Nawigacja
Duch Święty i emocje w codziennym życiu chrześcijanina - studium

W naszym codziennym życiu, duchowych walkach (Efezjan 6:10-18), podejmowanych decyzjach (Rzymian 12:1-2), oraz stanie naszego ducha [wewnętrznym stanie (Filipian 4:6-9); radość, wiara, nadzieja, pokój, nastawienie do życia, do innych ludzi i służby], aktywne są i mają wpływ cztery zasadnicze kwestie; Duch Święty, szatan, nasze sumienie oraz uczucia [emocje - Biblia określa to terminem „ludzkiego serca” (Jeremiasza 17:7-9 / Hebrajczyków 3:7-10 / Przypowieści Salomona 28:26 / Przypowieści Salomona 4:20-27)].

Zapraszam do krótkiej charakterystyki:

# 1 Duch Święty:
Jest traktowany jako Bóg (Jana 4:24 / Dzieje Apostolskie 5:3-4), czyni rzeczy, które może tylko Bóg (Izajasza 34:16 / Rzymian 8:11), nosi boskie imiona [Duch Boży (1 Mojżeszowa 1:1-2 / Rzymian 8:8-9)], posiada właściwości Boga [wszechwiedzę, wszechobecność, wszechmoc (Jana 14:23-26)], cechy charakterystyczne osoby [wolę, rozum i emocje (Efezjan 4:30)], jest przedstawiony przez Pana Jezusa jako osoba (Jana 16:7-15), oraz działa jak osoba [uczy, przekonuje, powołuje, wspiera i mówi (Marka 13:11 / Łukasza 12:12 / Jana 14:26)]. Pismo Święte wskazuje, że bez Ducha Świętego nie można poznać Boga (1 Koryntian 2:11-14), doświadczyć wewnętrznej przemiany [transformacji, nowonarodzenia (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) - co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj], ani znać woli Bożej dla swojego życia (Efezjan 5:15-18) - więcej na temat Ducha Świętego dowiesz się, klikając tutaj.

# 2 Szatan:
W pojęciu biblijnym to piękny, podstępny anioł, przewyższający człowieka inteligencją i mądrością. Kiedyś był on aniołem światłości (Bożym aniołem), jednak z powodu pychy i buntu został od Boga oddzielony, a następnie „zrzucony na ziemię” (Izajasza 14:12-14). Jego celem jest przeciwdziałanie Bożym planom, hamowanie duchowego rozwoju chrześcijan, rozsiewanie fałszywych nauk (spirytyzm, okultyzm, różnego rodzaju religie), oraz zaślepianie ludzkich umysłów, aby uniemożliwić im przyjęcie Ewangelii (Objawienie Jana 20:3) - więcej na temat szatana dowiesz się, klikając tutaj.

# 3 Sumienie:
Jest „częścią ochronną” pozostawioną nam przez Boga po upadku pierwszych ludzi (Rzymian 9:29). Ono zabezpiecza (w pewnym stopniu) przed samowyniszczeniem gatunku ludzkiego, daje ocenę własnych pragnień, umiejętność właściwego zachowania i alarmuje o nieprawidłowościach. Sumienie może być; skalane, zepsute, znieczulone, zniekształcone, rozstrojone, słabe, wrażliwe, akceptujące zło, wypalone lub czyste (1 Koryntian 8:7 / Tytusa 1:15 / 1 Koryntian 8:12). Duch Święty i sumienie to dwa różne pojęcia (Rzymian 1:9). Kiedy rodzimy się na nowo [duchowo (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) - co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj], sumienie jest oczyszczone, wsparte Duchem Świętym (Hebrajczyków 9:14 / 1 Piotra 3:21) i współpracuje z Nim w całym procesie chrześcijańskiego życia (Rzymian 9:1) - więcej o sumieniu dowiesz się, klikając tutaj.

