Dwa światy

Duchowy świat światłości i duchowy świat ciemności

O Boże mój , Jahwe , jesteś bardzo wielki ! Odziany we wspaniałość i majestat , światłem okryty jak płaszczem (Ps.104,1BT)

Jako pierwszy omówimy duchowy świat światłości , który istniał i zawsze istnieć będzie . Władca Wieczności na początku swojego dzieła , zrodził z siebie Syna , Gwiazdę Jasną i Poranną (Ob.J.22,16) Biblia również nadaje Jemu imię : ,,Mądrość” . Ja mądrość mieszkam z roztropnością , umiem udzielać dobrej rady . (Przyp.8,12) Przed wiekami byłam ustanowiona , od początku , przed powstaniem świata … gdy jeszcze morza nie było , zostałam zrodzona (8,23-24) W Synu swoim ukrył Ojciec wszystkie skarby mądrości i poznania (Kol.2,3) Ojciec i Syn byli jedno , Syn był Słowem Ojca : A to Słowo było Bogiem . Ono było na początku u Boga . Wszystko przez Niego powstało a bez Niego nic nie powstało , co powstało (E.J.1,1-3) …trony panowania , czy nadziemskie władze , czy zwierzchności , wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone (Kol.1,16)

Nie wiele wiemy o tym duchowym świecie światłości , możemy jedynie powiedzieć to , że był to jedyny duchowy świat w całym wszechświecie . Było tam miejsce spotkań Pana Boga z istotami niebiańskimi, ,,Boża Góra Narad i Boży ogród Eden”( Ez.28,13-14), Byli tam cherubowie i serafofie istoty duchowe rzędu wyższego , byli też aniołowie rzędu niższego . Wśród tych istot duchowych , był jedyny w swoim rodzaju cherub , który wyróżniał się swoją urodą , był skończenie piękny (Ez.28,12)

Początek duchowego świata ciemności .

Ta szczególna postać cheruba opisana jest w księdze Izajasza w 14 r. jako szydercza pieśń o królu babilońskim . I w 28 r. księgi Ezechiela , pieśń żałobna o królu Tyru . Są to postacie symboliczne oddające dokładny obraz tego, co potem miało nastąpić . Biblia Tysiąclecia mówi tak : Jako wielkiego cheruba , opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej chadzałeś pośród kamieni błyszczących . Byłeś doskonały w postepowaniu swoim od dnia twego stworzenia , aż znalazła się w tobie nieprawość …wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród kamieni błyszczących (Ez.28,14-16 B.T.) Jego nieprawość polegała na tym , że dopuścił do swego wnętrza myśl : Wstąpię na szyty obłoków i zrównam się z Najwyższym (Iz. 14,14) A zatem widzimy , że pierwszym grzechem jaki się pojawił , była pycha , zresztą ostatnim też będzie pycha , ale o tym pod koniec dzisiejszych rozważań .

W wyniku wyniosłości i pragnienia zrównania się z Najwyższym , wielkiemu cherubowi zabroniono wstępu na Bożą górę narad . Inny cherub stanął by bronić wstępu , tam gdzie miał dostęp wielki cherub wcześniej . Jeżeli zatem został zrzucony i Biblia w tym tłumaczeniu mówi ,,zniknąłeś” to wcale nie oznacza , że przestał istnieć . Zniknął z miejsca , które piastował wcześniej a później zajął jakiś bliżej nieznany nam okręg niebieski , czy nawet okręgi . On wiedział , że bez walki się nie obejdzie , zaczął więc zwodzić aniołów i zwiódł ich wielką liczbę . (trzecią część.Ob.J.12,4)

Z powyższego rozumiemy , że Pan Bóg uczynił te istoty i wyposażył je w wolę , aby również mocą tej woli mogły decydować o pewnych sprawach i o sobie samych . A zatem nie były one bezwolne wykonujące tylko polecenia Władcy Pana Boga. One podejmowały decyzje i w tym przypadku wielki cherub , również podjął decyzję , która była przeciwna woli Boga . Decyzją tą , był zamiar wyniesienia swego tronu nad gwiazdy Boże , na Bożą górę narad od strony północnej i pragnienie zrównania się z Najwyższym (Iz .14,13-14) To był początek zła , który istnieje do dziś z tym samym zalążkiem pychy co tam na początku .

I tak oto powstał drugi duchowy świat , świat ciemności , który zaistniał w okręgach niebieskich , gdzieś w przestworzach i jednocześnie później pod chmurami w powietrzu , czyli w naszej ziemskiej atmosferze

Stworzenie świata materialnego .

