Nawigacja
Proszę o zrozumienie poniższych zagadnień związanych z Duchem Świętym (#2)

Dziękuję za poprzednie odpowiedzi (powrót do tych odpowiedzi, kliknij tutaj) i mam następne pytania:

1. Czy apostołowie byli ochrzczeni w imię Jezusa? Wydaje mi się, że tak przecież sami mieli chrzcić.

2. Czy apostołowie byli odrodzeni przed pięćdziesiątnicą?

3. Czy chrzest duchem jest warunkiem bycia w królestwie Bożym?

4. W sprawie apostołów zastanawiam się nad poniższymi wersetami:
a. W Mt 16,16 Piotr wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym. I jest to wyznanie od Ojca w.17.
b. W Mt 10,5n apostołowie są wysłani do głoszenia o Królestwie Bożym. c. Jan. 13,10-11; 15,3.

5. W sprawie chrztu Duchem zgadzam się z tobą. Co myślisz o moim rozumieniu chrztu Duchem Świętym?
Moje rozumienie chrztu Duchem Świętym: Chrzest Duchem. Słowo chrzest oznacza zanurzenie. Słowo to występuje zamiennie ze słowem napełnienie, pełen Ducha. Chrzest w takim rozumieniu miał miejsce przed Pięćdziesiątnicą, także w ST. Pięćdziesiątnica to zstąpienie zastępcy Jezusa na ziemię na zawsze.
Zarzut: Będziecie ochrzczeni DŚ.
Odp: Dotyczyło to apostołów, którzy nie byli przed Pięćdziesiątnicą napełnieni DŚ czy pełni DŚ. Jan Chrzciciel, Elżbieta, Szczepan, Paweł byli napełnienie, albo pełni Ducha. Nic nie czytamy o tym, żeby byli ochrzczeni DŚ.

Odpowiedź na pytanie #1
Czy apostołowie byli ochrzczeni w imię Jezusa? Wydaje mi się, że tak przecież sami mieli chrzcić.

Jak pisałem ci poprzednio: Apostołowie najprawdopodobniej nie byli ochrzczeni w imieniu Jezusa (a z pewnością nie przed zmartwychwstaniem), a jeśli byli, to raczej po pięćdziesiątnicy. Chrzest w imieniu Jezusa był praktykowany dopiero po zmartwychwstaniu i nie znajdujemy w Piśmie Świętym, by któryś z Apostołów (poza Pawłem) był tak ochrzczony (choć z pewnością sami tak chrzcili).

Dzieje Apostolskie 19:3-5
...(3) Tedy rzekł: Jak więc zostaliście ochrzczeni? A oni rzekli: Chrztem Janowym. (4) Paweł zaś rzekł: Jan chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa. (5) A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

Odpowiedź na pytanie #2
Czy apostołowie byli odrodzeni przed pięćdziesiątnicą?

Według mnie (jak patrzę na Słowo Boże) Apostołowie (a na pewno Piotr) nie byli odrodzeni przed śmiercią Jezusa. Raczej dopiero po piećdziesiątnicy, bądź po zmartwychwstaniu. Dowód tego znajduję w Ewangelii Łukasza 22:31-32: ...(31) Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę. (32) Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich.

Odpowiedź na pytanie #3
Czy chrzest duchem jest warunkiem bycia w królestwie Bożym?

Co do chrztu w Duchu Świętym; to nie jest on warunkiem zbawienia. Chrzest Duchem Świętym obdarowuje darami lub uzdalnia do służby w mocy Bożej (nie zbawia). Niektórzy Pastorzy zielonoświątkowi głoszą, że jest on warunkiem zbawienia, ale Słowo Boże nie jest za takim sposobem rozumowania.

Dzieje Apostolskie 16:30b-32
...Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? (31) A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. (32) I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu.

Rzymian 10:8-11
...(8) Ale co powiada Pismo? Blisko ciebie jest słowo, w ustach twoich i w sercu twoim; to znaczy, słowo wiary, które głosimy. (9) Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. (10) Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. (11) Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony.

Tak na marginesie: Nie wszystkie kościoły wierzą w chrzest Duchem Świętym (jako osobne przeżycie). Uważają oni, że jest tylko narodzenie na nowo (co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj).

Odpowiedź na pytanie #4
W sprawie apostołów zastanawiam się nad poniższymi wersetami:
a. W Mt 16,16 Piotr wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym. I jest to wyznanie od Ojca w.17.
b. W Mt 10,5n apostołowie są wysłani do głoszenia o Królestwie Bożym.
c. Jan. 13,10-11; 15,3.

Mateusza 16:16-17
...(16) A odpowiadając Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. (17) A Jezus odpowiadając, rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.