# 4 Uczucia (emocje, „ludzkie serce”):
To procesy psychiczne w naszym umyśle, powstające pod wpływem bodźców zewnętrznych (różnych sytuacji, zjawisk, przedmiotów lub innych ludzi). Uczucia dotykają sfer moralnych (etycznych), estetycznych lub intelektualnych. Za uczuciami stoją głównie doznania cielesne i pojawiają się one niezależnie od tego czy człowiek tego chce, czy też nie. Wywołują one, a następnie uruchamiają aspekt działaniowy (aktywność) lub reakcyjny (wewnętrzny stan; smutek, radość, zwątpienie, nieprzebaczenie itp.). Emocjom mogą towarzyszyć skutki pozytywne (radość, właściwe nastawienie, troska itp.) lub negatywne (gniew, zawiść, nieprzebaczenie, strach, niewłaściwe reakcje lub działania). Wpływ uczuć może doprowadzić do urazów psychicznych, które powstają w wyniku różnych wydarzeń lub przeżyć - więcej na temat uczuć (ludzkiego serca) dowiesz się, klikając tutaj.

Nikt z nas nie jest wolny od wpływu; uczuć, sumienia i szatan. Dlatego niezmiernie ważne jest poznać, a następnie nabyć umiejętności do stosowania tych jakże różnych „sterowników,” prowadzących nas przez życie. Pismo Święte naucza, że nasze życie (teraźniejsze i przyszłe), ma być ściśle związane z Duchem Świętym (Rzymian 8:5-14), a my, mamy według Niego żyć (Galacjan 5:16-18 i 25). Uczucia przypominają trochę ruchome piaski, które nigdy nie zapewnią ci solidnej podstawy, mogąc doprowadzić nawet do śmierci. Wzrastając na uczuciach budujesz więc wiarę, którą zdmuchnie byle doświadczenie.

Zajmę się teraz głównym wątkiem naszego rozważania; porównaniem uczuć (emocji, „ludzkiego serca”) z Duchem Świętym:

• Uczucia, emocje są owocem myśli i wypływają z człowieka (zależnie od jego temperamentu, charakteru lub osobowości) - Duch Święty wypływa od Boga (Jana 14:16-18 i 26 / Jana 15:26 / Jana 16:7). Dlatego Duch Święty (nie uczucia, emocje), powinny być podstawą naszego życia (Hebrajczyków 3:7-10).

• Uczucia, emocje są zmienne, w zależności od nastroju, zaistniałych sytuacji lub okoliczności - Duch Święty jest niezmienny i stały (Malachiasza 3:6 / Jakuba 1:13-17), ponieważ pochodzi od Boga. On zapewnia stabilność naszego życia [niezależnie od sytuacji w jakich się znajdujemy (Jana 14:24-27)], oczywiście, kiedy Mu się poddajemy.

• Uczucia, emocje często odzwierciedlają wewnętrzne pragnienia człowieka - Duch Święty odzwierciedla wolę (pragnienia) Boga (Jana 16:13-15).

• Uczucia, emocje bardzo często pozbawiają człowieka mądrości, cierpliwości, łagodności, wyrozumiałości - Ducha Świętego charakteryzują cechy występujące w owocach Ducha [cechach charakteru Jezusa (Galacjan 5:22-23)], które są przeciwieństwem owocom ciała (Galacjan 5:19-21).

• Uczucia, emocje charakteryzuje miłość warunkowa (tzw. światowa, cielesna) - Ducha Świętego charakteryzuje Boża miłość [miłość bezwarunkowa, stała (Rzymian 5:5 / Jana 17:26) – 1 Koryntian 13:1-13].

• Uczucia, emocje są w stanie działać przeciwko Bożej woli - Działanie i praca Ducha Świętego są zgodne z Bożą wolą. Duch Święty wypływa od Ojca i Syna (Jana 15:26 / Jana 14:26), a Ich cechuje jedność (Jana 17:21-23).

• Uczucia, emocje mogą cię zwieść (oszukać) - Duch Święty nie zwodzi (Jana 16:13-15 / 1 Jana 2:26-28). On kieruje na prawdę w Chrystusie (Rzymian 9:1 i 5 / Jana 1:1-5) i mówi prawdę (Jana 14:16-18).

• Często za uczuciami, emocjami stoją złe rządze, cielesność, samowola, złe pragnienia, a końcem tego jest śmierć (Rzymian 8:13-14) - za życiem w Duchu Świętym stoi sprawiedliwość, pobożność, a końcem tego jest życie wieczne (Rzymian 8:1-4).

