Duch Święty i emocje w codziennym życiu chrześcijanina – studium

Duch Święty, szatan, nasze sumienie oraz uczucia [emocje – Biblia określa je „ludzkim sercem” (Jeremiasza 17:7-9 / Hebrajczyków 3:7-10 / Przypowieści Salomona 28:26, 4:20-27)] – te cztery elementy są aktywne i mają zasadniczy wpływ na nasze: codzienne życie, duchowe walki (Efezjan 6:10-18), podejmowane decyzje (Rzymian 12:1-2) oraz stan naszego ducha [wewnętrzny stan (Filipian 4:6-9): radość, wiarę, nadzieję, pokój, nastawienie do życia, innych ludzi i służby].

Zapraszam do krótkiej charakterystyki tych czterech elementów:

#1 Duch Święty
Jest traktowany jak Bóg (Jana 4:24 / Dzieje Apostolskie 5:3-4) – czyni rzeczy, które może tylko Bóg (Izajasza 34:16 / Rzymian 8:11), nosi Boskie imiona [Duch Boży (1 Mojżeszowa 1:1-2 / Rzymian 8:8-9)], posiada cechy Boga [wszechwiedzę, wszechobecność, wszechmoc (Jana 14:23-26)]. Był przedstawiany przez Pana Jezusa jako osoba (Jana 16:7-15) – ma cechy charakterystyczne dla osoby [wolę, rozum i emocje (Efezjan 4:30)] i działa jak osoba [uczy, przekonuje, powołuje, wspiera i mówi (Marka 13:11 / Łukasza 12:12 / Jana 14:26)]. Pismo Święte wskazuje, że bez Ducha Świętego nie można poznać Boga (1 Koryntian 2:11-14), doświadczyć wewnętrznej przemiany [transformacji, nowego narodzenia (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj] ani zrozumieć woli Bożej dla swojego życia (Efezjan 5:15-18) – więcej na temat Ducha Świętego dowiesz się, klikając tutaj.

#2 Szatan
W pojęciu biblijnym to piękny, podstępny anioł, przewyższający człowieka inteligencją i mądrością. Kiedyś był aniołem światłości (Bożym aniołem), jednak z powodu pychy i buntu został od Boga oddzielony, a następnie „zrzucony na ziemię” (Izajasza 14:12-14). Jego celem jest przeciwdziałanie Bożym planom, hamowanie duchowego rozwoju chrześcijan, rozsiewanie fałszywych nauk (spirytyzmu, okultyzmu, różnego rodzaju religii) oraz zaślepianie ludzkich umysłów, aby uniemożliwić im przyjęcie Ewangelii (Objawienie Jana 20:3) – więcej na temat szatana dowiesz się, klikając tutaj.

#3 Sumienie
Jest częścią ochronną pozostawioną nam przez Boga po upadku pierwszych ludzi (Rzymian 9:29). Sumienie zabezpiecza (w pewnym stopniu) przed samowyniszczeniem gatunku ludzkiego – umożliwia nam ocenę własnych pragnień, daje umiejętność właściwego zachowania i alarmuje o nieprawidłowościach. Sumienie może być: skalane, zepsute, znieczulone, zniekształcone, rozstrojone, słabe, wrażliwe, akceptujące zło, wypalone lub czyste (1 Koryntian 8:7 / Tytusa 1:15 / 1 Koryntian 8:12). Duch Święty i sumienie to dwa różne pojęcia (Rzymian 1:9). Kiedy rodzimy się na nowo [duchowo (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], sumienie zostaje oczyszczone, wsparte Duchem Świętym (Hebrajczyków 9:14 / 1 Piotra 3:21) i współpracuje z Nim w ciągu całego chrześcijańskiego życia (Rzymian 9:1) – więcej o sumieniu dowiesz się, klikając tutaj.