Mateusza 10:1-5
(1) I przywołał dwunastu uczniów swoich, i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. (2) A te są imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, którego zwano Piotrem, i Andrzej, brat jego, i Jakub, syn Zebedeusza, oraz Jan, brat jego, (3) Filip i Bartłomiej, Tomasz i Mateusz, celnik, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, (4) Szymon Kananejczyk i Judasz Iskariot, ten, który go też wydał. (5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie.

Jana 13:10-11
...(10) Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. (11) Wiedział bowiem, kto go ma wydać; dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści.

Jana 15:3
...(3) Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem;...

Nie za bardzo orientuję się nad czym się tutaj zastanawiasz, ale może poniżej (w odpowiedzi #5) znajdziesz odpowiedź na swoje wątpliwości.

Odpowiedź na pytanie #5
W sprawie chrztu Duchem zgadzam się z tobą. Co myślisz o moim rozumieniu chrztu Duchem Świętym? Moje rozumienie chrztu Duchem Świętym: Chrzest Duchem. Słowo chrzest oznacza zanurzenie. Słowo to występuje zamiennie ze słowem napełnienie, pełen Ducha. Chrzest w takim rozumieniu miał miejsce przed Pięćdziesiątnicą, także w ST. Pięćdziesiątnica to zstąpienie zastępcy Jezusa na ziemię na zawsze.
Zarzut: Będziecie ochrzczeni DŚ.
Odp: Dotyczyło to apostołów, którzy nie byli przed Pięćdziesiątnicą napełnieni DŚ czy pełni DŚ. Jan Chrzciciel, Elżbieta, Szczepan, Paweł byli napełnienie, albo pełni Ducha. Nic nie czytamy o tym, żeby byli ochrzczeni DŚ.

Chrzest Duchem Świętym w takim znaczeniu jak zapowiadał Prorok Joel i jak został opisany w Dziejach Apostolskich 2:1-19 nie miał miejsca w Starym Testamencie, ponieważ proroctwa zapowiadały go dopiero później (po zmartwychwstaniu i nastaniu Nowego Przymierza). To miało być „coś nowego”, innego, czego jeszcze nigdy nie było. Szczepan i Paweł działali w mocy Ducha Świętego już po pięćdziesiątnicy (Nowy Testament). Oni najprawdopodobniej przeżyli chrzest Duchem Świętym (widoczne to jest w ich służbie). Jan Chrzciciel i Elżbieta był to Stary Testament (przed zapowiadanym chrztem Duchem) więc podobnie jak w przypadku Saula (pierwszego króla Izraelskiego) czy Judasza (również innych Apostołów przed zmartwychwstaniem) Duch Święty dawany był im tymczasowo. Czytając Pismo Święte odkrywamy, że Duch Święty inaczej funkcjonował w Starym Testamencie, a inaczej w Nowym. W Starym Testamencie Duch Święty był dawany człowiekowi (w celu wypełnienia misji, zadania), a następnie zabierany. Pan Jezus i Prorocy zapowiadali jednak zmianę (obietnicę Ojca) i nadejście „nowej ery Ducha”. Taki sposób rozumowania (zgodny z Pismem Świętym) tłumaczy, dlaczego Apostołowie (również Judasz) posiadali przed pięćdziesiątnicą moc do czynienia cudów (podobnie jak i inni wierzący Starego Testamentu).

Mateusza 10:5-8
...(5) Tych dwunastu posłał Jezus, rozkazując im i mówiąc: Na drogę pogan nie wkraczajcie i do miasta Samarytan nie wchodźcie. (6) Ale raczej idźcie do owiec, które zginęły z domu Izraela. (7) A idąc, głoście wieść: Przybliżyło się Królestwo Niebios. (8) Chorych uzdrawiajcie, umarłych wskrzeszajcie, trędowatych oczyszczajcie, demony wyganiajcie; darmo wzięliście, darmo dawajcie.

Jeśli chodzi o terminy: wylanie (zesłanie), zstąpienie, chrzest Duchem i napełnienie:

„Wylanie” (zesłanie) jest umożliwieniem, „zstąpienie” jest otrzymaniem, „chrzest Duchem” jest obdarowaniem, uzdolnieniem, a „napełnianie” uzupełnieniem. Przyznaje rację, że w tych terminach można się pogubić, ponieważ (jak sam zauważyłeś), bardzo często (szczególnie w polskich tłumaczeniach) słowa te używane są zamiennie. Dlatego myślę, że należy badać i orientować się jak działał Duch Święty poprzez różne sytuacje w określonym czasie i momentach, a wówczas stanie się to dla nas bardziej przejrzyste. Terminy: Wylanie”, „zstąpienie”, „chrzest Duchem”, „napełnianie” nie są (w Piśmie Świętym) jednoznaczne.

Ja w taki sposób postrzegam te sprawy, jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości napisz: luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3160049