W między czasie postanowił Pan Bóg realizować to co nosił w swoim wnętrzu od dawna . Stworzyć coś , czego nie było wcześniej , stworzyć świat materialny . Taki jaki znamy i widzimy dziś , który podziwiamy i patrzymy z zachwytem na piękno tego świata przyrody . Przystąpił więc Stwórca Wszechrzeczy do realizacji swego pomysłu i wydobył naszą planetę z nicości słowem swej mocy . Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (1Moj.1,1) Potem przez pięć dni pracowali zespołowo nad kształtowaniem ziemi i oceanów a także nad światem zwierząt . Zrodzony z Ojca Syn Mądrość w ciągu całego tworzenia rzeczy coraz to nowych bierze aktywny udział i jest radością Ojca , jest Jego rozkoszą dzień w dzień (Przyp.8,24-30) W pewnym momencie przemówił Stwórca (pewnie) do Syna . Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje … nad całą ziemią (1Moj.1,26) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój , na obraz Boga stworzył go . Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich (1Moj.1,27) Dnia szóstego ukończył pan Bóg swojego dzieła i widział , że jest bardzo dobre : a siódmego dnia odpoczął od wszelkiego dzieła swego , którego Bóg dokonał w stworzeniu (2,3)

I tak oto mamy już trzeci świat , inny od omawianych dwóch światów duchowych . Mamy teraz świat fizyczny z piękną przyrodą , zwierzętami i panujący nad tym światem człowiek podobny do Boga . Adam nie był ani istotą duchową jak anioł , ani też nie był Bogiem , był istotą żywą z odrobiną Bóstwa . Najlepiej oddaje ten fakt księga Kaznodziei Salomona : Wszystko pięknie czynił w swoim czasie , nawet wieczność włożył w ich serca (3,11) czyli duchem życia danym od Boga , stąd podobnym do Boga . I nazwał ich Bóg ludźmi gdy zostali stworzeni (1Moj 5,2)

Podczas buntu cheruba u którego odkryto niegodziwość , Nowy Testament w Objawieniu Jana opisuje jak doszło do walki w niebie . Michał (Najwyższy rangą Boży Archanioł) i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem . Walczył smok i aniołowie jego … i nie było już dla nich miejsca w niebie . Został zrzucony starodawny wąż zwany diabłem i szatanem , który zwodzi cały świat . Zrzucony został na ziemię , zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie , których zwiódł , to jest trzecią część aniołów (Ob.12,7-9) którzy stali się demonami na usługach szatana .

W przytoczonym wyżej tekście ukazana jest wizja , jak istniał już trzeci świat materialny . Nie wiemy dlaczego starodawny wąż został zrzucony na ziemię , skoro jednak na ziemię , więc podjął rozmowę z Ewą mieszkanką ogrodu Eden . W wyniku tej rozmowy okłamał Ewę zapewniając : ,,Na pewno nie umrzecie…tylko otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg (3,4-5) Ewa widząc , że owoc był dobry do jedzenia , zerwała więc i jadła , dała też mężowi i on też jadł (w.6).

Wniosek nasuwa się taki : Iż mimo zrzucenia ich z nieba , to jednak władca ciemności miał dostęp już teraz nie tylko do ludzi na ziemi , ale również do samego Pana Boga . Z księgi Joba dowiadujemy się też , że miał dostęp by stanąć przed Panem . Ale Jezus powiedział :, Teraz odbywa się sąd nad tym światem , teraz władca tego świata będzie wyrzucony (E.J.12,31) I nie było już miejsca dla nich w niebie . Zrzucony został ogromny smok , wąż starodawny , zwany diabłem i szatanem .(Ob.J.12,8-9) Jest to słowo prorocze, które weźmie moc w swoim czasie , dziś jedynie możemy mieć pewność , że tak się stanie , ale oskarżenia wciąż wobec Bożych dzieci , jak w dzień, tak i w nocy przed Bogiem są stawiane . Apostoł Jan widział bardzo dokładnie ten cały scenariusz jak to się stanie : Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo Pomazańca Jego , gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych …(Ob.J.12,10)

Wspomniałem niemal na początku , że pierwszym grzechem była pycha i , że ostatnim też będzie pycha. Gdy patrzymy na życie ludzi na ziemi , to już przy Kainie wyraźnie uwidacznia się skażona grzechem natura : bunt , zazdrość , gniew i arogancja wobec Boga . Potem na przestrzeni całej ludzkiej historii pycha jest dominującym grzechem . Natomiast ostatni buntownik zupełnie podobnie jak wielki cherub u którego odkryto niegodziwość , tak i u antychrysta , którego Biblia nazywa człowiekiem niegodziwości i synem zatracenia . Jak pierwszy marzył by wynieść swój tron nad gwiazdy Boże i zrównać się z Najwyższym , tak i ten ostatni Biblia mówi : Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko , co się zwie Bogiem , lub jest przedmiotem boskiej czci a nawet zasiądzie w świątyni Bożej , podając się za Boga (2tes.2,3-4)

Szatan naprawdę istnieje

Nigdy nie dajmy się pozbyć podstawowej myśli , która w Biblii głęboko ma osadzone korzenie . Szatan jest realny i nie jest wymysłem wyobraźni ludzkiej , jak wielu by chciało . Szatana i jego aniołów należy traktować poważnie , ponieważ są to istoty żywe ,istniejące, inteligentne i przebiegłe w czynieniu zła . Są bezwzględne wobec osób , które dały im prawo do swojego życia , kiedy mocą swej woli odwróciły się od Boga . Tych , którzy należą do Chrystusa : …zły nie może go dotknąć (1J.5,18) , może jedynie próbować okłamywać . Szatan niczego tak nie pragnie w swoim działaniu , jak okłamywać ludzi a potem czynić zło okłamanym człowiekiem , dla drugiego człowieka . Nie można ani na chwilę wątpić , że zło które widzimy wokół nas , jest jego dziełem. Apostoł Jan mówi : Cały świat jest pogrążony w złem (1J.5,19)

