Aniołki, które czuwają

Na pewno każdy z was spotkał się z takim zwrotem jak “aniołkowi rodzice”. Jest to ogólnie przyjęta forma nazywania rodziców, którym umarło dziecko. Zmarłe dzieci nazywa się aniołkami. Na grobkach widać gipsowe figurki malutkich aniołków ze szkrzydełkami. Osobiście nie mam nic przeciwko, aby zmarłe dzieci nazywać aniołkami. Jest to taka pieszczotliwa nazwa, pełna miłości czułości, wyrażająca niewinność i bezbronność dzieci, które narodziły się dla nieba. I chociaż sama swoje zmarłe dzieci często nazywam aniołkami, jednak nigdy nie wierzyłam w to, że po śmierci naprawdę stały się one aniołami ze skrzydełkami. Zdziwiłam się więc bardzo, kiedy dotarło do mnie, że wielu ludzi naprawdę tak myśli. To właśnie skłoniło mnie do napisania tego artykułu. Przyjrzymy się, co Biblia mówi na temat aniołów i ich funkcji, co mówi na temat życia po śmierci. Zapraszam serdecznie do lektury.

Bóg stworzył aniołów oraz ludzi, jako dwa zupełnie odrębne stworzenia, i żaden anioł nie może stać się człowiekiem (chociaż może przybrać jego postać), żaden człowiek również nie może stać się aniołem, czy to za życia, czy po śmierci. Biblia wyraźnie pokazuje nam różnice pomiędzy tymi stworzeniami, dla których Bóg ma zupełnie inne role i przeznaczenie. W Ewangelii Mateusza 22:30 oraz Łukasza 20:34-35 czytamy, że aniołowie nie żenią się i nie wychodzą za mąż, tak jak ludzie. Podobnie i ludzie, którzy odejdą z tego świata jako zbawieni, przy zmartwychwstaniu nie będą zawierać małżeństw. W Hebrajczyków 12:22-23 czytamy, że kiedy pójdziemy do niebiańskiej Jerozolimy, będziemy powitani przez rzeszę aniołów i przez duchy ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Są to więc dwie osobne grupy.

Słowo „anioł” wywodzi się z greckiego „aggelos”, które dosłownie oznacza „ posłaniec”. Hebrajskie słowo anioł to „mal,ak”, które ma dokładnie takie samo znaczenie. Aniołowie są wymienieni co najmniej 108 razy w Starym Testamencie i 165 razy w Nowym Testamencie. W Biblii znajdujemy więc wiele informacji, na podstawie których możemy zbudować naszą wiedzę o anielskich stworzeniach. Pismo Święte mówi o stworzeniu aniołów, zatem oczywiste jest, że nie istniały one od zawsze (Nehemiasza 9:6, Psalm 148:2-5). W Kolosan 1:16-17 czytamy: „ bo w Nim [Jezusie] zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie”. Czas stworzenia aniołów nie jest nigdzie dokładnie podany, ale można przypuszczać, że stworzenie ich miało miejsce wraz z stworzeniem niebios (Księga Rodzaju 1:1). Całkiem możliwe, że Bóg stworzył aniołów zaraz po stworzeniu niebios, a przed stworzeniem ziemi. Biblia nie mówi dokładnie ile Bóg stworzył aniołów, jedynie że jest ich bardzo wiele. (Daniela 7:10, Mateusza 26:53, Hebrajczyków 12:22). Aniołowie nie umierają (Łukasza 20:36), a więc ich liczba nigdy się nie zmienia.

