Podstawowe informacje na temat postu

Czym jest post?
Zgodnie z nauką Pisma Świętego post jest ograniczeniem lub powstrzymaniem się od jedzenia (bądź jedzenia i picia) ze względu na sprawy duchowe. Niektórzy nazywają to „modlitwą ciała” lub „duchowym ćwiczeniem” – chodzi tu o większe zainteresowanie sprawami Ducha niż ciała (czym jest życie według ciała i według Ducha, dowiesz się, klikając tutaj). Post jest jakby przypomnieniem, że są ważniejsze rzeczy niż pożywienie (Mateusza 4:4), cielesne (świeckie) cele (Galacjan 6:7-8) i nasze własne sprawy (Łukasza 9:24-25). To czas wewnętrznego skupienia, który odzwierciedla wołanie do Boga o coś więcej.

Czym nie powinien być post?
Post nie powinien być zewnętrzną praktyką religijną, która ma na celu zrobienie wrażenia na innych [jest na pokaz (Mateusza 6:16-18)]. Nie powinien być ciężarem, obowiązkiem, powodem do smutku, przygnębienia (Mateusza 6:17-18), lecz raczej „wschodzącą iskrą nadziei” na okazanie przez Boga łaski, dobroci i miłosierdzia. Post nie powinien być również narzędziem „targowania się” z Bogiem, by wymusić na Nim nasze potrzeby. Bogu podobają się ci, którzy poszczą z czystym sercem (z właściwym nastawieniem), z miłości do Niego.

Jakie są Boże zalecenia związane z postem?
Post wymaga odwrócenia się od zła i nawrócenia serca do Boga (Jonasza 3:7-9).

Izajasza 58:3-8
„[…] dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy i uciskacie wszystkich swoich robotników. (4) Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie pięścią. Nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. (5) Czy to jest post, w którym mam upodobanie, dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę, że się zwiesza swoją głowę jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele? Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? (6) Lecz to jest post, w którym mam upodobanie: że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, (7) że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu, gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. (8) Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą”.

W jakim celu pościmy?
Bóg przyprowadza nas do postu, abyśmy sięgnęli „głębokości Bożych”. Post oczyszcza drogę dla Bożego życia, by mogło się „przebić”. Kiedy pościmy, „uśmiercamy starego człowieka” (przed nawróceniem), by odradzał się „nowy człowiek” na podobieństwo Chrystusa. Wiele problemów natury duchowej spowodowanych jest tym, że grzech, niewłaściwe cele lub wartości [pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia (1 Jana 2:15-17)] przejęły nad nami kontrolę. Pościmy więc, aby osłabić wpływ tych rzeczy (1 Piotra 2:11 / Jana 6:63), ponieważ kiedy ciało góruje nad Duchem, przepływ mocy Ducha Świętego jest ograniczony (Galacjan 5:16-17). Pismo Święte wskazuje, że pełnia Bożej mocy wyzwala się w naszych słabościach (zachęcam do zapoznania się z fragmentem z 2. Listu Pawła do Koryntian 12:1-12), a post jest jednym z narzędzi, które to umożliwiają (2 Koryntian 6:3-10). W duchowym życiu chrześcijanina post może również pomóc w osiągnięciu wewnętrznego ładu (Filipian 4:8-9), odnalezieniu się w grzesznym świecie (2 Koryntian 6:14-17) czy wejrzeniu w stan własnej wiary (2 Koryntian 13:5). Post ma nas zmienić – kiedy „jarzmo” ciała jest łamane, rośniemy duchowo. Pościmy również wówczas, kiedy chcemy coś zmienić w naszym życiu, ale nie mamy ku temu sił.

Inne cele, dla których pościmy:
• Aby oddać cześć Bogu (Łukasza 2:37-38).

• Aby uniżyć się przed Nim (Ezdrasza 8:21).

• Aby wyrazić żal za osobisty grzech lub upadek (Izajasza 57:15-16).

• Aby wyrazić żal za grzech Kościoła, narodu lub świata (Daniela 9:4-6).

