Kto to jest człowiek pyszny?

Człowiek pyszny lub bezbożny według Biblii, to osoba która znając Boże Prawo oraz Pismo Święte, jawnie sprzeciwia się Bogu, uporczywie kierując się własnym systemem wartości. Człowiek taki, twierdząc że wie lepiej co jest dla niego dobre, a co złe, nie chce uniżyć się przed Bogiem i uznać jego Słowa jako jedynej i niezmiennej prawdy o sobie i świecie.

Job. 20:4-7
Czy nie znasz tej prawdy odwiecznej od czasu gdy człowiek pojawił się na ziemi. Że wesele bezbożnych trwa krótko a radość bezecnych jest chwilowa? Choćby jego pycha sięgała aż do nieba, a jego głowa dotykała obłoków to jednak zginie na zawsze jak jego własny gnój, ci co go widywali mówią: Gdzie się podział?

Ps. 73:2-9
Omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, a znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Przeto pycha jest ich naszyjnikiem a przemoc szatą która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swą otyłością a serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie, wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje a język ich pełza po ziemi.

Ps. 94:1-7
Bogiem pomsty jest Pan. Boże pomsty ukaż się i powstań sędzio ziemi. Oddaj pysznym to, na co zasługują. Jak długo bezbożni radować się będą? Z pianą na ustach mówią zuchwale i przechwalają się wszyscy złoczyńcy. Lud twój, Panie, depczą, a dziedzictwo twoje gnębią. Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty mówiąc: Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba.

Ps. 119:21
Zgromiłeś pysznych, przeklętych którzy zbaczają od przykazań twoich!

Przyp. 16:18-20
Pycha chodzi przed upadkiem a wyniosłość ducha przed ruiną. Lepiej być pokornym z ubogimi niż dzielić łupy z pyszałkami, gdyż ten który zważa na Słowo znajduje szczęście, a kto ufa Panu ten jest szczęśliwy.

Przyp. 29:23
Pycha przywodzi człowieka do upadku, lecz pokorny duchem dostępuje czci.

Izaj. 2:11-12
Dumne oczy człowieka opadną a pycha ludzka zniży się i jedynie Pan wywyższy się w owym dniu. Bo dla Pana Zastępów nastanie dzień sądu nad wszystkim co pyszne i wysokie oraz nad wszystkim co wyniosłe aby było poniżone.

Izaj. 2:17-21
I zniży się pycha człowieka a wyniosłość ludzka opadnie, jedynie Pan wywyższy się w owym dniu, a bożki doszczętnie zginą. I wejdą ludzie do jaskiń skalnych i do jam ziemnych ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu gdy powstanie aby wstrząsnąć ziemią. W owym dniu rzuci człowiek kretom i nietoperzom swoje srebrne i złote bałwany, które sobie zrobił aby się im kłaniać i wejdzie do jaskiń skalnych i do szczelin w fundamentach ze strachu przed Panem i przed blaskiem jego majestatu, gdy On powstanie aby wstrząsnąć ziemią.

Dan. 8:23-25
Lecz pod koniec ich królowania gdy zbrodniarze dopełnią swej miary, powstanie król zuchwały i podstępny. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia. Szczęśliwie powiedzie mu się w działaniu i zniszczy możnych i lud święty. Działając podstępnie, dzięki mądrości będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki.

Oz. 5:4-5
Ich uczynki nie pozwalają im zawrócić się do swojego Boga gdyż duch wszeteczeństwa jest w ich sercu, tak że nie znają Pana. Tak więc pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, dlatego Izrael i Efraim upadnie z powodu swojej winy, upadnie też z nimi Juda.

Abd. 1:3-4
Pycha twojego serca cię zwiodła, ty który mieszkasz w rozpadlinach skalnych i który swoją siedzibę umieściłeś wysoko, myśląc w swoim sercu: Kto mnie sprowadzi na ziemię? Choćbyś wzbił się wysoko jak orzeł i założył swoje gniazdo wśród gwiazd to sprowadzę cię stamtąd – mówi Pan.

Mar. 7:20-23
To, co wychodzi z człowieka to kala człowieka. Albowiem z wnętrza serca ludzkiego pochodzą złe myśli, wszeteczeństwo, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha i głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka.

Łuk. 1:49-53
Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest Jego imię, a miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi którzy się go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów a wywyższył poniżonych, łaknących nasycił dobrami a bogaczy odprawił z niczym.

1 Kor. 4:18-20
A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc że nie przyjdę do was, ja jednak przyjdę wkrótce jeśli Pan zechce i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy.

Jak. 4:6-10
Bóg się pysznym przeciwstawia a pokornym łaskę daje. Przeto poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga a On zbliży się do was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca wasze, ludzie o rozdwojonej duszy. Biadajcie, smućcie się i płaczcie, śmiech wasz niech się w żałość obróci a radość w przygnębienie. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.

1 Piotr. 5:5-11
…wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje. Ukórzcie się więc pod mocną rękę Bożą aby was w swoim czasie wywyższył. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego gdyż On ma o was staranie. Bądźcie trzeźwi i czuwajcie! Bo przeciwnik wasz diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych na całym świecie. Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do swojej wiecznej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi i umocni oraz na postawi na trwałym gruncie. Jego jest moc na wieki wieków. Amen!

1 Jan. 2:15-17
Nie miłujcie świata ani tych rzeczy które są na świecie. Bo jeśli ktoś miłuje świat to nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca ale ze świata. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale ten kto pełni wolę Bożą ten trwa na wieki.

Kopia pochodzi ze strony; http://www.chlebznieba.pl/