Cierpienia w życiu chrześcijanina – według nauki Pisma Świętego

1 Piotra 5:8-11
„[…] bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. (9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie. (10) A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. (11) Jego jest moc na wieki wieków. Amen!”.

Cierpienia w życiu duchowo odrodzonego chrześcijanina [(Tytusa 3:4-6 / Jana 3:1-8) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] mają związek z naśladownictwem Jezusa, życiem według prawdy i sprawiedliwości [jeden z powodów, dla których umarł Jezus (Jana 8:30-59)]. W Ewangelii według Mateusza (5:10-12) znajdujemy następujące słowa: „[…] błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. (11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie! (12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie; tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami”.

Również inne fragmenty Słowa Bożego na to wskazują:

Jakuba 5:10-11
„[…] bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. (11) Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan”.

2 Tymoteusza 1:7-13
„[…] albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. (8) Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla ewangelii, wsparty mocą Boga, (9) który nas wybawił i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski, danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami, (10) a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię, (11) dla której jestem ustanowiony zwiastunem i apostołem, i nauczycielem; (12) z tego też powodu znoszę te cierpienia, ale nie wstydzę się, gdyż wiem, komu zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi powierzono, do owego dnia. (13) Wzoruj się na zdrowej nauce, którą usłyszałeś ode mnie, żyjąc w wierze i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie […]”.

2 Tymoteusza 3:10-14
„[…] lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, (11) za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan! (12) Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. (13) Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. (14) Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył”.

1 Piotra 2:19-21
„[…] albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. (20) Bo jakaż to chluba, jeżeli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy? Ale, jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. (21) Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady […]”.

Filipian 3:7-11
„[…] ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. (8) Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa (9) i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga, na podstawie wiary, (10) żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego, i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, (11) aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania”.

2 Tesaloniczan 1:4-5
„[…] tak że i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie; (5) jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie […]”.

Hebrajczyków 2:10
„[…] przystało bowiem, aby Ten, dla którego i przez którego istnieje wszystko, który przywiódł do chwały wielu synów, sprawcę ich zbawienia uczynił doskonałym przez cierpienia”.

Ci, którzy pozostają temu wierni, muszą stawić czoła szatanowi [(1 Piotra 5:8-11) więcej na jego temat dowiesz się, klikając tutaj], prześladowaniom (2 Tymoteusza 3:12) oraz stawianym przez ten świat ofertom [(1 Jana 2:15-17) pisząc „świat”, mam na myśli świecki, cielesny system wartości, pożądanie ziemskich dóbr, sławy i grzesznej radości – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. W Liście Pawła do Galacjan (6:14) jest napisane: „[…] co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata […]”. W 1. Liście Jana (2:15-17) znajdujemy tego potwierdzenie: „[…] nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. (16) Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. (17) I świat przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki”.

Patrząc na całość przekazu Pisma Świętego, możemy stwierdzić, że sprawa ta dotyczy każdego chrześcijanina – mówił o tym również sam Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza (10:38-39): „[…] i kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. (39) Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je […]”.

Krzyż jest tutaj symbolem cierpienia (1 Piotra 2:21 i 4:13) i poddania wszystkiego, co kochamy (Łukasza 14:25-33). Pocieszeniem powinno być jednak to, że droga ta prowadzi do prawdziwego (wiecznego) domu w niebie [(Hebrajczyków 2:10 / 2 Tesaloniczan 1:4-8) nie ma okrężnej drogi, innej Ewangelii (2 Koryntian 4:1-18 / 2 Tymoteusza 1:8)]. Kiedy naprawdę idziemy za Jezusem, doświadczamy ucisków i bólu w pięciu dziedzinach naszego życia:

1. Cierpimy w wojnie przeciwko szatanowi i mocom ciemności (Efezjan 6:11-12), podczas pracy ewangelizacyjnej, mierząc się z wrogością przeciwników oraz związanymi z tym prześladowaniami (2 Tymoteusza 3:12).

2. Cierpimy podczas trwającej całe życie walki z grzechem (Rzymian 6 / 1 Piotra 4:1-2), kiedy przybijamy do krzyża nasze grzeszne pragnienia (Rzymian 6:8-13 / Galacjan 6:14 / Tytusa 2:11-12 / 1 Piotra 2:11.21-24).

3. Cierpimy, zostając poddani różnorodnym doświadczeniom (1 Piotra 1:6-7) służącym wychowaniu nas (Hebrajczyków 12:4-13) i umożliwiającym nam osiągnięcie duchowej dojrzałości (Jakuba 1:2-4 / Psalm 66:8-12).