Diabłu trudniej jest pozbawić człowieka wiary w Boga , łatwiej pozbawić wiary w siebie samego . Kiedy to się uda , ma swobodę działania i działa skutecznie , bo działa jak ktoś , kto nie istnieje . On jednak istnieje jako istota duchowa i w Biblii występuje pod wieloma imionami . Proszę zwrócić uwagę , że nie jest to jakkolwiek cos , co można lekceważyć i przejść obojętnie . Biblia określa szatana w Starym Testamencie jako : Lewiatan , smok , wąż , smok latający (ognisty B.G) W Nowym Testamencie odczytujemy : Ojciec kłamstwa , starodawny wąż , książę ciemności , oskarżyciel , czy nawet bóg tego świata . Najdobitniej apostoł Paweł o nim mówi : Nadziemska władza i zwierzchności ,władca tego świata ciemności , złe duchy w okręgach niebieskich (Ef . 6,12) To oznacza , że naprawdę to nie jest byle kto , lub byle co . To realny duchowy świat , świat ciemności , jest on ponury, niebezpieczny i zwodniczy , jego miejsce to , otchłań . Otchłań w której same demony nie chcą przebywać , ich rozkoszą jest przebywać wśród ludzi i czynić zło , jak najwięcej zła . Końcem jego będzie spełnieniem się proroczego przesłania , które wypowiedział Pan Bóg : …potomstwo niewiasty (Jezus Chrystus ) zdepcze ci głowę a ty ukąsisz je w piętę (1Moj.3,15)

Daj odpór diabłu .

Biblia bardzo jasno określa swoje stanowisko i daje pouczenie dla Bożych dzieci jaka ich postawa winna być wobec mocy ciemności . Nie należy ich się bać , nie należy też lekceważyć . Najlepiej być stanowczym i nie wdawać się w polemikę myślową , ani nawet się zatrzymywać . Nie dawajcie miejsca diabłu , albo : Daj odpór złemu a odstąpi . Oznacza to , że to człowiek daje prawo demonom do swojego życia , określając siebie w jednym ze złych kierunków . Jeśli określa siebie w dobrym kierunku , daje zdecydowany odpór diabłu .

Kiedy piszę o tym świecie ciemności i o tym , że wielki cherub zwiódł aniołów , napawa mnie to smutkiem i bezradnością . W zasadzie też nie bardzo tego faktu rozumiem , jak mogło do tego dojść , ponieważ jest to dalekie od nas , nie nasze i nie ludzkie . Ale jeszcze głębszym smutkiem jest dla mnie to , że w człowieku znalazł sprzymierzeńca i razem jako stworzenia rzucili wyzwanie Stwórcy . To właśnie stało się zasadniczym powodem , że Boży Syn stał się człowiekiem , wszedł do ludzkiej rodziny , by cierpieć , jak człowiek cierpi . I to jest najgłębszym wyrazem tego , co Biblia określa ,,Bóg jest miłością”

Mamy jednak w Biblii coś przyjemniejszego jak ten straszny i odrażający duchowy świat ciemności , ze swoją dobrze zorganizowaną władzą w okręgach niebieskich . Na ziemi również widoczne jest jego działanie przez synów opornych , którzy zaprzedali się czynić zło bez żadnych skrupułów . Mocą swej woli opowiedzieli się publicznie , że są jego wyznawcami i czcicielami Baala boga tego świata ciemności . Jego czciciele o tym nie wiedzą , ale on wie :… że czasu ma nie wiele (Ob.J.12,12)

Ziemia nie jest opanowana tylko złymi duchami ciemności , gdyby tak było , nie istniałoby życie . W Biblii mamy zapewnienie o istnieniu na ziemi duchów sprawiedliwych , czyli aniołów światłości zwanymi duchami służebnymi , jak to określił autor listu do Hebrajczyków 1,14 . …są posłanymi do spełnienia służby dla tych . którzy mają dostąpić zbawienia . Aniołowie są istotami duchowymi i na ogół są nie widzialni , choć czasem mogą przybierać postać ludzką .

Najczęściej ludzie wierzący mówią , że nigdy nie widzieli anioła . Nie wiem czy do końca jest to prawdą , że nigdy nie widzieli anioła . Myślę , że nie jeden raz mogli widzieć , jedynie nie zdawali sobie sprawy , że jest to Boży anioł . Pewnie niektórzy woleliby widzieć jak prorok Daniel widział , lub Jan na wyspie Patmos . Pamiętajmy jednak o tym , że my w naszym ludzkim ciele nie jesteśmy dostosowani do takich spotkań . Daniel po spotkaniu z aniołem światłości trzy dni był chory a Jan padł na ziemię jak martwy . Nasze wspólnoty kościelne przyzwyczaiły się do tego , że nikt aniołów nie widzi . Może i tak jest lepiej . Ale będzie całkiem źle , jeśli człowiek wierzący nie posiada podstawowej wiedzy o nich , lub pozbywa się wiary w ich istnienie . W Biblię mamy wiele dowodów mówiących o ich istnieniu i działaniu dla dobra człowieka . Popatrzcie jak napawa to nadzieją w Bożą ochronę : Jeśli potem oręduje za nim jaki anioł pośrednik , jeden z tysiąca , aby objawić człowiekowi jego obowiązek (Jb.33,23) Tych małych ludzi nie wiele znaczących na świecie :… ich aniołowie w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego (Mat.18,10) powiedział Jezus . Czy to mało , mieć swego anioła , który staje przed obliczem Boga ?

