Kiedy szatan znęca się nad tobą

Szatan znęca się nad tobą, aby cię zniszczyć: „[…] bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. (9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. (10) A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Amen!” (1 Piotra 5:8-11).

Więc kogo chcesz słuchać?
Bóg mówi: „jestem wierny w swoich obietnicach!”.
Szatan mówi: „czy Bóg na pewno powiedział, że jest wierny?”.

Kiedy zniewalają cię pokusy, strach, zniechęcenie lub rozterki, kogo chcesz słuchać? Boga czy szatana, który wykrzywia Jego obietnice?

Dlatego naucz się rozróżniać Boży głos!
Bóg zapewnia, a szatan temu zaprzecza. Więc przypomnij sobie Boże obietnice, a kiedy usłyszysz oskarżenia szatana, zastąp je Słowem Bożym:

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„nie mogę – nie potrafię…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie” (Filipian 4:13).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„brak mi…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie” (Filipian 4:19).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„boję się…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości” (2 Tymoteusza 1:7).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„nie mam wiary…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej, niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił” (Rzymian 12:3).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„jestem słaby…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] oto Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał: gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim” (Izajasza 12:2).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„szatan naprawdę mnie złapał…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1 Jana 4:4).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„jestem pokonany…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie […]” (2 Koryntian 2:14).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„nie wiem, co robić…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej; nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach” (Rzymian 8:26).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„co będzie, jak dosięgnie mnie choroba?”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] On niemoce nasze wziął na siebie i choroby nasze poniósł” (Mateusza 8:17).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„jestem taki zmartwiony i przygnębiony…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie” (1 Piotra 5:7).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„to doświadczenie przerasta mnie…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Amen!” (1 Piotra 5:10-11).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„jestem zniewolony…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„[…] gdzie zaś Duch Pański, tam wolność” (2 Koryntian 3:17).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„brak mi pokoju…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa […]” (Rzymian 5:1).

Negatywna myśl szatana (destrukcyjna myśl):
„czuję się potępiony…”.

Pozytywna Boża myśl (budująca myśl):
„Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. (2) Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci […]” (Rzymian 8:1-2).

Bóg nie tylko cię wybrał, ale również adoptował!
On podpisał i zapieczętował dokumenty poprzez Ducha Świętego (Efezjan 1:13-14), abyś mógł nazywać Go swym Ojcem, abyś mógł wołać: „abba, Ojcze!” (Galacjan 4:3-7). To wołanie powinno być jednym z największych wyrazów radości i wdzięczności. Duch w nas dosłownie woła; „[…] jestem dziedzicem wszystkiego, co zdobył Jezus” (Rzymian 8:15-17) – a jest to wielkie dziedzictwo, ponieważ Ojciec jest najbogatszy w całym wszechświecie! Przestań więc zachowywać się jak biedna sierota, której brak radości i duchowego zwycięstwa. Nie jesteś zapomniany (Izajasza 49:15-17), dlatego raduj się w Nim! (Psalm 32:10-11, 97).

Izajasza 49:13-15
„[…] śpiewajcie radośnie, niebiosa, i wesel się, ziemio, i wy, góry, rozbrzmiewajcie radością, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami! (14) A jednak Syjon mówi: Pan mnie opuścił i Wszechmocny zapomniał o mnie. (15) Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak Ja ciebie nie zapomnę”.

Jeśli chcesz więcej informacji na temat oskarżyciela szatana, kliknij tutaj lub napisz: luke@zaJezusem.com.