Boża miłość

Boża miłość

Rzymian 5:5
„[…] a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany”.

Czym jest Boża miłość?
Boża miłość to stan (kondycja) naszego umysłu, serca i ducha (Hebrajczyków 8:10 i 10:15-16 / Ezechiela 36:26-27 / Ezechiela 11:19-20), w który wprowadza nas Bóg (Kolosan 1:12-14). Stan ten (Boża miłość w nas) zmienia nasze spojrzenie na życie i nasz stosunek do innych ludzi, a także otwiera drogę do właściwego poznania Boga (Efezjan 3:19 / 1 Jana 4:16-19). Dzieje się tak dzięki Bożej ingerencji, za sprawą Ducha Świętego (Tytusa 3:3-7), który w nas mieszka (1 Koryntian 6:19 / 1 Koryntian 3:16).

Co wnosi do naszego życia Boża miłość i w co nas ona wyposaża?

1. Zawiązuje nierozłączną więź z Bogiem (Rzymian 8:38-39).

2. Zmienia nasze dotychczasowe (stare, grzeszne) życie [jego wartości, pragnienia i cele (Efezjan 3:14-19)].

3. Wypełnia wdzięcznością wobec Stwórcy (1 Jana 4:9-10).

4. Nieustannie odnawia naszą relację z Bogiem (1 Jana 4:16).

5. Zmienia nasze myślenie, wprowadza troskę o przyszłość i rozwój drugiego człowieka (Galacjan 5:14).

6. Daje pragnienia do budowania braterskich relacji, do ich naprawy, utrzymywania jedności i zgody [(1 Koryntian 8:1b / Jana 15:9-10) jedno ciało, jeden Kościół (Rzymian 12:3-5 / Kolosan 3:15 / Efezjan 2:14-18)].

7. Wzbudza tęsknotę za niebem (Judy 20-21).

8. Przekonuje o decyzji uśmiercenia naszego „JA” (2 Koryntian 5:14-15).

…i daje nam wiele więcej korzyści, o których musisz przekonać się osobiście.

Boża miłość powinna być dojrzała, więc musimy do niej dorastać (Filipian 1:9). Dojrzała miłość: „[…] jest cierpliwa, dobrotliwa, nie zazdrości, nie jest chełpliwa, nie nadyma się, (5) nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, (6) nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy; (7) wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi i nigdy nie ustaje” (1 List do Koryntian 13:4-8).

Czym Boża miłość nie jest?

• Boża miłość nie jest uczuciem (to stan) – uczucia wypływają z miłości i nie ma uczuć bez miłości (one jej towarzyszą), ale Boża miłość (również praca Ducha Świętego w nas) nie jest uczuciem – dowiesz się więcej na temat tych różnic, klikając tutaj.

• Boża miłość nie jest następstwem (rezultatem) naszych przemyśleń lub logicznych ustaleń. Pismo Święte wskazuje, że Boża miłość jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który jest nam dany (Rzymian 5:5) – jest więc efektem Bożego daru (Ezechiela 36:26-27).

• Boża miłość nie ma nic wspólnego z seksem (bądź działaniami zmierzającymi ku temu). Mamy przykład rodziców i dzieci, Boga i naszej relacji z Nim – w tych relacjach są również uczucia, ale nie prowadzą one do seksu. Seks odnosi się do życia erotycznego i jest jakby wyładowaniem naszych uczuć.

• Boża miłość to nie tolerancja – tolerancja jest raczej zaprzeczeniem Bożej miłości. Kiedy z łatwością tolerujemy stan zgubionych ludzi, ich stosunek do Boga i kierunek, w jakim zmierzają, to jest to obojętność, a obojętność jest przeciwieństwem Bożej miłości [przykład umierających grzeszników (Jana 3:16-17)]. Tolerancja w obrębie Bożej nauki może dotyczyć jedynie sposobu okazywania uczuć, gustu, smaku lub w pewnym stopniu wyrażania naszej wiary (Rzymian 14:12-18 / 1 Koryntian 8:8-13). Nie może to jednak dotyczyć biernej postawy w stosunku do człowieka, który żyje z dala od Boga (jest zwiedziony), zmierzając ku wiecznej zagładzie (Jeremiasza 23:16-18). Pismo Święte poświęca temu tematowi wiele miejsca, podając różnego rodzaju wskazówki, napomnienia i przestrogi (Efezjan 5:10-11). Człowiek żyjący w Bożej miłości powinien wdrażać to do swojego życia, przestrzegając i zachęcając innych. Dla przykładu Pan Jezus (jako doskonały wzór miłości) najwięcej ze wszystkich mówił o piekle, przestrzegał i karcił ludzi, wskazywał im prawdę i nie tolerował postępowania (również poglądów) sprzecznego ze zdrowymi zasadami wiary (Łukasza 20:21). Możemy podać tutaj przykład Jego rozmów z faryzeuszami i uczonymi w Piśmie (Mateusza 23:13-36). Podobnie czynili Apostołowie i inni nauczyciele wiary (2 Tymoteusza 4:1-3 / Galacjan 1:6-10), ludzie pełni Bożej miłości.

• Boża miłość to nie akceptacja (2 Koryntian 11:3-4) – akceptować to jakby mówić grzesznikowi: „bądź sobą, Bóg cię kocha”, a chrześcijaninowi: „nie rozwijaj się, wszystko będzie dobrze”. Jeśli akceptujesz ludzi i mówisz im: „zostańcie w takim stanie, w jakim jesteście, bądźcie sobą, nie przejmujcie się”, to znaczy, że tak naprawdę brak ci Bożej miłości (2 Tymoteusza 1:13-14). Życie w Bożej miłości oznacza chęć wpływu na drugiego człowieka, dynamizm, bycie czynnym, działanie, kierowanie w stronę prawdy (2 Tymoteusza 4:1-5).

• Boża miłość nie ma nic wspólnego z naiwnością. Pan Jezus jest wzorem miłości, a wiemy, że On wspierał ludzi szlachetnych (Łukasza 12:22-32), upominał błądzących (Marka 9:33-35), demaskował krzywdzicieli i hipokrytów (Mateusza 23:13-19), broniąc przed nimi niewinnych (Łukasza 12:4-6). Naiwność nie jest Bożą cechą, więc i my powinniśmy uczyć się rozróżniać, kiedy człowiek nie chce się zmieniać, wykorzystuje nas lub kpi sobie z Boga, a kiedy faktycznie nie rozumie i nie jest jeszcze gotowy. Wówczas należy uzbroić się w cierpliwość, modlić się, dać mu szansę i wspomóc go. Naiwność jest bardzo częstą nieprawidłowością.

Końcowe wnioski:
Kiedy pozbawieni jesteśmy Bożej miłości, nie możemy nazywać się chrześcijanami. Dwa największe przykazania mówią: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (38) To jest największe i pierwsze przykazanie. (39) A drugie podobne temu: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. (40) Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy” (Mateusza 22:37-40).

Z Pisma Świętego wynika, że kiedy mieszka w nas Boża miłość, naszym pragnieniem jest podobać się Bogu – chcemy Mu służyć, a pomoc innym i służba dla nich stają się priorytetem naszego życia (Galacjan 5:14 / Rzymian 13:8-10). W 1. Liście Jana 2:3-5 czytamy: „[…] z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. (4) Kto mówi: Znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. (5) Lecz kto zachowuje Słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża”.

Bóg jest miłością i wzywa nas do życia w Jego miłości (1 Jana 4:7-8) – czy chciałbyś coś z tym zrobić? Jeśli tak, kliknij tutaj.

Luke/luke@zaJezusem.com