4. Cierpimy, znosząc nienawiść i szyderstwo świata (Jana 15:18-25 / Hebrajczyków 11:25-26), w miłości składając świadectwo, że jego uczynki są złe (Jana 7:7).

5. Cierpimy, oddzielając się od świata (zarówno moralnie, jak i duchowo), odmawiając przyswojenia jego zasad i przekonań (1 Jana 2:15-17).

Potrzebną nam do tego wytrwałość otrzymujemy dzięki duchowej więzi z Jezusem [(Jana 15:1-7) więcej na ten temat tutaj] i wierze [(Hebrajczyków 11:1-40) więcej na ten temat tutaj], która zwycięża pomimo cierpień (1 Piotra 5:8-11). Jeśli jesteśmy na to otwarci, właściwie to rozumiemy i praktykujemy [zgodnie z przekazanym Słowem (Hebrajczyków 4:9-13 / Jakuba 1:19-25)], Bóg nas wynagradza: przybliżając się do nas, zapewniając nam ochronę, błogosławieństwo i ojcowską opiekę (Psalm 23 / Hebrajczyków 13:5-8).

2 Koryntian 1:5-7
„[…] bo, jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. (6) Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy; (7) a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze”.

Cierpienie innego rodzaju (m.in. zadawanie sobie bólu) nie jest biblijne, nie pochodzi od Boga, traktuje się je więc jako zwiedzenie. Również przyjmowanie na siebie cierpień z powodu grzechów innych ludzi (1 Jana 2:1-2) czy różnego rodzaju egzorcyzmy, charyzmaty związane z zadawaniem sobie bólu – wszystko to odbiega od wzoru cierpień, przez które przechodzili Prorocy, Apostołowie, pierwsi chrześcijanie i inni bohaterowie wiary (Hebrajczyków 11:35b-38), a także sam Pan Jezus.

Jakuba 5:10-11
„[…] bracia, za przykład cierpienia i cierpliwości bierzcie proroków, którzy przemawiali w imieniu Pańskim. (11) Oto za błogosławionych uważamy tych, którzy wytrwali. Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan”.

Ofiara Pana Jezusa (gładząca grzech ludzkości) była wystarczająca i nie ma dziś potrzeby przyjmować na siebie jakąkolwiek winę. Wypowiedziane słowa: „wykonało się” (Jana 19:30) oznaczają, że cena za grzech została w pełni zapłacona (Hebrajczyków 9:28 i 10:10-18). W 1. Liście Jana (2:1-2) czytamy: „Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. (2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata […]”.

Hebrajczyków 10:11-14
„[…] a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów; (12) lecz gdy On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, (13) oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. (14) Albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni”.

Hebrajczyków 7:26-27
„[…] takiego to przystało nam mieć Arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa; (27) który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu; uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie”.

Nowa era Ducha Świętego (Nowe Przymierze – więcej na ten temat tutaj) wprowadziła świadomość grzechu, Bożego sądu, sprawiedliwości (Jana 16:7-11), potrzebę nawrócenia (odwrócenia się od grzesznego trybu życia – więcej na ten temat tutaj) i życia zgodnie z Ewangelią (2 Tesaloniczan 2:13-17 / 2 Tymoteusza 1:7-13). Dlatego dziś zachęcam każdego, aby wziął swój krzyż [zgodnie ze słowami naszego Zbawiciela (Mateusza 10:38-39)], a następnie postępował według wskazań Ewangelii (1 Koryntian 15:1-3), która nie mówi nic o potrzebie cierpienia za innych i jest przeznaczona dla każdego pokutującego grzesznika (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj).

2 Koryntian 4:3-18
„[…] a jeśli nawet ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, (4) w których bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. (5) Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa. (6) Bo Bóg, który rzekł: Z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. (7) Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. (8) Zewsząd uciskani, nie jesteśmy jednak pognębieni, zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, (9) prześladowani, ale nie opuszczeni, powaleni, ale nie pokonani, (10) zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. (11) Zawsze bowiem my, którzy żyjemy, dla Jezusa na śmierć wydawani bywamy, aby i życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. (12) Tak tedy śmierć wykonuje dzieło swoje w nas, a życie w was. (13) Mając zaś tego samego ducha wiary, jak to jest napisane: Uwierzyłem, przeto powiedziałem, i my wierzymy, i dlatego też mówimy, (14) wiedząc, że Ten, który wzbudził Pana Jezusa, także i nas z Jezusem wzbudził i razem z wami przed sobą stawi. (15) Wszystko to bowiem dzieje się ze względu na was, aby, im więcej jest uczestników łaski, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. (16) Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. (17) Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, (18) nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, a to, co niewidzialne, jest wieczne”.

Dziękuję, Luke,
luke@zaJezusem.com