17:32-37 / Mateusza 16:24-25). Uczniowie Pana Jezusa po raz pierwszy zostali nazwani „chrześcijanami” w Antiochii (Dzieje Apostolskie 11:26). Określono ich tym mianem, ponieważ ich zachowanie, styl życia i działania (nie tylko system wierzeń) przypominały Jezusa. I o to właśnie chodzi w wierze chrześcijańskiej.

Wiara chrześcijańska a religia – porównanie (w nawiasach znajdziesz przykłady z Pisma Świętego):

1. Wiara chrześcijańska pochodzi od Boga (Rzymian 3:21-26 / Dzieje Apostolskie 10:43).
– Religia chrześcijańska jest wytworem ludzkiej wyobraźni (Marka 7:6-9).

2. Wiara chrześcijańska to system wierzeń i praktyk zaczerpnięty z Pisma Świętego (2 Tymoteusza 3:13-17 / 2 Piotra 1:19-21), objawiony człowiekowi przez Ducha Świętego (1 Koryntian 2:11-16).
– Religia chrześcijańska to system wierzeń i praktyk stworzony i narzucony przez ludzi.

3. Wiara chrześcijańska kieruje na właściwą drogę życia [Bożą drogę (Jana 10:9-16)].
– Religia chrześcijańska wprowadza odstępstwo od Bożej drogi, od rzeczywistości, jaką postrzega Bóg (od Bożej prawdy – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

4. Wiara chrześcijańska to życie Jezusa Chrystusa w nas (1 Jana 4:6-9), zapoczątkowane duchowym odrodzeniem [(Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-7) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], za którym stoi Bóg (Jana 6:44 / Dzieje Apostolskie 5:31 / Dzieje Apostolskie 11:18).
– Religia chrześcijańska to zakorzeniony system wierzeń i praktyk (życie religijne), którego źródłem są tradycje, ludzkie emocje (nie Duch Święty) i który został zapoczątkowany aktem (obrzędem religijnym) lub głębokim przeżyciem emocjonalnym (więcej o emocjach w życiu chrześcijanina dowiesz się, klikając tutaj).

5. Wiara chrześcijańska ma za sobą autorytet Boga, potwierdzony w Jego Słowie (Piśmie Świętym).
– Religia chrześcijańska przywłaszcza sobie autorytet Boga, powołuje się na Jego obietnice, ale czerpie inspiracje z własnych źródeł (często wypływających z tradycji, ludzkiej mądrości, logiki lub filozofii).

6. Fundamentem (Głową Kościoła) wiary chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus [osobista więź z Nim (Jana 14:15-26) – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj], moc Ducha Świętego (1 Koryntian 2:5) i nauka płynąca z Pisma Świętego (2 Tymoteusza 3:16-17).
– Fundamentem religii chrześcijańskiej jest autorytet i system wierzeń organizacji religijnej, na czele której stoi zwierzchnik.

7. Wiara chrześcijańska wyznaje Boga w Duchu i w prawdzie (Jana 4:23-24), kierując ludzi w duchowy świat z Bogiem (w życie według Ducha – więcej na ten temat tutaj).
– Religia chrześcijańska utożsamia wiarę z symbolami, obrzędami i wymyślonymi historiami, kierując swych wyznawców w fałszywe praktyki religijne i duchowy świat, który jest obcy Bogu.

8. Wiara chrześcijańska kieruje, wskazuje i napomina.
– Religia chrześcijańska narzuca.

9. Wiara chrześcijańska wyzwala człowieka i wnosi w jego życie owoce Ducha Świętego (miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość).
– Religia chrześcijańska zniewala człowieka i wnosi w jego życie wartości obce Bogu, będące poza Jego wolą (najczęściej pragnienia i dążenia religijne).

Wzorując się na powyższych porównaniach, możemy stwierdzić, że wiara chrześcijańska i religia chrześcijańska to dwa różne drzewa przynoszące inne owoce. Głównym tego powodem jest to, że fundament wiary (Jezus Chrystus) zajmuje w nich różne miejsca. Posługując się terminologią użytą w definicji słowa „religia”, można stwierdzić, że w przypadku właściwego praktykowania wiary chrześcijańskiej na pierwszym miejscu powinna być mistyka (sfera duchowości indywidualnej – człowiek i Bóg – więcej na ten temat, kliknij tutaj ) i prawda (więcej na ten temat tutaj), następnie dopiero wszystko inne (czynności religijne, budowanie doktryn, przynależność do wspólnoty i praca dla niej).
Dlaczego?
Ponieważ fundament, czyli Jezus Chrystus i bliska więź z Nim, zaopatruje nas w zdolności niezbędne do właściwego praktykowania wiary (duchowość, poznanie, motywy, pragnienia, Bożą mądrość, moc i wszystko inne). Niestety, musi być tutaj zachowana kolejność – najpierw Jezus Chrystus (czyli Jego życie w nas), związek z Bogiem, później dopiero wszystko inne (chodzenie i przynależność do kościoła, czytanie Biblii, sakramenty, ceremonie, obrzędy itp.). Problem w „religii chrześcijańskiej” tkwi właśnie w tym, że pomylona jest kolejność, a człowiek bardziej niż samego Jezusa słucha swej organizacji (kościoła), innych ludzi, uczynków religijnych i im ufa. Polecam przeczytać kilka fragmentów Pisma Świętego, które mówią o tym, jak ważne w życiu chrześcijanina jest osobiste i dogłębne poznanie Osoby Jezusa (kliknij tutaj), a także rozważenie o tym, czym jest wiara w Jezusa, wiara chrześcijańska (kliknij tutaj lub tutaj).

Właśnie tym różni się religia chrześcijańska od wiary chrześcijańskiej. Dlatego gorąco zachęcam cię do poznawania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym ukryte są wszelkie skarby mądrości i poznania (Kolosan 2:2-3). Jedynie wówczas będziesz mógł odnaleźć Bożą drogę życia i osiągnąć życie wieczne – jeśli chciałbyś coś z tym zrobić, kliknij tutaj.

Marka 7:6-9
„[...] On zaś rzekł im: Dobrze Izajasz prorokował o was, obłudnikach, jak napisano: Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. (7) Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. (8) Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. (9) I mówił im: Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować”.

Kończąc, zachęcam cię jeszcze do przeczytania artykułu „Biblia i Duch Święty ochroną przed odstępstwem” (kliknij tutaj) i zastosowania jego treści w swoim życiu. Dziękuję, Luke / luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3160029