Prawy chrześcijanin

Jedno z biblijnych sformułowań sensu misji Chrystusa, jako w pełni Boga i w pełni człowieka, znajdujemy w Liście do Galacjan (Gal 4:4-5): „(…) zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili”. Jednak w pewnym sensie możemy mówić o podleganiu zakonowi, mimo wykupienia. Dostąpienie usynowienia jest jednocześnie wypełnieniem „chrześcijańskiego zakonu łaski”. Wyraźnie sformułował to apostoł Paweł w (Rzy 13:10): „Miłość bliźniemu złego nie wyrządza; wypełnieniem więc zakonu jest miłość”.

Chrześcijaństwo nie jest religią. Jest indywidualnym wyborem życia w Bożej obecności z konsekwencjami na wieczność. Jest też powołaniem do bycia naśladowcą Chrystusa. Pan Jezus daje nam możliwość podjęcia decyzji o pójściu za Nim. Mówi o tym w (Mar 8:34): „(…) Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie”. Decyzja pójścia za Chrystusem jest równoznaczna z postanowieniem naśladowania Go we wszystkim. Jeśli świadomie wybierzemy taką drogę dla naszego życia, to konsekwencją naszego wyboru jest zaparcie się swoich indywidualnych zapatrywań.

Stosunek chrześcijanina do prawa spisanego w Starym Testamencie musi być naśladowaniem tego, na co wskazał w Nowym Testamencie Pan Jezus Chrystus. Czytamy o tym w (Mat 5:17-20): „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków, nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios”.

Możesz także przeczytać go w częściach klikając w linki oznaczone numerami poszczególnych części.

Zapraszam do przeczytania tego rozważania i ewentualnego podzielenia się swoimi uwagami. Dane kontaktowe znajdziesz na moim profilu na Facebook-u.

Autor Bogdan Podlecki