Czy możemy mieć pewność zbawienia? Czy możemy to sobie wmówić?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: TAK i ma podstawy w Biblii:

1 Jana 5:11-13
„[…] a takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. (12) Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. (13) To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

Jana 6:37-40
„[…] wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz; (38) zstąpiłem bowiem z nieba, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę Tego, który mnie posłał. (39) A to jest wola Tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. (40) A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a Ja go wzbudzę w dniu ostatecznym”.

Jana 3:35-36
„[…] Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. (36) Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim”.

Jana 6:47
„[…] zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny”.

Jeśli wiara, o której mówi Biblia, zapewnia nam zbawienie, to nie rozumiem, na jakiej podstawie chrześcijanin może w to wątpić. W Liście do Hebrajczyków 11:1 jest napisane: „A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (2) Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo […]”.

W jaki więc sposób jesteś w stanie funkcjonować jako chrześcijanin, radować się w Panu i służyć Bogu, jeśli do końca nie jesteś pewny wiecznych wartości w Królestwie swego Ojca? Czy wiesz, że brak takiej pewności jest wręcz niewłaściwy?

2) Czy możemy wmówić sobie, że posiadamy zbawienie?

Moja odpowiedź brzmi: TAK. Między innymi ma to miejsce, gdy:

• stwarzamy sobie własny wizerunek Boga, wykorzystując ku temu błędne (nie biblijne) argumenty (1 Piotra 2:1-2 / Rzymian 12:1-2);

• ulegamy niewłaściwej interpretacji Pisma Świętego (2 Piotra 1:19-21);

• nie poddajemy się prowadzeniu Ducha Świętego – wówczas grzech (a nie prawda) dominuje w naszym życiu (Hebrajczyków 3:12-19);

• pycha lub mądrość tego świata (Jakuba 3:15) zaślepia nam prawdziwy obraz Boga (1 Koryntian 3:18-20);

• stajemy się słuchaczami, a nie wykonawcami woli Pańskiej (Jakuba 1:21-25);

• moralny styl życia staje się wykładnikiem naszego zbawienia (Rzymian 3:10-20);

• opieramy nasze zbawienie na uczynkach (Efezjan 2:8-10);

• opieramy nasze zbawienie na życiu religijnym (Galacjan 3:10-11);

• staliśmy się ofiarą tak zwanego „prania mózgu” [ktoś wmówił nam, że posiadamy zbawienie – (Jana 14:16-18 / Hebrajczyków 8:10-11)];

• emocje, a nie Duch Święty, stały się wykładnikiem naszego zbawienia (Łukasza 6:46-48).

Przytoczę teraz 10 punktów, które w pewnym stopniu pomogą nam określić, uzasadnić oraz sprawdzić autentyczny stan pewności zbawienia.

1. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli zostaliśmy wprowadzeni [poprzez duchowe odrodzenie (Kolosan 2:12-13) – co to znaczy, dowiesz się klikając tutaj] w trwałą, duchową więź (związek) z naszym Panem i Zbawicielem, Jezusem Chrystusem [(Efezjan 3:14-21) jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj].

Kolosan 3:1-4
„[…] a tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; (2) o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (3) Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; (4) gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale”.

2. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wierzymy w imię Syna Bożego.

1 Jana 5:13
„[…] to napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny”.

Nie ma autentycznej pewności zbawienia bez szczerej wiary w Jezusa Chrystusa, przez którą wyznajemy, że On jest posłanym przez Ojca Zbawicielem – i naszym jedynym ratunkiem. Więcej na temat wiary w Jezusa możesz dowiedzieć się, klikając tutaj.

Dzieje Apostolskie 4:10-12
„[…] to niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki Niemu ten oto stoi zdrów przed wami. (11) On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. (12) I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.

3. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wiemy, że Duch Boży mieszka w nas (1 Jana 4:13).

1 Jana 3:24
„[…] a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka”.

4. Mamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli nasza wiara jest aktywna [czynna (Jakuba 2:19-20)] w miłości (Galacjan 5:5-6).

1 Jana 4:15-17
„[…] kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a on w Bogu. (16) A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. (17) W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie”.

5. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli kochamy Boga, a nie świat, w którym żyjemy (1 Jana 4:4-6 / 1 Jana 5:4).

1 Jana 2:15-17
„[…] nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

6. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli wytrwale praktykujemy sprawiedliwość, a nie grzech (1 Jana 3:7-10).

1 Jana 2:29
„[…] jeżeli wiecie, że jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto postępuje sprawiedliwie, z Niego się narodził”.

7. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli kochamy braci i siostry w Chrystusie (1 Jana 2:9-11 / 1 Jana 3:23 / 1 Jana 4:8-20 / 1 Jana 5:1 / Jana 13:34-35).

1 Jana 3:14
„[…] my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci; kto nie miłuje, pozostaje w śmierci”.

8. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli staramy się naśladować Jezusa, żyjąc tak, jak On nauczał (Dzieje Apostolskie 3:22-23 / 1 Jana 2:3-6 / 1 Jana 3:2-4 / 1 Jana 5:2).

Jana 8:12
„[…] a Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: Ja jestem światłością świata; kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota”.

9. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli trwamy w Ojcu i Jego Synu, Jezusie Chrystusie [(Rzymian 8:10-11 / 1 Jana 5:20) – w „Słowie Żywota” (1 Jana 1:1-4)], żyjąc według Ducha (Rzymian 8:1-2) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

1 Jana 2:24-25
„[…] to, co słyszeliście od początku, niech pozostanie w was. Jeżeli pozostanie w was to, co od początku słyszeliście, i wy pozostaniecie w Synu i w Ojcu. (25) A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny”.

10. Posiadamy autentyczną pewność zbawienia, jeśli szczerze i nieugięcie tęsknimy za powrotem Jezusa [pochwyceniem Kościoła (1 Tesaloniczan 4:13-17 / 1 Koryntian 15:51-54)], by zamieszkać w domu naszego Ojca.

Jana 14:1-3
„[…] niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! (2) W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. (3) A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli”.

Jeśli jesteś pewny swojego zbawienia, ale choć jeden z tych punktów cię nie dotyczy, wówczas jest bardzo prawdopodobne, że pewność tę zbudowałeś na własnych odczuciach – jeśli chciałbyś głębiej zbadać stan własnej wiary, kliknij tutaj.

Dziękuję, Luke
luke@zaJezusem.com