#4 Uczucia (emocje, „ludzkie serce”)
To procesy psychiczne w naszym umyśle, powstające pod wpływem bodźców zewnętrznych (różnych sytuacji, zjawisk, przedmiotów lub innych ludzi). Uczucia dotykają sfer moralnych (etycznych), estetycznych lub intelektualnych. Za uczuciami stoją głównie doznania cielesne i pojawiają się one niezależnie od tego, czy człowiek tego chce, czy też nie. Wywołują i uruchamiają działanie (aktywność) lub reakcje (wewnętrzny stan smutku, radości, zwątpienia, nieprzebaczenia itp.). Emocjom mogą towarzyszyć skutki pozytywne (radość, właściwe nastawienie, troska itp.) lub negatywne (gniew, zawiść, nieprzebaczenie, strach, niewłaściwe reakcje lub działania). Wpływ uczuć może doprowadzić do urazów psychicznych, które powstają w wyniku różnych wydarzeń lub przeżyć – więcej na temat uczuć („ludzkiego serca”) dowiesz się, klikając tutaj.

Nikt z nas nie jest wolny od wpływu uczuć, sumienia ani szatana. Dlatego niezmiernie ważne jest poznanie, a następnie nabycie umiejętności stosowania tych jakże różnych „sterowników” prowadzących nas przez życie. Pismo Święte naucza, że nasze życie (teraźniejsze i przyszłe) ma być ściśle związane z Duchem Świętym (Rzymian 8:5-14), a my mamy według Niego żyć (Galacjan 5:16-18.25). Uczucia przypominają trochę ruchome piaski, które nigdy nie zapewnią ci solidnej podstawy i mogą nawet doprowadzić do twojej śmierci. Wzrastając na uczuciach, budujesz więc wiarę, którą zdmuchnie byle doświadczenie (dotyczy to również przeżyć duchowych – więcej na ten temat, kliknij tutaj).

Zajmę się teraz głównym wątkiem naszego rozważania – porównaniem uczuć (emocji, „ludzkiego serca”) z Duchem Świętym:

• Uczucia i emocje są owocami myśli i wypływają z człowieka (są zależne od jego temperamentu, charakteru i osobowości) – Duch Święty wypływa od Boga (Jana 14:16-18.26, 15:26, 16:7). Dlatego to Duch Święty (nie uczucia i emocje) powinien być podstawą naszego życia (Hebrajczyków 3:7-10).

• Uczucia i emocje są zmienne, zależne od nastroju, zaistniałych sytuacji lub okoliczności – Duch Święty jest niezmienny i stały (Malachiasza 3:6 / Jakuba 1:13-17), ponieważ pochodzi od Boga. On zapewnia stabilność naszego życia [niezależnie od sytuacji, w jakich się znajdujemy (Jana 14:24-27)] – oczywiście wtedy, kiedy Mu się poddajemy.

• Uczucia i emocje często odzwierciedlają wewnętrzne pragnienia człowieka – Duch Święty odzwierciedla wolę (pragnienia) Boga (Jana 16:13-15).

• Uczucia i emocje bardzo często pozbawiają człowieka mądrości, cierpliwości, łagodności, wyrozumiałości – Ducha Świętego charakteryzują cechy Jego owoców [cechy charakteru Jezusa (Galacjan 5:22-23)], które są przeciwieństwem cech owoców ciała (Galacjan 5:19-21).

• Uczucia i emocje charakteryzuje miłość warunkowa (światowa, cielesna, zmienna) – Ducha Świętego charakteryzuje Boża miłość [bezwarunkowa, stała (Rzymian 5:5 / Jana 17:26 / 1 Koryntian 13:1-13)].

• Uczucia i emocje są w stanie działać przeciwko Bożej woli – działanie i praca Ducha Świętego są zgodne z Bożą wolą. Duch Święty wypływa od Ojca i Syna (Jana 15:26 / Jana 14:26), a Ich cechuje jedność (Jana 17:21-23).

• Uczucia i emocje mogą cię zwieść (oszukać) – Duch Święty nie zwodzi (Jana 16:13-15 / 1 Jana 2:26-28). On kieruje na prawdę w Chrystusie (Rzymian 9:1.5 / Jana 1:1-5) i mówi prawdę (Jana 14:16-18).

• Często za uczuciami i emocjami stoją złe żądze, cielesność, samowola, złe pragnienia, a końcem tego jest śmierć (Rzymian 8:13-14) – za życiem w Duchu Świętym stoi sprawiedliwość, pobożność, a końcem tego jest życie wieczne (Rzymian 8:1-4).