Aniołowie są służebnymi duchami, posłanymi, aby służyć ludziom, którzy mają być zbawieni. (Hebrajczyków 1:14 „Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?”). Aniołowie nie mają fizycznych ciał tak jak ludzie. Jezus, w Ewangelii Łukasza 24:39 mówi, że duchy nie posiadają ciała ani kości. Aniołowie mogą jednak pojawić się na ziemi i przybrać wygląd normalnego człowieka (Hebrajczyków 13:2 „ Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę”, Rodzaju 18:2 „ Abraham spojrzawszy dostrzegł trzech ludzi naprzeciw siebie. Ujrzawszy ich podążył od wejścia do namiotu na ich spotkanie”.). Czasami anioł pojawia się z twarzą jak błyskawica i szatą białą jak śnieg (Mateusza 28:2-3). Z wyjątkiem fragmentu z Zachariasza 5:9, aniołowie raczej zawsze ukazywali się jako mężczyźni niż kobiety (Marka 16:5). Aniołowie w Biblii nigdy nie pojawiają się, jako słodkie, pulchne niemowlęta. Zawsze są w pełni rozwiniętymi dorosłymi. Kiedy ludzie w Biblii zobaczyli anioła, typową reakcją było padanie przed nimi z lękiem na twarz.

Czy aniołowie mają skrzydła? Niektóre, np. Serafiny tak, ale większość nie. Niektóre miejsca w Biblii mówią o aniołach ze skrzydłami (Izajasza 6:2-6). Inne wersety mówią o latających aniołach, więc wnioskujemy, że mają skrzydła (Daniela 9:21), jednakże podejrzewam, że aniołowie mogą z łatwością poruszać się z miejsca na miejsce bez polegania na skrzydłach. Większość fragmentów Biblii nie mówi nic o aniołach ze skrzydłami, np. w Księdze Rodzaju, rozdziałach 18 i 19. Skoro często mylono aniołów ze zwykłymi ludźmi, nie mogli oni mieć skrzydeł. Jeżeli porównamy aniołów do ludzi, możemy stwierdzić, że aniołowie są silniejsi (Psalm 103:20 „Błogosławcie Panu, aniołowie jego,Potężni siłą, wykonujący słowo jego,Aby słuchano głosu słowa jego!”, 2Piotra 2:11 „Tymczasem aniołowie, których siła i potęga jest większa, nie wnoszą przeciwko nim przed Pana przeklinającego wyroku potępienia.”), mają większą wiedzę (2 Samuela 14:20 „ Ażeby sprawie nadać inny wygląd, sługa twój, Joab, w ten sposób postąpił. Pan mój jest jednak bardzo mądry: jak anioł Boży, wie wszystko, co się dzieje na ziemi”), są bardziej szlachetne (Daniela 9:21-23 „gdy więc jeszcze wymawiałem słowa modlitwy, mąż Gabriel, którego spostrzegłem przedtem, przybył do mnie lecąc pospiesznie około czasu wieczornej ofiary. Przybył, rozmawiał ze mną i powiedział: Danielu, wyszedłem teraz, by ci dać całkowite zrozumienie. Gdy zacząłeś swe błagalne modlitwy, wypowiedziano słowo, ja zaś przybyłem, by ci je oznajmić.”, Daniela 10:10-14 „Ale oto dotknęła mnie ręka i wprawiła w drżenie moje kolana i dłonie moich rąk. I rzekł do mnie: Danielu, mężu umiłowany! Uważaj na słowa, które mówię, i wstań, ponieważ teraz wysłano mnie do ciebie. Gdy on mówił do mnie te słowa, drżąc powstałem. Powiedział więc do mnie: Nie bój się, Danielu! Od pierwszego bowiem dnia, kiedy starałeś się usilnie zrozumieć i upokorzyć przed Bogiem, słowa twoje zostały wysłuchane; ja zaś przybyłem z powodu twoich słów. Lecz książę królestwa Persów sprzeciwiał mi się przez dwadzieścia jeden dni. Wtedy przybył mi z pomocą Michał, jeden z pierwszych książąt. Pozostawiłem go tam przy królach Persów. Przyszedłem, by udzielić ci zrozumienia tego, co spotka twój naród przy końcu dni; bo to widzenie odnosi się do tych dni”). Aniołowie nie są jednak stworzeniami wszechmogącymi, wszystko czynią z rozkazu i w posłuszeństwie Bogu.

Czy aniołowie są dobrzy?
Biblia klasyfikuje aniołów na „ wybranych” (1 Tymoteusza 5:21 „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał bez uprzedzeń, nie powodując się w niczym stronniczością”), lub „świętych” (Marka 8:38 „Kto się bowiem Mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wiarołomnym i grzesznym, tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swojego razem z aniołami świętymi.”).