• Aby wyzwolić duchowe moce (Mateusza 17:14-21).

• Aby nas zmienić (Psalm 51:12-13).

• Aby otrzymać Bożą łaskę, która umożliwi wykonanie jakiegoś zadania (Dzieje Apostolskie 13:2-3).

• Aby ponownie oddać się Bogu (Nehemiasza 9:1-2).

• Aby szukać z Nim bliższej więzi (Izajasza 58:3).

• Aby podjąć walkę z duchowymi mocami ciemności (Mateusza 4:1-3).

• Aby zmienić Boży zamiar względem Jego sądu (Joela 2:12-13).

• Aby wybawić ludzi z więzów zła, chorób, zniewoleń itp. (Izajasza 58:8-9).

• Aby otrzymać objawienie i mądrość w kwestii Bożej woli (Księga Sędziów 20:26-28).

• Aby ćwiczyć ciało we wstrzemięźliwości (Rzymian 13:14 / 1 Koryntian 9:27).

• Aby prosić o wylanie Ducha Świętego (Dzieje Apostolskie 1:12-14).

• Aby prosić o przyjście Jezusa po Jego lud (Mateusza 9:15).

Co może wskazywać na to, że powinniśmy podjąć post?
Kiedy zniechęcenie i presja są większe niż nasza wiara, to czas na post. Również kiedy mamy za sobą nasz kolejny duchowy etap, ale nie dzieje się nic nowego.

Jakie są formy postu?
Biblia przedstawia trzy główne formy postu:

• Post normalny – wstrzymanie się od pokarmów stałych i płynnych, lecz nie od picia wody (Łukasza 4:1-2).

• Post całkowity – wstrzymanie się od jedzenia i picia (Estery 4:16 / Dzieje Apostolskie 9:9).

• Post częściowy – częściowe wstrzymanie się od niektórych rodzajów pokarmów (Daniela 10:3).

Jakie są rodzaje postu?
Patrząc na Pismo Święte, możemy wyodrębnić kilka rodzajów postu: pokutny (1 Samuela 7:6), dziękczynny (Estery 9:30-32), błagalny (Estery 4:16), w określonych intencjach (Daniela 9:3), wstawienniczy (2 Samuela 12:16-22), uwielbieniowy (Łukasza 2:37-38), z powodu wewnętrznego smutku (1 Samuela 1:7-10), zmartwień (1 Samuela 20:34), żalu (Ezdrasza 10:6) lub żałoby (Daniela 10:2-3). Apostołowie często pościli w czasach prześladowań, podczas rozsyłania pierwszych misjonarzy (Dzieje Apostolskie 13:2), a także przy ustanawianiu starszych Kościoła (Dzieje Apostolskie 14:23). Setnik Korneliusz szukał w poście i modlitwie bliższej relacji z Bogiem (Dzieje Apostolskie 10:30). Apostoł Paweł podkreślał, że poprzez posty okazujemy swą służbę Bogu (2 Koryntian 6:5).

Jaki powinien być czas trwania postu?
Biblia nie podaje tutaj żadnej granicy. Pan Jezus pościł przez czterdzieści dni, a inni tylko jeden dzień (dobę). Możemy więc domyślić się, że każdy może sam zdecydować, jaki będzie czas trwania postu. Post o określonej długości może też być ustalony przez zwierzchnika, pastora, radę Kościoła itp.

Na co wskazuje post?
Post wydaje się wskazywać na trudną sytuację (naszą, innych ludzi, całego narodu), choć może być również wyrazem wdzięczności wobec Boga. Post pokazuje, że duchowe zwycięstwo i przetrwanie nie zależy od fizycznych zabiegów człowieka, lecz od Boga, który jest życiem i miłosierdziem. Umartwiaj więc swoje ciało (Rzymian 12:1) i pozwól Duchowi Świętemu (w wolności) przepływać przez ciebie. Niech post będzie jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu. Życzę wam Bożego błogosławieństwa.

Luke/luke@zaJezusem.com