To co my czynimy na ziemi i jak żyjemy , dla aniołów nie jest ani dziwnym , ani śmiesznym . Ich zadaniem jest danego człowieka porównać z kryteriami Biblii i rejestrować w księgach , dobrych i złych czynów , na podstawie , których odbędzie się sąd ostateczny (Kazn.12,14) Jeśli zatem rażąco jego zachowanie odbiega od Bożej myśli, mogą być też głośne oskarżenia przed Bogiem (1Moj.19,13)

Dziwnym jedynie dla aniołów może być to , jak ludzie wierzący nie widząc Pana Boga jak oni widzą , potrafią wierzyć w Niego i cierpieć dla Niego . Gdyż staliśmy się dziwowiskiem dla świata i aniołów i ludzi (1Kor.4,9B.G.) Z radością też patrzą na przeżywaną łaskę Bożą przez Kościół Jezusa , jak to wyraził apostoł Piotr : …Ducha Świętego z nieba zesłanego , na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie (1Pt.1,12)

Dziwny świat

Kiedy mówię : ,,Dziwny świat”, mam na myśli świat po pierwszym zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię . Po ustanowieniu rządów przez Księcia pokoju i sprawiedliwości na ziemi , nastąpi zmiana układu sił politycznych . Królowie ziemi wniosą do niego chwałę swoją (Ob.21,24) A dziwnym dlatego też , że Jezus i Jego Oblubienica mając ciała duchowe będą istnieć na ziemi razem z tymi , którzy będą co prawda poza obozem świętych , ale w ciałach podlegających śmierci . Biblia ten okres nazywa : Tysiącletnie Królestwo Chrystusa Pana . Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat (Ob.J.20,4) Pamiętajmy o tym , że Pan Jezus po zmartwychwstaniu spożywał nasz ludzki pokarm , czyli po zmartwychwstaniu będzie możliwe życie na ziemi w ciałach duchowych , ale odkupionych ciałach (Rzym.8,23) I to będzie zasadnicza różnica pomiędzy tymi w obozie świętych a tymi po za obozem .

Dalej Biblia mówi : A gdy się dopełni tysiąc lat wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (Ob.20,7) Zwiedzie narody i zechcą walczyć z obozem i miastem umiłowanym . Walki jednak nie będzie , gdyż ogień zstąpi z nieba i pochłonie ich (w.9)

Wtedy nastanie sąd ostateczny wszystkich ludzi , którzy żyli na przestrzeni wieków na ziemi . I osądzeni zostali umarli na podstawie tego , co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach (w.12) Potem nastanie koniec , gdy odda władzę królewską Bogu i Ojcu , gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc (1Kor.15.24)

Znów jeden świat , jak na początku .

I tak oto doszliśmy do tego , że ten dziwny świat , po sądzie ostatecznym zostanie przeniesiony do wieczności , do świata światłości . Ziemia i dzieła na niej spłoną (2Pt.3,10) Ludzie po lewicy oddzieleni otchłanią od Boga , ze świadomością , że na zawsze i to będzie ich ogień piekielny , który nigdy nie zgaśnie i robak ich nie umiera (E,Mk9,44) oznacza to też jakieś bardzo nieprzyjemne doświadczenia , które nigdy nie ustaną dla potępionych .

Świat światłości zostanie powiększony o małżonkę Jezusa Syna Bożego , oraz usprawiedliwionych na sądzie a czynnikiem decydującym będą uczynki miłosierdzia : Kto nie okazał miłosierdzia , sąd odbywa się bez miłosierdzia , miłosierdzie góruje nad sądem (Jak.2,13)

A zatem nasze dziedzictwo składa się z obecności Jezusa tutaj na ziemi , który jest drogą , prawdą i życiem , oraz Ojca naszego w niebie , który jest naszym przeznaczeniem .

To wszystko o czym napisałem z konieczności w streszczeniu , stanie się rzeczywistością i każdy będzie miał w tym swój udział . Albo po lewej stronie jako niewierny i ten , który nie czynił miłosierdzia , albo po prawej stronie jeśli tylko miłości do Boga nie straci (Mt.24,12) i wiarę zachowa . Jeśli chodzi o wiarę to Jezus już wtedy powątpiewał mówiąc : Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi , gdy przyjdzie? (Łuk. 18,8) Pewnym jest też to : Kto wytrwa do końca zbawiony będzie (Mat.24,13)

Tak mówi Ten , który jest Amen ! Świadek wierny i prawdziwy , Alfa i Omega pierwszy i ostatni . Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła (Ob.J.1,18)

