Co to znaczy, że Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo?

Co to znaczy, że Bóg stworzył nas na swój obraz i swoje podobieństwo?

„I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich.” (1 Mojż.1:27)

Czy to oznacza, że jesteśmy kopią Boga? Bóg jest objawiony w Piśmie Świętym jako Ojciec, Syn i Duch Święty, a człowiek jako duch, dusza i ciało. Człowiek jest koroną stworzenia Bożego istotą panującą, najmądrzejszą istotą wsród stworzeń Bożych żyjących na ziemi – „Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios, i nad bydłem, i nad całą ziemią, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.” Tutaj występuje słowo „uczyńmy” i ” nasz „. Bóg jest osobą i duchem – Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.” (Ew.Jana 4:24). (Ezech.1:26-28). (Dan.10:5-6). (Obj.1:12-17.4:19).

Spójrzmy do 1 księgi Mojżeszowej 5:1-3 – Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.”

Mamy tutaj opis mówiący o tym, że Bóg stworzył człowieka, kobietę i mężczyznę, którzy zostali nazwani Adam i Ewa na swój Boży obraz i swoje Boże podobieństwo, ale Adam zrodził swego syna już na swoje podobieństwo i swój ludzki, czyli grzeszny obraz. W wersecie pierwszym czytamy: „Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Natomiast w wersecie trzecim, tego samego rozdziału mamy napisane tak: Adam żył sto trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.”

Oto Bóg stworzył człowieka na swój Boży obraz i swoje Boże podobieństwo. Jednakże nastąpiło zniekształcenie tego Bożego obrazu i podobieństwa w nas poprzez grzech. W księdze Kaznodziei Salomona 7:29 jest powiedziane: Wszelako zważ to: Odkryłem, że Bóg stworzył człowieka prawym, lecz oni uganiają się za wielu wymysłami. „

Bóg stworzył człowieka idealnym, doskonałym, ale człowiek na skutek swojej dobrowolnej decyzji z własnej i nieprzymuszonej wolnej woli wybrał grzech. Zdecydował się nie słuchać Boga, lecz żyć po swojemu i z tego powodu ten Boży obraz został poprzez nasz grzech nieposłuszeństwa Bogu w nas zniekształcony. Jednakże Bóg nie zostawił człowieka samego sobie w grzechu, ale daje szansę człowiekowi by ponownie był nośnikiem tego Bożego obrazu i podobieństwa, aby człowiek na nowo mógł się stać uczestnikiem Jego Boskiej natury, jak pisze Piotr w swoim drugim liście i 1 rozdziale w wersecie 3-4: Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.”

Stać się uczestnikiem boskiej natury, to stać się podobnym do Boga w Jego naturze. To jest możliwe dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, który przyszedł na ziemię, abyśmy mogli na nowo wrócić do społeczności z Bogiem, dając nam na nowo możliwość wejść, włączyć się i mieć udział w tej Boskiej naturze w mocy Bożego Ducha Świętego. Bóg jest Święty w swej naturze – lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty.” (1 list Piotra 1:15-16).

Mamy być święci na wzór Pana naszego Jezusa Chrystusa. Mamy żyć życiem świętym podobającym się Bogu. Słowo Boże wzywa nas: Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane…” Bóg jest prawdomówny – „…w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga,…”

Taka jest natura Boga, jako mówiącego prawdę i dlatego też jest nazwany prawdą – Ew.Jana 14:6 oraz Duch Prawdy – Ew.Jana 14:17. 1 lista Jana 5:6. Również i my mamy być ludźmi prawdy, szczerymi, mówiącymi prawdę. Bóg jest miłością – Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.” (1 list Jana 4:8). I my mamy być ludźmi miłości, nośnikami miłości, nieść innym miłość. Mamy być miłującymi innych ludzi. Jaki jest Bóg w swojej naturze i w swoim charakterze, takimi mamy być i my. Mamy być podobni do Niego i w tym stajemy się uczestnikami Boskiej natury poprzez posłuszeństwo Bogu, temu co Bóg powiedział w swoim słowie: dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie…” (1 list Piotra 1:22). Pan Jezus Chrystus modląc się do Ojca powiedział: Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą.” Pan Jezus Słowo Boże nazwał prawdą, bowiem wszystko co Bóg mówi jest prawdziwe i to jest prawdą. Posłuszeństwo prawdzie to posłuszeństwo Słowu Bożemu, a więc Bogu i kiedy jesteśmy posłuszni Bogu stajemy się uczestnikami Boskiej natury. Boży cel i przeznaczenie jest, abyśmy byli podobni do obrazu Syna Jego, Pana Jezusa Chrystusa – Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci;” (Rzym.8:29).

Tutaj nie chodzi o fizyczny wizerunek, ale o podobieństwo duchowe. Oto jakim był Pan Jezus Chrystus: On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, lecz poruczał sprawę temu, który sprawiedliwie sądzi;”

I my również mamy takimi być: „…nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo.” Czytamy o Panu Jezusie, gdy był na ziemi jako człowiek: On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w ustach jego;” (1list Piotra 2:22).

My również mamy stronić od grzechu w swoim życiu. Pan Jezus Chrystus mówi: Nie mogę sam z siebie nic uczynić. Jak słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo staram się pełnić nie moją wolę, lecz wolę tego, który mnie posłał.” (Ew.Jana 5:30) oraz A Ten, który mnie posłał, jest ze mną; nie zostawił mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba.” (Ew.Jana 8:29).

Czytamy tutaj jak nasz Pan Jezus Chrystus, gdy był na ziemi w ciele jako człowiek okazywał swoje posłuszeństwo Bogu. Pan Jezus był we wszystkim posłuszny Bogu Ojcu. Nic nie czynił sam z siebie i we wszystkim chciał się podobać Bogu, i nie tylko chciał, ale podobał się Bogu i wykonywał Jego wolę w 100% . Celem Pana Jezusa Chrystusa było, aby wykonać wolę Bożą. I to jest nasz wzór w jaki sposób mamy stawać się podobni Bogu na podstawie posłuszeństwa jakie okazywał Ojcu w niebie nasz Pan Jezus Chrystus. By być podobni Bogu i być nośnikiem Jego obrazu w sobie, by stawać się podobnym do Boga, musimy poddać się Bogu, by mógł w nas kształtować swój charakter i czynił nas podobnym w swojej naturze do siebie – Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, jak garncarz? – mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela!” (Jerem.18:6). List do Rzymian 9:21 – Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?

Bóg chce nas uformować i ukształtować z nas arcydzieło, dzieło sztuki. Musimy tylko uznać Jego autorytet i władzę w swoim życiu – Otóż teraz jesteśmy w twoim ręku; co ci się dobrym i słusznym wydaje, aby z nami uczynić, to uczyń.”(Jozue 9:25). Ważne jest oddanie się w Boże ręce, poddanie i uległość Bogu. Jeżeli chcemy być podobni do Boga i mieć w sobie Jego obraz.