Nawigacja
Czy imię Jezus nie powinno być podawane w oryginale? Czy oddawanie czci Jezusowi nie jest bałwochwalstwem?

WITAJ ŁUKASZ.
DOSTAŁEM TWOJĄ ODPOWIEDŹ. WIELKIE DZIĘKI. MAM TERAZ INNE PYTANIE. CHODZI MI O IMIĘ SYNA BOŻEGO. JAKOŚ NIE UMIE WYOBRAZIĆ SOBIE MARII WOŁAJĄCEJ ZA SYNEM JEZUSIE. PRĘDZEJ JOSZUA. TO NAJWAŻNIEJSZE IMIĘ W HISTORII. CZY NIE POWINNO BYĆ PODAWANE I UŻYWANE W ORYGINALE? CZY ODDAWANIE CZCI JEZUSOWI NIE JEST BAŁWOCHWALSTWEM? POZDRAWIAM Z POLSKI.

Kwestia używania imienia Jezus (w języku hebrajskim Jehoszua, Jeszua) jest indywidualną sprawą każdego z nas. Najważniejsze jest, aby pamiętać o tym, jak ważne przesłanie zawarte jest w tym imieniu (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj). Gdyby miało to wpływ na naszą relacje z Bogiem lub zbawienie, Pismo Święte (w obliczu ostrzeżeń które czytamy) zwróciło by nam na to uwagę. W przypadku innych imion: zarówno Piotr był nazywany Kefas, Paweł – Szaweł, Sylas, Jan zwany Markiem, inny Jezus, zwany Justem, a Jakub (któremu sam Bóg zmienił imię na Izrael) posługiwał się swoim starym imieniem. Widzimy również, że Nowy Testament (spisany w grece) również nie nazywa Jezusa Jego hebrajskim odpowiednikiem (Jehoszua, Jeszua) lecz Iesous (Ιησούς). Dowodzi to, że Duch Święty (który natchnął autorów Nowego Testamentu) nie miał problemu z używaniem imienia Jezus w innym języku (jest to odpowiedź na twoje pytanie: Czy imię Jezus nie powinno być podane i używane w oryginale?). Dodatkowo sam Bóg posiada wiele imion (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), a Nowy Testament używa w stosunku do Jezusa około 50 różnych określeń (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj – czytaj na samym dole artykułu).

ישוע ,ישו Jehoszua, w formie skróconej Jeszua (forma aramejska) – tak brzmi imię naszego Zbawiciela w Jego ojczystym języku (hebrajskim). Z pewnością tak też wołali na Niego rodzice. Bóg nakazał Józefowi (rozmawiając w jego ojczystym języku), aby nadał Mu takie właśnie imię, co oznaczało Jahwe jest zbawieniem (Mateusza 1:20, 21). Zatem imię ישוע – Jeszua ma określone znaczenie tylko w języku hebrajskim i należy do tzw. imion teoforycznych, co oznacza, że zawarte jest w nim własne imię Boga – JHWH. Równoznacznymi do imienia Jezus imionami biblijnymi są: Jozue i Ozeasz. Współcześnie w wielu językach, także występują różne formy tego imienia.

W Nowym Testamencie imię Jezus występuje 919 razy, w tym 913 razy w odniesieniu do Jezusa z Nazaretu. W pozostałych przypadkach odnosi się do: Jozuego, syna Nuna i następcy Mojżesza, Jezusa, przodka Jezusa Chrystusa ze strony matki, o którym jest mowa w rodowodzie Jezusa (Ewangelia Łukasza 3:29), fałszywego proroka żydowskiego Bar Jezusa, współpracownika Apostoła Pawła Jezusa Justusa i według niektórych przekazów tekstu także do Barabasza. Dlatego dla odróżnienia od innych osób o tym imieniu Ewangelie nadają Jezusowi przydomki: „z Nazaretu”, „Nazarejczyk”, „Chrystus” lub „Pan” (Kyrios).

Skąd się wzięło powszechnie używane imię Jezus Chrystus w języku polskim?
Polska forma imienia Jezus wywodzi się z formy łacińskiej i greckiej. Forma grecka jest przekształceniem imienia hebrajskiego, ישוע ,ישו Jehoszua, w formie skróconej Jeszua (forma aramejska). Jego grecką transkrypcją jest Ἰησοῦς (Iēsous), a Chrystus to Christós (Χριστός), czyli Namaszczony, Pomazaniec (w języku hebrajskim HaMasziach – משיח), czyli Mesjasz. Warto podkreślić, że nie jest to nazwisko, ale określenie odróżniające Jezusa od współimienników, podkreślające Jego szczególną pozycję jako namaszczonego wybrańca Bożego. Przetłumaczone z języka greckiego imię Jezus (Nowy Testament był pisany w grece) nie ma żadnego specyficznego znaczenia, jest tylko zbiorem głosek, dlatego mówi się Jezus Chrystus. Spośród biblijnych określeń Jezusa, formuła „Jezus Chrystus” oznacza, że Jezus jest Mesjaszem, a „Chrystus-Jezus”, że Syn Boży (Słowo Boże) objawił się w Jezusie.

Odnośnie twojego drugiego pytania:
CZY ODDAWANIE CZCI JEZUSOWI NIE JEST BAŁWOCHWALSTWEM?

Według nauki Pisma Świętego wszelkie formy kultu, które nie dotyczą istoty Boga są surowo zabronione (dlatego Kościoły protestanckie odrzucają między innymi cześć kultową: świętych, obrazów, relikwi itp.). Jezus Chrystus jest w całej pełni Bogiem (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), dlatego też kult Jego imienia (podobnie jak kult imienia Bożego w Starym Testamencie) jest kultem samego Boga i nie podlega wykluczeniu z pobożności (w myśl zasady soli Deo gloria – Tylko Bogu Chwała). Kościoły protestanckie podkreślają równocześnie, iż cześć dla imienia Jezus znana była pierwszym chrześcijanom i znajduje zdecydowane poparcie w Biblii (bez „naciągania”):

Filipian 2:9-10
...(9) Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, (10) aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią.

Jana 5:21-23
...(21) Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. (22) Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, (23) aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który go posłał.

Dzieje Apostolskie 2:34-36
...(34) Albowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej, (35) aż położę nieprzyjaciół twych podnóżkiem stóp twoich. (36) Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem i Chrystusem uczynił go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście.

Efezjan 1:19-23
...(19) i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły jego, (20) jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie (21) ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym; (22) i wszystko poddał pod nogi jego, a jego samego ustanowił ponad wszystkim Głową Kościoła, (23) który jest ciałem jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia.

Hebrajczyków 1:2-6
...(2) ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. (3) On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach (4) i stał się o tyle możniejszym od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię. (5) Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Tyś jest Synem moim, Jam cię dziś zrodził? I znowu: Ja mu będę ojcem, a on będzie mi synem? (6) I znowu, kiedy wprowadza Pierworodnego na świat, mówi: Niechże mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży.

Objawienie Jana 5:11-14
...(11) A gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci, i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy; (12) i mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. (13) I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: Temu, który siedzi na tronie, i Barankowi, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. (14) A cztery postacie mówiły: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.

Jest to odpowiedź na twoje pytania. Jeśli masz jakieś wątpliwości, pisz luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3158496