Podstawowe informacje na temat Osoby Pana Jezusa

Określenie „Pan Jezus Chrystus” występuje w Nowym Testamencie i imię to nigdy nie odnosi się do Ojca lub Ducha Świętego, należy ono wyłącznie do Syna Bożego Jezusa Chrystusa (Rzymian 1:1-5). Pan Jezus w swej świętej i wiecznej naturze jest jedynym Bożym Synem, ale w swej ludzkiej naturze jest Synem Człowieczym (Hebrajczyków 1:1-14). Z tego powodu uznany jest zarówno jako Bóg, jak i człowiek – co pokrywa się z proroctwem Izajasza (Izajasza 7:14 / Mateusza 1:20-23), który zapowiadał przyjście Emmanuela (w tłumaczeniu „Bóg z nami”). Chodzi tutaj o Boga, który przyjmując pełne cechy człowieka (z wyjątkiem grzeszności), przyszedł w ciele na ziemię i przebywał tu z nami (Jana 1:14 / Jana 1:9-11 / Jana 3:13).

Mateusza 1:22-23
„[…] a stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: (23) Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami”.

Imię Emmanuel obejmuje zarówno Boga, jak i człowieka (w jednej Osobie). Tytuł „Syn Boży” określa Boskość Jezusa, a tytuł „Syn Człowieczy” Jego człowieczeństwo. Z tego też powodu tytuł „Syn Boży” odnosi się do porządku wieczności (Kolosan 1:15-17), a tytuł „Syn Człowieczy” do porządku czasu (Mateusza 1:21-23). Dlatego nie jest prawdziwe stwierdzenie, że Chrystus otrzymał tytuł „Syna Bożego” jedynie z powodu Jego wcielenia lub Jego związku z dziełem odkupienia (Hebrajczyków 1:1-13). Z Biblii dowiadujemy się, że Pan Jezus był jeszcze przed stworzeniem świata (Przypowieści Salomona 30:4-6 / Hebrajczyków 1:1-4 / Jana 1:1-18 / Micheasza 5:1), zanim powstał czas, mądrość i okręgi niebieskie, a więc rzeczy widzialne i niewidzialne. Dlatego twierdzenie, że Ojciec nie jest prawdziwym i wiecznym Ojcem i że Syn nie jest prawdziwym i wiecznym Synem, jest zaprzeczaniem istnienia związku (relacji) Osoby Boga i nauki Pisma Świętego. Jezus występuje teraz przed Ojcem jako nasz Reprezentant [Pośrednik (Efezjan 2:18-20 / Hebrajczyków 9:24)], który nadaje nam tożsamość (Efezjan 2:18-22) – więcej na temat Boskości Jezusa dowiesz się, klikając tutaj.

Kolosan 1:15-20
„[…] On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, (16) ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności; wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. (17) On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane, (18) On także jest Głową Ciała, Kościoła; On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, (19) ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia Boskości (20) i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego”.

Luke
luke@zaJezusem.com