Czesław Budzyniak . Duchowy świat światłości i duchowy świat ciemności

O Boże mój , Jahwe , jesteś bardzo wielki ! Odziany we wspaniałość i majestat , światłem okryty jak płaszczem (Ps.104,1BT)

Jako pierwszy omówimy duchowy świat światłości , który istniał i zawsze istnieć będzie . Władca Wieczności na początku swojego dzieła , zrodził z siebie Syna , Gwiazdę Jasną i Poranną (Ob.J.22,16) Biblia również nadaje Jemu imię : ,,Mądrość” . Ja mądrość mieszkam z roztropnością , umiem udzielać dobrej rady . (Przyp.8,12) Przed wiekami byłam ustanowiona , od początku , przed powstaniem świata … gdy jeszcze morza nie było , zostałam zrodzona (8,23-24) W Synu swoim ukrył Ojciec wszystkie skarby mądrości i poznania (Kol.2,3) Ojciec i Syn byli jedno , Syn był Słowem Ojca : A to Słowo było Bogiem . Ono było na początku u Boga . Wszystko przez Niego powstało a bez Niego nic nie powstało , co powstało (E.J.1,1-3) …trony panowania , czy nadziemskie władze , czy zwierzchności , wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone (Kol.1,16)

Nie wiele wiemy o tym duchowym świecie światłości , możemy jedynie powiedzieć to , że był to jedyny duchowy świat w całym wszechświecie . Było tam miejsce spotkań Pana Boga z istotami niebiańskimi, ,,Boża Góra Narad i Boży ogród Eden”( Ez.28,13-14), Byli tam cherubowie i serafofie istoty duchowe rzędu wyższego , byli też aniołowie rzędu niższego . Wśród tych istot duchowych , był jedyny w swoim rodzaju cherub , który wyróżniał się swoją urodą , był skończenie piękny (Ez.28,12)

Początek duchowego świata ciemności .

Ta szczególna postać cheruba opisana jest w księdze Izajasza w 14 r. jako szydercza pieśń o królu babilońskim . I w 28 r. księgi Ezechiela , pieśń żałobna o królu Tyru . Są to postacie symboliczne oddające dokładny obraz tego, co potem miało nastąpić . Biblia Tysiąclecia mówi tak : Jako wielkiego cheruba , opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej chadzałeś pośród kamieni błyszczących . Byłeś doskonały w postepowaniu swoim od dnia twego stworzenia , aż znalazła się w tobie nieprawość …wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród kamieni błyszczących (Ez.28,14-16 B.T.) Jego nieprawość polegała na tym , że dopuścił do swego wnętrza myśl : Wstąpię na szyty obłoków i zrównam się z Najwyższym (Iz. 14,14) A zatem widzimy , że pierwszym grzechem jaki się pojawił , była pycha , zresztą ostatnim też będzie pycha , ale o tym pod koniec dzisiejszych rozważań .

W wyniku wyniosłości i pragnienia zrównania się z Najwyższym , wielkiemu cherubowi zabroniono wstępu na Bożą górę narad . Inny cherub stanął by bronić wstępu , tam gdzie miał dostęp wielki cherub wcześniej . Jeżeli zatem został zrzucony i Biblia w tym tłumaczeniu mówi ,,zniknąłeś” to wcale nie oznacza , że przestał istnieć . Zniknął z miejsca , które piastował wcześniej a później zajął jakiś bliżej nieznany nam okręg niebieski , czy nawet okręgi . On wiedział , że bez walki się nie obejdzie , zaczął więc zwodzić aniołów i zwiódł ich wielką liczbę . (trzecią część.Ob.J.12,4)

Z powyższego rozumiemy , że Pan Bóg uczynił te istoty i wyposażył je w wolę , aby również mocą tej woli mogły decydować o pewnych sprawach i o sobie samych . A zatem nie były one bezwolne wykonujące tylko polecenia Władcy Pana Boga. One podejmowały decyzje i w tym przypadku wielki cherub , również podjął decyzję , która była przeciwna woli Boga . Decyzją tą , był zamiar wyniesienia swego tronu nad gwiazdy Boże , na Bożą górę narad od strony północnej i pragnienie zrównania się z Najwyższym (Iz .14,13-14) To był początek zła , który istnieje do dziś z tym samym zalążkiem pychy co tam na początku .

I tak oto powstał drugi duchowy świat , świat ciemności , który zaistniał w okręgach niebieskich , gdzieś w przestworzach i jednocześnie później pod chmurami w powietrzu , czyli w naszej ziemskiej atmosferze

Stworzenie świata materialnego .