Zachęcam do głębszego poznawania Bożego charakteru, analizy przedstawionych różnic i stosowania w codziennym życiu. Pismo Święte poucza nas; abyśmy postępowali według Ducha (Galacjan 5:16-17), żyli w Jego pełni (Efezjan 5:17-18), nie zatwardzali naszych serc (Hebrajczyków 3:7-8a), a jeśli otrzymaliśmy Boże namaszczenie (1 Jana 2:20), powinniśmy w nim trwać (1 Jana 2:27).

Przypowieści Salomona 4:20-27
...(20)...zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! (21) Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, (22) bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. (23) Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! (24) Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg! (25) Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie! (26) Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. (27) Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!

Kilka końcowych wniosków:

• Uczucia, emocje, to my, jakimi jesteśmy w rzeczywistości. To nasza wewnętrzna osoba; pragnienia, myśli - z czego wypływają nasze decyzje, reakcje, nastroje itp.

• Pod wpływem emocji popełniamy wiele błędów.

• Musimy strzec naszych serc, ponieważ grzech pochodzi właśnie z nich, a nie „nie wiadomo skąd” (Marka 7:21-23).

• Pilnowanie serca jest jak pilnowanie studni z czystą wodą, aby jej nikt nie zanieczyścił (2 Koryntian 7:1).

• Nasze serce może być opanowane przez niewłaściwe pragnienia lub motywy spowodowane wpływem uczuć, co może ograniczać służbę Bogu i ludziom.

• Wierność Bogu i wiara chrześcijańska nie są związane z uczuciami, lecz z Duchem Świętym, który wdraża w nas Boże cele i uświęca.

• Kiedy człowiek poddaje się uczuciom (emocjom), nie Duchowi Świętemu (naszemu właściwemu doradcy), staje się igraszką zmiennych nastrojów. Właśnie to doprowadza do zwątpienia, rozdwojenia, niepewności, życia dla „ciała,” bez pokoju i nadziei.

• W wierze chrześcijańskiej nie chodzi o miłość uczuciową (nietrwałą, zmienną), ale o miłość efektywną, przejawiającą się w wiernym służeniu Bogu i ludziom.

• Bóg nawołuje nas do życia według Ducha (Galacjan 5:16-18 i 25).

W jaki sposób nabywamy umiejętności do życia według Ducha (2 Piotra 1:2-15), gdzie emocje zostają podporządkowane Duchowi Świętemu?

Należy wspomnieć, że nie można się tego nauczyć. Nabywamy to w trakcie „chodzenia z Jezusem,” przez doświadczanie Jego obecności, mocy i prowadzenia w codziennym życiu. Wówczas nasza biblijna wiedza, doświadczenia i znajomość Boga przechodzą w praktykę, a my stajemy się wykonawcami Jego woli, naśladowcami umiejącymi rozpoznawać zamiary Ducha.

Końcowe aplikacje:

• Poznawaj własny charakter, wady, uchybienia, słabości itp. (2 Koryntian 13:5), porównując z owocami Ducha Świętego (Galacjan 5:22-24 / Efezjan 5:8-9 / 1Tymoteusza 6:11) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poznawaj atrybuty Boga (cechy charakteru Jezusa), zakres i cel działania w twoim życiu Ducha Świętego (Rzymian 8:1-17) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Sprawdzaj własne przeżycia i pragnienia w zgodności z Bożą wolą - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Koryguj i łącz to z modlitwą (Filipian 4:6) - więcej o modlitwie dowiesz się, klikając tutaj.

• Otwaraj się na wskazówki Ducha Świętego, który przenika, pobudza do działania (1 Piotra 2:1-5) i wskazuje właściwą drogę.

• Napełniaj się i żyj pełnią Ducha Świętego (Efezjan 5:15-19) - więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• „Chodź w Bożej zbroi” (Efezjan 6:10-18).

Skutkiem tego będzie; uświęcanie, owoce Ducha i życie w Jego pełni, według Bożej woli.

Życzę wam dużo błogosławieństwa, Luke/luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3156313