Na początku wszyscy aniołowie byli święci, upajający się obecnością Boga (Mateusza 18:10). Część z nich jednak sprzeciwiła się Bogu, będąc pod wpływem Szatana (Mateusza 25:41, 2Piotra 2:4, Judy 6, Efezjan 6:12). Często nazywamy je „demonami”. W świecie duchowym przez cały czas odbywa się wojna, o której często ludzie nie wiedzą, lub nie zdają sobie z niej sprawy. Jest to bardzo mocna walka, której nawet nie możemy sobie wyobrazić. Należy jednak pamiętać, że Bóg, który wszystko stworzył, ma wszystko pod kontrolą i kiedy zakończy używanie demonów do osiągnięcia własnych celów, przyprowadzi je do miejsca ich ostatecznej porażki.

Biblia nie mówi nam jasno, czy wszyscy aniołowie pełnią te same funkcje, natomiast na pewno rozdziela je na pewne grupy, jak cheruby (Rodzaju 3:24, Ezechiela 10:15) i serafiny (Izajasza 6:2). Znamy również imiona dwóch znaczących aniołów : Michała (Daniela 10:13, Judy 9) i Gabriela (Daniela 9:21, Łukasza 1:19,26). W Biblii widzimy, że aniołowie wykonują różne funkcje. Przede wszystkim wielbią Boga (Izajasza 6:3). Są posłańcami, którzy przekazują wiadomości od Boga do ludzi (Dzieje Apostolskie 7:53). Są przewodnikami (w Mateusza 1:20 anioł dał instrukcje Józefowi odnośnie narodzin Jezusa, w Dziejach Apostolskich 8:26 dał instrukcje Filipowi, a w Dziejach Apostolskich 10:1-8- Korneliuszowi). Są po to, aby chronić ludzi Bożych przed niebezpieczeństwami fizycznymi (przykład Daniela z lwami). Są po to, aby wyprowadzać ludzi z niebezpieczeństw, kiedy się już w nich znajdują (aniołowie wyprowadzili apostołów z więzienia w Dziejach Apostolskich 5:19 i 12:7). Aniołowie wzmacniają i wspierają (Mateusza 4:11, Dzieje Apostolskie 27:24). Aniołowie dbają o wierzących w chwili śmierci (Łukasza 16:22 aniołowie zanieśli żebraka na łono Abrahamowe). Bóg również używa aniołów, aby ukarać ludzi za grzech (2 Królewska 19:35). Jak więc widzimy, z Pisma Świętego możemy naprawdę wiele się dowiedzieć na temat aniołów. Przyjdźmy ze szczerością i pokorą do mądrości Słowa Bożego, które Bóg dał nam po to, abyśmy je czytali i poznawali. Dzięki temu, nie musimy trwać w błędzie i tradycyjnych wyobrażeniach, które zaprzeczają Biblii.

Rozumiejąc stworzenia anielskie i ich funkcje wiemy już, że nasze zmarłe dzieciaczki nie stają się aniołkami, które mogą wszystko, na przykład wysłuchiwać nasze modlitwy i opiekować się nami. Chociaż bardzo kuszące wydają się nam modlitwy i prośby składane do naszych zmarłych dzieci, prośby o opiekę nad nami i naszymi rodzinami, wypraszanie sobie błogosławieństw, czy też nawet rodzeństwa, jednak jest to niezgodne z Pismem Świętym i wolą Bożą. Bóg nie chce, abyśmy modlili się do kogokolwiek poza Nim samym, w imieniu Jezusa Chrystusa, dzięki któremu mamy dostęp do Boga Ojca. (aby dowiedzieć się jak być zbawionym przeczytaj artykuł pt „dobra nowina”). Nasze zmarłe dzieci nie osiągnęły w niebie cech wszechmogącego Boga, który nie tylko może wszystko, ale jest też wszechobecny. Proszę, pamiętajmy o tym, że ludzie po śmierci nadal pozostają tylko ludźmi. Na pewno wiedzą więcej niż my, gdyż Bóg im pokazał i objawił rzeczy wielkie, które będącym na ziemi pozostają tajemnicą. Jednak nie stają się oni wszechmogący, którzy wysłuchują naszych modlitw, opiekują się nami. Te rzeczy może robić tylko Bóg. Życie ludzkie kontrolowane jest wyłącznie przez Boga (Kolosan 2:8-9 „Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. W Nim bowiem mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała”). Żaden człowiek, żywy czy umarły, ani my sami nie możemy mieć takiej władzy (Jeremiasza 10:23, Psalm 135:6, Przysłów 16:1, 9, 19:21, Izajasza 43:13, Joba 23:13-14, Koheleta 7:14, 3:1, Jana 3:27, 15:5, Objawienie Jana 3:7). Połóżmy więc całą naszą ufność tylko w Bogu, modląc się w imieniu Jezusa Chrystusa (Przysłów 3:5-6 „Z całego serca Bogu zaufaj, nie polegaj na swoim rozsądku, myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna”).