W między czasie postanowił Pan Bóg realizować to co nosił w swoim wnętrzu od dawna . Stworzyć coś , czego nie było wcześniej , stworzyć świat materialny . Taki jaki znamy i widzimy dziś , który podziwiamy i patrzymy z zachwytem na piękno tego świata przyrody . Przystąpił więc Stwórca Wszechrzeczy do realizacji swego pomysłu i wydobył naszą planetę z nicości słowem swej mocy . Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię (1Moj.1,1) Potem przez pięć dni pracowali zespołowo nad kształtowaniem ziemi i oceanów a także nad światem zwierząt . Zrodzony z Ojca Syn Mądrość w ciągu całego tworzenia rzeczy coraz to nowych bierze aktywny udział i jest radością Ojca , jest Jego rozkoszą dzień w dzień (Przyp.8,24-30) W pewnym momencie przemówił Stwórca (pewnie) do Syna . Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje … nad całą ziemią (1Moj.1,26) I stworzył Bóg człowieka na obraz swój , na obraz Boga stworzył go . Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich (1Moj.1,27) Dnia szóstego ukończył pan Bóg swojego dzieła i widział , że jest bardzo dobre : a siódmego dnia odpoczął od wszelkiego dzieła swego , którego Bóg dokonał w stworzeniu (2,3)

I tak oto mamy już trzeci świat , inny od omawianych dwóch światów duchowych . Mamy teraz świat fizyczny z piękną przyrodą , zwierzętami i panujący nad tym światem człowiek podobny do Boga . Adam nie był ani istotą duchową jak anioł , ani też nie był Bogiem , był istotą żywą z odrobiną Bóstwa . Najlepiej oddaje ten fakt księga Kaznodziei Salomona : Wszystko pięknie czynił w swoim czasie , nawet wieczność włożył w ich serca (3,11) czyli duchem życia danym od Boga , stąd podobnym do Boga . I nazwał ich Bóg ludźmi gdy zostali stworzeni (1Moj 5,2)

Podczas buntu cheruba u którego odkryto niegodziwość , Nowy Testament w Objawieniu Jana opisuje jak doszło do walki w niebie . Michał (Najwyższy rangą Boży Archanioł) i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem . Walczył smok i aniołowie jego … i nie było już dla nich miejsca w niebie . Został zrzucony starodawny wąż zwany diabłem i szatanem , który zwodzi cały świat . Zrzucony został na ziemię , zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie , których zwiódł , to jest trzecią część aniołów (Ob.12,7-9) którzy stali się demonami na usługach szatana .

W przytoczonym wyżej tekście ukazana jest wizja , jak istniał już trzeci świat materialny . Nie wiemy dlaczego starodawny wąż został zrzucony na ziemię , skoro jednak na ziemię , więc podjął rozmowę z Ewą mieszkanką ogrodu Eden . W wyniku tej rozmowy okłamał Ewę zapewniając : ,,Na pewno nie umrzecie…tylko otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg (3,4-5) Ewa widząc , że owoc był dobry do jedzenia , zerwała więc i jadła , dała też mężowi i on też jadł (w.6).

Wniosek nasuwa się taki : Iż mimo zrzucenia ich z nieba , to jednak władca ciemności miał dostęp już teraz nie tylko do ludzi na ziemi , ale również do samego Pana Boga . Z księgi Joba dowiadujemy się też , że miał dostęp by stanąć przed Panem . Ale Jezus powiedział :, Teraz odbywa się sąd nad tym światem , teraz władca tego świata będzie wyrzucony (E.J.12,31) I nie było już miejsca dla nich w niebie . Zrzucony został ogromny smok , wąż starodawny , zwany diabłem i szatanem .(Ob.J.12,8-9) Jest to słowo prorocze, które weźmie moc w swoim czasie , dziś jedynie możemy mieć pewność , że tak się stanie , ale oskarżenia wciąż wobec Bożych dzieci , jak w dzień, tak i w nocy przed Bogiem są stawiane . Apostoł Jan widział bardzo dokładnie ten cały scenariusz jak to się stanie : Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo Pomazańca Jego , gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych …(Ob.J.12,10)

Wspomniałem niemal na początku , że pierwszym grzechem była pycha i , że ostatnim też będzie pycha. Gdy patrzymy na życie ludzi na ziemi , to już przy Kainie wyraźnie uwidacznia się skażona grzechem natura : bunt , zazdrość , gniew i arogancja wobec Boga . Potem na przestrzeni całej ludzkiej historii pycha jest dominującym grzechem . Natomiast ostatni buntownik zupełnie podobnie jak wielki cherub u którego odkryto niegodziwość , tak i u antychrysta , którego Biblia nazywa człowiekiem niegodziwości i synem zatracenia . Jak pierwszy marzył by wynieść swój tron nad gwiazdy Boże i zrównać się z Najwyższym , tak i ten ostatni Biblia mówi : Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko , co się zwie Bogiem , lub jest przedmiotem boskiej czci a nawet zasiądzie w świątyni Bożej , podając się za Boga (2tes.2,3-4)

Szatan naprawdę istnieje

Nigdy nie dajmy się pozbyć podstawowej myśli , która w Biblii głęboko ma osadzone korzenie . Szatan jest realny i nie jest wymysłem wyobraźni ludzkiej , jak wielu by chciało . Szatana i jego aniołów należy traktować poważnie , ponieważ są to istoty żywe ,istniejące, inteligentne i przebiegłe w czynieniu zła . Są bezwzględne wobec osób , które dały im prawo do swojego życia , kiedy mocą swej woli odwróciły się od Boga . Tych , którzy należą do Chrystusa : …zły nie może go dotknąć (1J.5,18) , może jedynie próbować okłamywać . Szatan niczego tak nie pragnie w swoim działaniu , jak okłamywać ludzi a potem czynić zło okłamanym człowiekiem , dla drugiego człowieka . Nie można ani na chwilę wątpić , że zło które widzimy wokół nas , jest jego dziełem. Apostoł Jan mówi : Cały świat jest pogrążony w złem (1J.5,19)