Zachęcam do głębszego poznawania Bożego charakteru, analizy przedstawionych różnic i stosowania tych prawd w codziennym życiu. Pismo Święte poucza nas, abyśmy postępowali według Ducha (Galacjan 5:16-17), żyli w Jego pełni (Efezjan 5:17-18) i nie zatwardzali naszych serc (Hebrajczyków 3:7-8a), a jeśli otrzymaliśmy Boże namaszczenie (1 Jana 2:20), powinniśmy w nim trwać (1 Jana 2:27).

Przypowieści Salomona 4:20-27
„[…] zwróć uwagę na moje słowa; nakłoń ucha do moich mów! (21) Nie spuszczaj ich z oczu, zachowaj je w głębi serca, (22) bo są życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. (23) Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia! (24) Oddal od siebie fałsz ust i trzymaj z dala od siebie przewrotność warg! (25) Niech twoje oczy patrzą wprost, a twoje powieki niech będą zwrócone prosto przed siebie! (26) Bacz na tor, po którym ma stąpać twoja noga, i niech będą pewne wszystkie twoje drogi. (27) Nie zbaczaj ani na prawo, ani na lewo, powstrzymuj swoją nogę od złego!”

Kilka końcowych wniosków:

• Uczucia i emocje to my – tacy, jacy jesteśmy w rzeczywistości. To nasza wewnętrzna osoba, nasze pragnienia i myśli – z czego wypływają nasze decyzje, reakcje, nastroje itp.

• Pod wpływem emocji popełniamy wiele błędów.

• Musimy strzec naszych serc, ponieważ grzech pochodzi właśnie z nich, a nie nie wiadomo skąd (Marka 7:21-23).

• Pilnowanie serca jest jak pilnowanie studni z czystą wodą, aby jej nikt nie zanieczyścił (2 Koryntian 7:1).

• Nasze serca mogą być opanowane przez niewłaściwe pragnienia lub motywy spowodowane wpływem uczuć, co może ograniczać służbę dla Boga i ludzi.

• Wierność wobec Boga i wiara chrześcijańska nie są związane z uczuciami, lecz z Duchem Świętym, który wdraża w nas Boże cele i uświęca nas.

• Kiedy człowiek poddaje się uczuciom (emocjom), nie Duchowi Świętemu (naszemu właściwemu Doradcy), staje się igraszką zmiennych nastrojów. Właśnie to doprowadza do zwątpienia, rozdwojenia, niepewności, życia dla ciała, bez pokoju i nadziei.

• W wierze chrześcijańskiej nie chodzi o miłość uczuciową (nietrwałą, zmienną), ale o miłość efektywną, przejawiającą się w wiernym służeniu Bogu i ludziom.

• Bóg nawołuje nas do życia według Ducha (Galacjan 5:16-18.25).

W jaki sposób nabywamy umiejętność życia według Ducha (2 Piotra 1:2-15), w którym emocje zostają Mu podporządkowane?

Należy wspomnieć, że nie można się tego nauczyć. Nabywamy to w trakcie chodzenia z Jezusem poprzez doświadczanie Jego obecności, mocy i prowadzenia w codziennym życiu. Wówczas nasza biblijna wiedza, doświadczenia i znajomość Boga przechodzą w praktykę, a my stajemy się wykonawcami Jego woli i Jego naśladowcami umiejącymi rozpoznawać zamiary Ducha.

Podsumowując:
• Poznawaj własny charakter, wady, uchybienia, słabości itp. (2 Koryntian 13:5), porównując je z owocami Ducha Świętego (Galacjan 5:22-24 / Efezjan 5:8-9 / 1Tymoteusza 6:11) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Poznawaj atrybuty Boga (cechy charakteru Jezusa), zakres i cel działania Ducha Świętego w twoim życiu (Rzymian 8:1-17) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Sprawdzaj zgodność własnych przeżyć i pragnień z Bożą wolą – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Koryguj i łącz to z modlitwą (Filipian 4:6) – więcej o modlitwie dowiesz się, klikając tutaj.

• Otwieraj się na wskazówki Ducha Świętego, który przenika, pobudza do działania (1 Piotra 2:1-5) i wskazuje właściwą drogę.

• Napełniaj się Duchem Świętym i żyj Jego pełnią (Efezjan 5:15-19) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

• Chodź w „Bożej zbroi” (Efezjan 6:10-18).

Skutkiem tego będzie: uświęcanieowoce Ducha i życie w Jego pełni, według Bożej woli.

Życzę wam dużo błogosławieństwa, Luke/luke@zaJezusem.com