Czy dusze zmarłych dzieci do nas przychodzą?
Niestety nie. Jeśli ktokolwiek twierdzi, że może widzieć, słyszeć, bądź czuć obecność kogokolwiek zmarłego, czy dorosłego, czy dziecka- jest to nekromancja, co Biblia nazywa ohydną praktyką. Księga Powtórzonego Prawa 18:10-12 „Nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by przeprowadzał przez ogień swego syna lub córkę, uprawiał wróżby, gusła, przepowiednie i czary; nikt, kto by uprawiał zaklęcia, pytał duchów i widma, zwracał się do umarłych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana każdy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwości wypędza ich Pan, Bóg twój, sprzed twego oblicza.” Oczywiście może się to wydawać bardzo prawdziwe i przekonywujące, że przyszedł do nas zmarły synek, córeczka, babcia czu wujek, jednak za każdym razem stoją za tym demony. Demony są mistrzami w tego typu praktykach, mogą przekazywać nam informacje, które na przykład znała tylko osoba zmarła, abyśmy wierzyli, że ona nas faktycznie odwiedza zza światów. Z tęsknoty za zmarłą osobą ludzie często sami szukają z nią kontaktu, ponieważ nie mogą pogodzić się z odejściem. W swojej niewiedzy i naiwności nie widzą zupełnie nic złego w tym, że zmarła osoba odwiedziła ich w nocy. Jednak nasz kochający Bóg Ojciec chce nas ochronić przed tego typu zwiedzeniem i niebezpieczeństwem. W Księdze Koheleta 9:5 jest napisane wyraźnie „ponieważ żyjący wiedzą, że umrą, a zmarli niczego zgoła nie wiedzą, zapłaty też więcej już żadnej nie mają, bo pamięć o nich idzie w zapomnienie.” Upadłe anioły, słudzy Szatana, potrafią perfekcyjnie przybrać postać osoby zmarłej. Potrafią imitować wygląd, sposób chodzenia, barwę głosu, pismo, wiedzę, osobiste sekrety. 2 Koryntian 11:14-15 „I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości .Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków”. Demony wykorzystują ludzką słabość, przywiązanie, miłość oraz tęsknotę do osoby zmarłej, aby wprowadzić w okultystyczne praktyki, które nie dość, że nie podobają się Bogu, ale są wręcz ohydą i niosą ze sobą wielkie niebezpieczeństwo. Demony wykorzystują naszą ciągle żywą miłość do zmarłego, aby nami zawładnąć. W ludziach często rodzi się pragnienie odwiedzin „zmarłego”i nie rzadko stają się od takich odwiedzin wręcz uzależnieni. Równocześnie należy wspomnieć, że korzystanie z usług wróżek i medium aby skontaktować się ze zmarłą osobą jest sprzeczne z Bożą wolą. Izajasza 8:19 „Gdy zaś wam powiedzą: Radźcie się wywoływaczy duchów i wróżbitów, którzy szepcą i mruczą [zaklęcia]. Czyż lud nie powinien radzić się swoich bogów? Czy nie powinien pytać umarłych o los żywych?”. Kapłańska 19:31 „ Nie będziecie się zwracać do wywołujących duchy ani do wróżbitów. Nie będziecie zasięgać ich rady, aby nie splugawić się przez nich. Ja jestem Pan, Bóg wasz!”. Jeremiasza 29:8 „Bo to mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Nie dajcie się wprowadzić w błąd przez waszych proroków, którzy są wśród was, i przez waszych wróżbitów; nie zwracajcie uwagi na wasze sny, jakie śnicie.”

