Uczynki ciała (ludzkiej, grzesznej natury) i owoce Ducha

Galacjan 5:16-25
„[…] mówię więc: Według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. (17) Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. (18) A jeśli Duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. (19) Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. (22) Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, (23) łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. (24) A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. (25) Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy”.

1 Koryntian 6:9-11
„[…] albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się! Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, (10) ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. (11) A takimi niektórzy z was byli; aleście obmyci, uświęceni, i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego”.

Marka 7:21-23
„[…] albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, (22) cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota; (23) wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka”.

1 Tymoteusza 6:3-5a i 11
„[…] jeśli kto inaczej naucza i nie trzyma się zbawiennych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z prawdziwą pobożnością, (4) ten jest zarozumiały, nic nie umie, lecz choruje na wszczynanie sporów i spieranie się o słowa, z czego rodzą się zawiść, swary, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, (5) ciągłe spory ludzi spaczonych na umyśle i wyzutych z prawdy […]. (11) Ale ty, człowiecze Boży, unikaj tego, a zabiegaj o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, cierpliwość, łagodność”.

Uczynki ciała (wypływające z ludzkiej, grzesznej natury – przykłady):

CZARY (pharmakeia) – wszelkie formy ezoteryki, okultyzmu, spirytyzmu i magii odwołujące się do uzdrawiania, przepowiadania przyszłości i diagnozowania. To również wszelkie techniki manipulacji, kontroli lub wywierania wpływu na innych ludzi bez ich wiedzy, a także świadome używanie środków (czy metod) psychologicznych powodujących wchodzenie w odmienny stan świadomości (1 Samuela 15:23 / Galacjan 5:19-21).

BAŁWOCHWALSTWO (eidololatria) – oddawanie czci duchom, ludziom, posągom lub jakimkolwiek wizerunkom. Uznanie autorytetu jakiejkolwiek instytucji, gremium, osoby, jakiejś rzeczy albo mocy jako równej Bogu lub wyższej od Niego i Pisma Świętego (Kolosan 3:5).

ZABÓJSTWO lub ZAWIŚĆ (phtonos) – agresja, wrogość lub nienawiść do innych. Są to również wszelkie działania mające na celu dyskredytację lub pogrążenie innych, włącznie z morderstwem (Marka 7:21-23 / Galacjan 5:19-21).

WAŚNIE (dichostasia) – dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, ważnych i ważniejszych lub mądrych i mądrzejszych. Podziały niszczące jedność Kościoła (Rzymian 16:17-18 / Galacjan 5:19-21).

WSZETECZEŃSTWO (porneia) – grzechy seksualne, lubieżność, niemoralne zachowanie, karmienie się lubieżnymi treściami, seks pozamałżeński itp. (Kolosan 3:5-7 / Mateusza 5:31-32).

CUDZOŁÓSTWO (moicheia) – współżycie seksualne z osobą poza związkiem małżeńskim (Mateusza 5:27-28).

ROZPUSTA, ZMYSŁOWOŚĆ (aselgeia) – brak jasnych zasad moralnych, szczególnie brak opanowania seksualnego, niezachowywanie czystości, rozpasanie, wyuzdanie, uleganie namiętnościom i pożądliwości aż do utraty poczucia wstydu i przyzwoitości (2 Koryntian 12:21).

POŻĄDLIWOŚĆ, LUBIEŻNOŚĆ (epithumia) – niemoralne pragnienia, które są zaspokajane, kiedy nadarzy się okazja (Kolosan 3:5).

NIECZYSTOŚĆ (akatharsia) – grzechy seksualne, złe uczynki i występki, w tym myśli i pragnienia serca (Efezjan 5:3).

ODSZCZEPIEŃSTWO (hairesis) – wprowadzanie nauczania nieopartego na Piśmie Świętym, manipulacja Słowem Bożym, podziały w zgromadzeniu niszczące jedność Kościoła (1 Koryntian 11:17-19 / 1 Koryntian 1:10-13).

GNIEW (thymos) – konflikty i złość wynikające z nieprzebaczenia; prowadzi do ostrych słów lub złośliwych czynów (Kolosan 3:8).

