Nawigacja
Dlaczego na świecie jest tyle zła, skoro Bóg jest władcą wszystkiego?

Na świecie jest tyle zła, ponieważ Szatan (nie Bóg) jest władcą tego świata:

Łukasza 4:5-6
…(5) I wyprowadził go na górę, i pokazał mu wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka. (6) I rzekł do niego diabeł: Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę. (7) Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, cała ona twoja będzie.

Jana 14:30
...(30) Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.

Efezjan 6:11-12
…(11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich.

2 Koryntian 4:3-4
…(3) A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, (4) dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewnagelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.

Efezjan 2:1-2
(1) I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, (2) w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. (3) Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni;…

Jana 12:31-32
…(31) Teraz odbywa się sąd nad tym światem; teraz władca tego świata będzie wyrzucony. (32) A gdy Ja będę wywyższony ponad ziemię, wszystkich do siebie pociągnę.

Pozwól, że krótko to wyjaśnię:
W dalekiej przeszłości (jeszcze przed stworzeniem ziemi) Szatan (Lucyfer) był potężnym Aniołem, stworzonym przez Boga jako czysta i święta istota – wyznaczona do służby przy Bożym tronie (nie do władzy). Niestety (mając wolną wolę) zbuntował się przeciwko Bogu (Izajasza 14:5-15 / Ezechiela 28:12-15), pociągnął za sobą innych Aniołów i stał się Bożym przeciwnikiem. Szatan (wraz z upadłymi aniołami) jest nieśmiertelny więc Bóg odsunął go od funkcji pełnionych w niebie (utracił tam pierwotne prawa i przywileje), „strącił w atmosferę” i z woli Bożej w tej sferze działa (więcej na ten temat, kliknij tutaj). Szatan (zwany wężem) spowodował również upadek ludzkości (1 Mojżeszowa 3:1-6), ma władzę nad zhierarchizowanym imperium zła, sferą podniebną (Efezjan 2:2), upadłymi Aniołami (Objawienie Jana 12:7), nieodrodzoną duchowo ludzkością (co to znaczy dowiesz się, klikając tutaj) i światem (Jana 12:31 / 2 Koryntian 4:4).

Pismo Święte nie mówi, że Bóg bezpośrednio rządzi tym bezbożnym światem, który w obecnym czasie pozostaje w stanie buntu, zniewolony przez Szatana. Dlatego na świecie jest tyle zła, okrucieństwa, niesprawiedliwości, korupcji, cierpienia i śmierci. W żadnym wypadku Bóg nie pragnie, ani nie jest sprawcą tego bałaganu (nie pozostaje to w zgodzie z Jego doskonałą wolą). Z tego właśnie powodu (by zrobić porządek) przyszedł Jezus (aby zniszczyć dzieła diabelskie, ustanowić Królestwo Boże i wyzwolić stworzenie z pod jego panowania). Królestwo Boże kryje w sobie idee Bożego przyjścia na ziemie w celu okazania swej mocy, chwały, praw sprzeciwiających się panowaniu Szatana i biegowi spraw na ziemi pod jego przewodnictwem. Trudno ci będzie zrozumieć Nowy Testament (między innymi po co przyszedł Jezus) jeśli nie zrozumiesz, że Szatan jest „bogiem” tego świata (co Bóg dopuszcza, ale nie ustanowił).

Rzymian 11:32-36
…(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. (33) O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i niewyśledzone drogi jego! (34) Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą jego? (35) Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę? (36) Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.

Galacjan 3:22
...(22) Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

Bóg dał ludziom wolną wolę (do niczego nie zmusza) i ograniczył swą nadrzędną władzę na ziemi, aby dać im wolność w wyborach (pomiędzy dobrem a złem, sprawiedliwością a niesprawiedliwością, posłuszeństwem a nieposłuszeństwem, prawdą a fałszem, ufnością a nieufnością, życiem w Bożej obecności a życiem bez Niego) – więcej na ten temat, kliknij tutaj.

Psalm 12:6
...(6) Wobec ucisku ubogich, Wobec jęku biednych Teraz powstanę, mówi Pan, Zgotuję zbawienie temu, kto pragnie.

Jana 12:26
...(26) Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie Ja jestem, tam i sługa mój będzie; jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój.

Marka 8:34
...(34) Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje!

Objawienie Jana 22:17
...(17) A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota.

Nie oznacza to, że Bóg całkowicie pozbawiony jest władzy nad bezbożnym światem, ponieważ wszystko dzieje się za Jego przyzwoleniem i pod kontrolą (czytaj Księgę Joba, a przekonasz się w jaki sposób to pracuje). Taki „porządek” jest jednak tymczasowy, gdyż w ustalonym przez siebie czasie, Bóg dokona sprawiedliwego sądu, zniszczy Szatana, panujące (bezbożne) systemy i wszelkie zło (z tego właśnie powodu przyszedł Jezus – więcej na ten temat, kliknij tutaj). Dopiero wówczas panowanie nad światem przypadnie w udziale Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, który królować będzie na wieki: …(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły (Objawienie Jana 21:3-4).

Myślę, że znajdziesz tutaj odpowiedź na swoje pytanie: Dlaczego na świecie jest tyle zła, skoro Bóg jest władcą wszystkiego? Dziękuję, luke@zaJezusem.com     
  wyślij komuś link
  Ogłoszenia

  Twoje radio - Wiara i Wolność (Chicago wpna 1490 AM, Niedziela 5:00 PM). Po więcej informacji: www.wiaraiwolnosc.pl

  Jeśli chciałbyś otrzymać darmowy film Jezus (DVD), kliknij tutaj
  Jeśli chciałbyś dowiedzieć się z jakiego powodu,
  kliknij tutaj


  Jeśli chciałbyś zadać pytanie lub wyrazić opinię, kliknij tutaj

  Jeśli masz sugestie
  jak możemy efektywniej służyć Jezusowi,
  kliknij tutaj

  Jeśli na stronie www.zaJezusem.com znalazłeś materiał nie posiadający praw autorskich proszę o kontakt.

   
     
   3153573