Pamiętajmy, że nie wszystko to, co nam się wydaje, jest faktycznie tym o czym myślimy. Jeśli włączają nam się światła w pokoju, zaczynają grać zabawki, zachowajmy spokój i módlmy się do Boga, aby chronił nasz dom przez świętą krew Jezusa Chrystusa. Bóg po to zostawił nam Swoje Słowo, Pismo Święte, abyśmy potrafili rozróżnić co jest dobre a co złe. Bóg chce dla nas jak najlepiej, troszczy się o nas i przede wszystkim chce, aby każdy był zbawiony. (czy masz pewność zbawienia? Czy wiesz na pewno, że po śmierci spotkasz się ze swoim dzieckiem? Przeczytaj artykuł na tej stronie pod tytułem „dobra nowina”). Z przypowieści Jezusa o bogaczu i Łazarzu (Łukasza 16:19-31) widzimy, że zmarli nie mają możliwości kontaktowania się z żyjącymi. Jeśli było by inaczej, oznaczało by to, że Jezus kłamał. Ważne jest, abyśmy nie ufali własnemu rozumowi i nie polegali na naukach ludzkich ani tradycjach, gdyż przez to narażeni jesteśmy na zwiedzenie, a droga do zbawienia będzie zamknięta. Tylko Pismo Święte powinno być naszym autorytetem. 1 Piotra 1:19-21 „Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili /od Boga/ święci ludzie.”, Przysłów 28:26 „ Kto swemu sercu ufa – ten głupi; kto żyje w mądrości – znajdzie ocalenie.”. Nasze serce jest zwodnicze i dyktuje nam swoje wymagania i żądania, bez poddania ich racjonalnej ocenie. Jest to bardzo niebezpieczne, aby postępować zgodnie z tym, co „dyktuje nam serce”. Zawsze powinniśmy szczerze i z pokorą, trzeźwo oceniać i analizować wszystko pod kątem Pisma Świętego. Jeśli coś jest sprzeczne z Biblią, jest to też sprzeczne z wolą Bożą. Bóg pragnie do nas mówić przez Swoje Święte Słowo, przez Biblię. Fałszywe nauki i praktyki będą nas kierować w błędne zrozumienie Boga, sprawią, że będziemy się od Niego nieświadomie oddalać. Może się nam wydawać, że wszystko jest w porządku, skoro wierzymy, chodzimy do kościoła, ale w rzeczywistości Bóg powie „Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu cudów mocą Twego imienia? Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!” ( Mateusza 7:21-23). Dlatego nawrócenie, posłuszeństwo Słowu przez czytanie i znajomość Biblii jest absolutnie niezbędne do zbawienia i do tego, abyśmy mogli spędzić wieczność z naszymi dziećmi. Izajasza 30:1 „ Biada synom zbuntowanym! – wyrocznia Pana. Wykonują zamiary, ale nie moje, i wiążą się układami, lecz nie z mego natchnienia, tak że dodają grzech do grzechu.” . Dzięki Słowu Bożemu, Duchowi Świętemu i modlitwie, jesteś w stanie zabezpieczyć się przed odstępstwem. Jest to jedyne, pełne i nieomylne źródło, objawiające Bożą wolę, Jego naturę, charakter i powinno być najwyższym autorytetem w sprawach wiary. Człowiek jest zawodny, rodzi się, umiera, tradycje i nauki ludzkie się zmieniają, ale Bóg się nigdy nie zmienia. Proszę więc pamiętaj „ Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą! Trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki” (Izajasza 40:6-8). Zaufaj więc Bogu, módl się i czytaj Pismo Święte. On nigdy nie zaprze się Swego Słowa, gdyż jest Bogiem wiernym i sprawiedliwym (Psalm 111:7-10).

Artykuł pochodzi ze strony; http://wiarapostracie.com/