Diabłu trudniej jest pozbawić człowieka wiary w Boga , łatwiej pozbawić wiary w siebie samego . Kiedy to się uda , ma swobodę działania i działa skutecznie , bo działa jak ktoś , kto nie istnieje . On jednak istnieje jako istota duchowa i w Biblii występuje pod wieloma imionami . Proszę zwrócić uwagę , że nie jest to jakkolwiek cos , co można lekceważyć i przejść obojętnie . Biblia określa szatana w Starym Testamencie jako : Lewiatan , smok , wąż , smok latający (ognisty B.G) W Nowym Testamencie odczytujemy : Ojciec kłamstwa , starodawny wąż , książę ciemności , oskarżyciel , czy nawet bóg tego świata . Najdobitniej apostoł Paweł o nim mówi : Nadziemska władza i zwierzchności ,władca tego świata ciemności , złe duchy w okręgach niebieskich (Ef . 6,12) To oznacza , że naprawdę to nie jest byle kto , lub byle co . To realny duchowy świat , świat ciemności , jest on ponury, niebezpieczny i zwodniczy , jego miejsce to , otchłań . Otchłań w której same demony nie chcą przebywać , ich rozkoszą jest przebywać wśród ludzi i czynić zło , jak najwięcej zła . Końcem jego będzie spełnieniem się proroczego przesłania , które wypowiedział Pan Bóg : …potomstwo niewiasty (Jezus Chrystus ) zdepcze ci głowę a ty ukąsisz je w piętę (1Moj.3,15)

Daj odpór diabłu .

Biblia bardzo jasno określa swoje stanowisko i daje pouczenie dla Bożych dzieci jaka ich postawa winna być wobec mocy ciemności . Nie należy ich się bać , nie należy też lekceważyć . Najlepiej być stanowczym i nie wdawać się w polemikę myślową , ani nawet się zatrzymywać . Nie dawajcie miejsca diabłu , albo : Daj odpór złemu a odstąpi . Oznacza to , że to człowiek daje prawo demonom do swojego życia , określając siebie w jednym ze złych kierunków . Jeśli określa siebie w dobrym kierunku , daje zdecydowany odpór diabłu .

Kiedy piszę o tym świecie ciemności i o tym , że wielki cherub zwiódł aniołów , napawa mnie to smutkiem i bezradnością . W zasadzie też nie bardzo tego faktu rozumiem , jak mogło do tego dojść , ponieważ jest to dalekie od nas , nie nasze i nie ludzkie . Ale jeszcze głębszym smutkiem jest dla mnie to , że w człowieku znalazł sprzymierzeńca i razem jako stworzenia rzucili wyzwanie Stwórcy . To właśnie stało się zasadniczym powodem , że Boży Syn stał się człowiekiem , wszedł do ludzkiej rodziny , by cierpieć , jak człowiek cierpi . I to jest najgłębszym wyrazem tego , co Biblia określa ,,Bóg jest miłością”

Mamy jednak w Biblii coś przyjemniejszego jak ten straszny i odrażający duchowy świat ciemności , ze swoją dobrze zorganizowaną władzą w okręgach niebieskich . Na ziemi również widoczne jest jego działanie przez synów opornych , którzy zaprzedali się czynić zło bez żadnych skrupułów . Mocą swej woli opowiedzieli się publicznie , że są jego wyznawcami i czcicielami Baala boga tego świata ciemności . Jego czciciele o tym nie wiedzą , ale on wie :… że czasu ma nie wiele (Ob.J.12,12)

Ziemia nie jest opanowana tylko złymi duchami ciemności , gdyby tak było , nie istniałoby życie . W Biblii mamy zapewnienie o istnieniu na ziemi duchów sprawiedliwych , czyli aniołów światłości zwanymi duchami służebnymi , jak to określił autor listu do Hebrajczyków 1,14 . …są posłanymi do spełnienia służby dla tych . którzy mają dostąpić zbawienia . Aniołowie są istotami duchowymi i na ogół są nie widzialni , choć czasem mogą przybierać postać ludzką .

Najczęściej ludzie wierzący mówią , że nigdy nie widzieli anioła . Nie wiem czy do końca jest to prawdą , że nigdy nie widzieli anioła . Myślę , że nie jeden raz mogli widzieć , jedynie nie zdawali sobie sprawy , że jest to Boży anioł . Pewnie niektórzy woleliby widzieć jak prorok Daniel widział , lub Jan na wyspie Patmos . Pamiętajmy jednak o tym , że my w naszym ludzkim ciele nie jesteśmy dostosowani do takich spotkań . Daniel po spotkaniu z aniołem światłości trzy dni był chory a Jan padł na ziemię jak martwy . Nasze wspólnoty kościelne przyzwyczaiły się do tego , że nikt aniołów nie widzi . Może i tak jest lepiej . Ale będzie całkiem źle , jeśli człowiek wierzący nie posiada podstawowej wiedzy o nich , lub pozbywa się wiary w ich istnienie . W Biblię mamy wiele dowodów mówiących o ich istnieniu i działaniu dla dobra człowieka . Popatrzcie jak napawa to nadzieją w Bożą ochronę : Jeśli potem oręduje za nim jaki anioł pośrednik , jeden z tysiąca , aby objawić człowiekowi jego obowiązek (Jb.33,23) Tych małych ludzi nie wiele znaczących na świecie :… ich aniołowie w niebie ustawicznie patrzą na oblicze Ojca mojego (Mat.18,10) powiedział Jezus . Czy to mało , mieć swego anioła , który staje przed obliczem Boga ?

