Studium Księgi Jozuego – opcja #1

I. Wejście do Ziemi Obiecanej 1,1-5,15

A. Militarne przygotowanie Izraela 1,1-2,24

1. Bóg powołuje nowego lidera – Jozue zajmuje miejsce Mojżesza 1,1-18

a. Bóg upoważnia Jozuego do realizacji zadania 1,1-9

b. Jozue wydaje polecenia dla Izraela 1,10-15

c. Izrael uznaje autorytet Jozuego 1,16-18

2. Rozeznanie terenu 2,1-24 – wysłanie wywiadowców

a. Wiara Rachab 2,1-21

b. Wiara wywiadowców 2,22-24

B. Jozue wprowadza Izraela do Kanaanu 3,1-5,1

1. Przejście przez rzekę Jordan 3,1-17

2. Ustawienie dwóch pomników upamiętniający przekroczenie rzeki 4,1-24. Jeden pomnik wzniesiono w rzece (3,12; 4,9) prawdopodobnie z kamieni ze wschodniego brzegu Jordanu, a drugi wzniesiono na zachodnim brzegu Jordanu z kamieni z koryta rzeki (4,8,20).

3. Bojaźń Kananejczyków przed Izraelem 5,1

C. Duchowe przygotowanie Izraela 5,2-12

1. Obrzezanie nieobrzezanych 5,2-9

2. Świętowanie Paschy 5,10-11

3. Spożywanie pokarm z płodów rolnych – ustanie manny 5,12

4. Podporządkowanie się Hetmanowi zastępów Pańskich 5,13-15

II. Podbój Ziemi Obiecanej 6,1-13,7

A. Podbój centralnego Kanaanu 6,1-8,35

1. Okrążenie i zdobycie Jerycha 6,1-27

2. Porażka pod Aj 7,1-26

3. Zwycięstwo pod Aj 8,1-29

4. Rezultaty zwycięstw 8,30-35

a. Izrael wielbi Pana składając ofiary 8,30-31

b. Izrael wypełnia Słowo Pana czytając Je publicznie 8,32-35

B. Podbój południowego Kanaanu 9,1-10,43

1. Upadek z Gibeonitami 9,1-27

2. Zwycięstwo nad Amorytami 10,1-43

C. Podbój północnego Kanaanu 11,1-15

D. Podsumowanie podboju Kanaanu 11,16-12,24

1. Podsumowanie podbitych terenów 11,16-23

2. Podsumowanie podbitych królów 12,1-24

a. Królowie pokonani przez Mojżesza 12,1-6

b. Królowie pokonani przez Jozuego 12,7-24

E. Nie podbite tereny Kanaanu 13,1-7

III. Podział Ziemi Obiecanej (Dziedziczenie) 13,8-24,33

A. Przydział wschodniej części Jordanu 13,8-33

1. Granice geograficzne Izraela 13,8-13

2. Granice geograficzne plemion 13,14-33

a. Granice Lewiego 13,14,33

b. Granice Rubena 13,15-23

c. Granice Gada 13,24-28

d. Granice połowy plemienia Manassesa 13,29-32

B. Przydział zachodniej części Jordanu 14,1-19,51

1. Pierwszy podział w Gilgal 14,1-17,18

a. Metoda przydzielania dziedzictwa 14,1-5

b. Granice Judy 14,6-15,63

(1). dziedzictwo Kaleba 14,6-15

(2). Ziemia resztki Judy 15,1-63

c. Granice pokoleń Józefa 16,1-17,18

(1). Granice Józefa 16,1-4

(2). Granice Efraima 16,5-10

(3). Granice drugiej połowy plemienia Manassesa 17,1-18

2. Drugi podział w Szilo 18,1-19,51

a. Pozostałe pokolenia poszły do Szilo 18,1

b. Nowa metoda osiedlania plemion 18,2-10

c. Granice Beniamina 18,11-28

d. Granice Symeona 19,1-9

e. Granice Zebulona 19,10-16

f. Granice Issachara 19,17-23

g. Granice Asera 19,24-31

h. Granice Naftalego 19,32-39

i. Granice Dana 19,40-48

j. Dział Jozuego 19,49-51

C. Przydział miast 20,1-21,45

1. Miasta ucieczki (sześć) 20,1-9

2. Miasta Lewickie 21,1-42

a. Metoda przydzielania miast dla Lewitów 21,1-8

b. Miasta dla Kehatytów 21,9-26

c. Miasta dla Gerszonitów 21,27-33

d. Miasta dla Merarytów 21,34-42

3. Osiedlenie Izraela w Kanaanie dowodem wypełnienia obietnic Bożych 21,43-45

D. Warunki dla dalszego osiedlania się 22,1-24,33

1. Ołtarz Świadectwa 22,1-34

a. Jozue odsyła wschodnie pokolenia do swego dziedzictwa 22,1-9

b. Budowa ołtarza 22,10

c. Nieporozumienie dotyczące ołtarza 22,11-20

d. Wyjaśnienie znaczenia ołtarza 22,21-29

e. Radość zachodnich pokoleń 22,30-34

2. Duchowy Testament Jozuego – wierność drogą do błogosławieństwa 23,1-24,28

a. Mowa Jozuego skierowana do liderów Izraela 23,1-16 w Szilo

(1). Przypomnienie Bożej wierności 23,1-5

(2). Zachęta do miłowania Boga 23,6-11

(3). Ostrzeżenie przed duchowym odstępstwem 23,12-16

b. Mowa Jozuego skierowana do Izraela 24,1-28 w Sychem

(1). Bóg poprzez Jozuego przypomina powołanie Izraela 24,1-13

(2). Dialog Jozue z Izraelem

Jozue wzywa Izrael do określenia się komu będzie służył 24,14-24

(3). Reakcja Izraela – odnowienie Przymierza (w Sychem) 24,25-28

3. Śmierć Jozuego i Eleazara 24,29-33