PIJAŃSTWO (methe) – świadome osłabianie kontroli nad umysłem przez nadużywanie alkoholu (Galacjan 5:19-21 / 1 Koryntian 6:9-10).

OBŻARSTWO (komos) – nieumiarkowane ucztowanie, szeroko pojęta żądza konsumpcji (Galacjan 5:19-21).

SPÓR (eris) – stawianie na „swoim”, kłócenie się, walka o pierwszeństwo, rywalizacja, nieustępliwość (2 Tymoteusza 2:24 / Galacjan 5:19-21).

ZAZDROŚĆ (zelos) – zazdrość z powodu czyjejś pozycji, powodzenia lub stanu posiadania (1 Koryntian 3:3 / Rzymian 13:13-14).

KNOWANIA (eritheia) – manipulacje, tworzenie podziałów, dążenie do władzy (Psalm 10:1-3 / 2 Koryntian 12:20).

WROGOŚĆ (echthra) – wrogie intencje i czyny, skrajna niechęć lub nienawiść (Psalm 55:20-22 / Galacjan 5:19-21).

Rzymian 13:12-14
„[…] noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. (13) Postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach i pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i zazdrości; (14) ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości”.

Kolosan 3:12-15
„[…] przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, (13) znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. (14) A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. (15) A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni”.

Owoce Ducha Świętego (efekt naszego życia w Jezusie Chrystusie):

MIŁOŚĆ (agape) – troszczenie się i szukanie najwyższego dobra innego człowieka bez odnoszenia osobistych korzyści (1 Koryntian 13:1-13 / Efezjan 5:1-2).

WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ (egkrateia) – panowanie nad własnymi pożądliwościami i namiętnościami; obejmuje wierność małżeńskiemu ślubowaniu, życie w czystości, walkę z naszymi cielesnymi nawykami, nałogami oraz pragnieniami (Galacjan 5:19-21).

ŁAGODNOŚĆ (prautes) – powściągliwość połączona z siłą i odwagą; określa osobę, która nawet w gniewie okazuje łagodność i miłość drugiej osobie oraz pokorną uległość wobec innych, kiedy konieczne jest poddanie (2 Tymoteusza 2:24-25 / 1 Piotra 3:16).

DOBROĆ (agathosyne) – dążenie do prawdy i sprawiedliwości oraz nietolerowanie zła; wyraża się w dobrych czynach, niesądzeniu ludzi, jasnym określeniu się co do złych czynów i postaw, wskazywaniu na nie (Mateusza 21:12-14 / Kolosan 3:12-13 / Efezjan 5:9).

WIERNOŚĆ (pistis) – uczciwość wobec Boga, Jego Słowa i osób, z którymi jesteśmy związani obietnicą lub umową, wzajemne oddanie i zaufanie (Mateusza 23:23 / Tytusa 2:10).

POKÓJ (eirene) – spokój ducha i umysłu, który jest dla człowieka potwierdzeniem, że istnieje relacja miedzy nim a Panem Bogiem (Filipian 4:6-7 / Galacjan 5:19-21).

CIERPLIWOŚĆ (makrothymia) – wytrwałość, wielkoduszność, wyrozumiałość, nieuleganie gniewowi ani zgorzknieniu (Galacjan 5:19-21 / Rzymian 5:3-4).

UPRZEJMOŚĆ (chrestotes) – łagodność, niechęć do zranienia drugiego człowieka, sprawienia mu bólu czy przykrości (Efezjan 4:32 / Kolosan 3:12).

RADOŚĆ (chara) – radość oparta na błogosławieństwie i wynikająca z wiary w miłość, łaskę i obietnice Boże (Filipian 3:1 / 2 Koryntian 1:24).

Efezjan 5:1-11
„Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane, (2) i chodźcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. (3) A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym, (4) także bezwstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. (5) Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty, lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. (6) Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. (7) Nie bądźcie tedy wspólnikami ich. (8) Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości, (9) bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość, i prawda. (10) Dochodźcie tego, co jest miłe Panu (11) i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie […]”.

W jaki sposób możemy to osiągać, dowiesz się, klikając tutaj.

Luke/luke@zaJezusem.com