To co my czynimy na ziemi i jak żyjemy , dla aniołów nie jest ani dziwnym , ani śmiesznym . Ich zadaniem jest danego człowieka porównać z kryteriami Biblii i rejestrować w księgach , dobrych i złych czynów , na podstawie , których odbędzie się sąd ostateczny (Kazn.12,14) Jeśli zatem rażąco jego zachowanie odbiega od Bożej myśli, mogą być też głośne oskarżenia przed Bogiem (1Moj.19,13)

Dziwnym jedynie dla aniołów może być to , jak ludzie wierzący nie widząc Pana Boga jak oni widzą , potrafią wierzyć w Niego i cierpieć dla Niego . Gdyż staliśmy się dziwowiskiem dla świata i aniołów i ludzi (1Kor.4,9B.G.) Z radością też patrzą na przeżywaną łaskę Bożą przez Kościół Jezusa , jak to wyraził apostoł Piotr : …Ducha Świętego z nieba zesłanego , na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie (1Pt.1,12)

Dziwny świat

Kiedy mówię : ,,Dziwny świat”, mam na myśli świat po pierwszym zmartwychwstaniu i powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię . Po ustanowieniu rządów przez Księcia pokoju i sprawiedliwości na ziemi , nastąpi zmiana układu sił politycznych . Królowie ziemi wniosą do niego chwałę swoją (Ob.21,24) A dziwnym dlatego też , że Jezus i Jego Oblubienica mając ciała duchowe będą istnieć na ziemi razem z tymi , którzy będą co prawda poza obozem świętych , ale w ciałach podlegających śmierci . Biblia ten okres nazywa : Tysiącletnie Królestwo Chrystusa Pana . Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat (Ob.J.20,4) Pamiętajmy o tym , że Pan Jezus po zmartwychwstaniu spożywał nasz ludzki pokarm , czyli po zmartwychwstaniu będzie możliwe życie na ziemi w ciałach duchowych , ale odkupionych ciałach (Rzym.8,23) I to będzie zasadnicza różnica pomiędzy tymi w obozie świętych a tymi po za obozem .

Dalej Biblia mówi : A gdy się dopełni tysiąc lat wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego (Ob.20,7) Zwiedzie narody i zechcą walczyć z obozem i miastem umiłowanym . Walki jednak nie będzie , gdyż ogień zstąpi z nieba i pochłonie ich (w.9)

Wtedy nastanie sąd ostateczny wszystkich ludzi , którzy żyli na przestrzeni wieków na ziemi . I osądzeni zostali umarli na podstawie tego , co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach (w.12) Potem nastanie koniec , gdy odda władzę królewską Bogu i Ojcu , gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc (1Kor.15.24)

Znów jeden świat , jak na początku .

I tak oto doszliśmy do tego , że ten dziwny świat , po sądzie ostatecznym zostanie przeniesiony do wieczności , do świata światłości . Ziemia i dzieła na niej spłoną (2Pt.3,10) Ludzie po lewicy oddzieleni otchłanią od Boga , ze świadomością , że na zawsze i to będzie ich ogień piekielny , który nigdy nie zgaśnie i robak ich nie umiera (E,Mk9,44) oznacza to też jakieś bardzo nieprzyjemne doświadczenia , które nigdy nie ustaną dla potępionych .

Świat światłości zostanie powiększony o małżonkę Jezusa Syna Bożego , oraz usprawiedliwionych na sądzie a czynnikiem decydującym będą uczynki miłosierdzia : Kto nie okazał miłosierdzia , sąd odbywa się bez miłosierdzia , miłosierdzie góruje nad sądem (Jak.2,13)

A zatem nasze dziedzictwo składa się z obecności Jezusa tutaj na ziemi , który jest drogą , prawdą i życiem , oraz Ojca naszego w niebie , który jest naszym przeznaczeniem .

To wszystko o czym napisałem z konieczności w streszczeniu , stanie się rzeczywistością i każdy będzie miał w tym swój udział . Albo po lewej stronie jako niewierny i ten , który nie czynił miłosierdzia , albo po prawej stronie jeśli tylko miłości do Boga nie straci (Mt.24,12) i wiarę zachowa . Jeśli chodzi o wiarę to Jezus już wtedy powątpiewał mówiąc : Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi , gdy przyjdzie? (Łuk. 18,8) Pewnym jest też to : Kto wytrwa do końca zbawiony będzie (Mat.24,13)

Tak mówi Ten , który jest Amen ! Świadek wierny i prawdziwy , Alfa i Omega pierwszy i ostatni . Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła (Ob.J.1,18)

Czesław Budzyniak