Księga Mojżeszowa – format doc

Księga Rodzaju – 1 Księga Mojżeszowa

Struktura Księgi

I. Prastara Historia (Historia ludzkości pierwotna prehistoryczna) 1:1-11:9 Wschód (Początek ludzkości)

A. Stworzenie 1:1-2:25

1. Stworzenie świata i człowieka 1:1-2:3 (Początek świata)

2. Stworzenie mężczyzny i kobiety 2:4-25 (Początek małżeństwa)

B. Upadek 3:1-5:32 (Początek grzechu)

1. Upadek człowieka 3:1-24

a. Kuszenie człowieka 3:1-5

b. Upadek człowieka 3:6-7

c. Sąd nad człowiekiem 3:8-24

2. Po upadku: Konflikt w rodzinnych rodach 4:1-5:32

a. Pierwszy konflikt między rodami 4:1-15

b. Bezbożny ród Kaina 4:16-24

c. Pobożny ród Seta 4:25-5:32

C. Sąd poprzez potop 6:1-9:29

1. Przyczyna potopu 6:1-5 Joz 24:2

a. Bezbożne rozmnażanie się 6:1-4

b. Kontynuacja bezbożnego życia 6:5

2. Cel Potopu jako sądu Bożego 6:6-22

a. By zniszczyć bezbożnych 6:6-7

b. By ocalić pobożnych 6:8-22

3. Potop 7:1-8:19

a. Budowa Arki 7:1-10

b. Zalanie ziemi 7:11-24

c. Opadanie wody 8:1-19

4. Rezultat potopu 8:20-9:17

a. Noe uwielbia Boga 8:20-22

b. Bóg zawiera przymierze z Noe 9:1-17

„Prawo Noego” – zakaz spożywania krwi oraz zakaz odbierania życia.

5. Po potopie: Grzech w pobożnym rodzie 9:18- 29

a. Synowie Noego 9:18-19

b. Postępek Chama 9:20-24

c. Przekleństwo Kanaana 9:25-27

d. Śmierć Noego 9:28-29

D. Sąd przy wieży Babel 10:1-11:9 (Początek narodów)

1. Rodzinne rody po potopie 10:1- 32 – „Tablica Narodów”

a. Ród Jafeta 10:1-5

b. Ród Chama 10:6-14

c. Ród Kanaana 10:15-20

d. Ród Sema 10:21-32

2. Sąd nad rodami rodzinnymi (przyszłymi narodami) 11:1-9

a. Budowa wieży Babel 11:1-3

b. Motyw budowy wieży 11:4

c. Sąd nad rodami i powstanie narodów 11:5-9

II. Patriarchalna Historia (Historia patriarchów) 11:10-50:26 Zachód (Początek Izraela)

A. Historia (Życie) Abrahama 11:10-25:18 (Ojciec ludu Bożego – Izraela)

1. Przedstawienie Abrama 11:10-32

a. Rodzina (korzenie) Abrama 11:10-26

b. Przeszłość Abrama 11:27-32

2. Życie Abrama (zwanego później Abraham) z Bogiem 12:1-25:11

I etap – (okres 11 lat; wiek Abrama 75-86) 12-16 r.

A. Powołanie Abrama 12:1-20; Dz 7:2

1. Powołanie 12:1-8

a. Bóg powołuje Abrama 12:1

b. Obietnica dla Abrama 12:2-3,7

– licznego potomstwa

– błogosławieństwa

– ziemi dla potomstwa

2. Reakcja Abrama 12:4-6,8

a. pójście za głosem Bożym

b. wybudowanie ołtarza i modlitwa

B. Próby powołanego Abrama 12:9-14:24

1. Próba z zewnątrz w Egipcie 12:9-20

( próba dotycząca potrzeb fizycznych i poczucia bezpieczeństwa)

2. Próba z wewnątrz w Kanaanie 13:1-13

( próba dotycząca uważania innych za wyższych od siebie)

a. Poróżnienie pomiędzy sługami Abrama i Lota 13:1-9

b. oddzielenie Lota od powołanego Abrama 13:10-13

3. Boża obietnica dla zwycięscy 13:14-18 (przekazanie ziemi dla powołanego i jego potomstwa)

4. Próba więzów niematerialnych (rodzinnych) 14:1-20 ( próba dotycząca miłości oraz lojalności)

a. Lot w tarapatach 14:1-12

b. Pomoc Abrama 14:13-16

c. Król i kapłan Melchizedek błogosławi Abrama 14:17-20

5. Próba więzów materialnych (chęci wzbogacenia się) 14:21-24

C. Przymierze z wypróbowanym Abramem 15:1-24

1. Bóg daje obietnicę nagrody i licznego potomstwa 15:1-5

2. Reakcja Abrama: wiara – przyjęta przez Boga: jako sprawiedliwość 15:6

3. Bóg zawiera przymierze z Abramem 15:7-17

4. Bóg ponownie daje obietnicę ziemi dla potomków Abrama 15:18-21

D. Cielesny plan Saraj: aby Abram miał syna z Hagar 16:1-16

Narodziny Izmaela (Ismaela)

II etap – („cisza” 13 lat: wiek Abrama 87-98) cieszenie się Izmaelem (Ismaelem)

III etap – (okres 4 lat: wiek Abrama: 99-102) 17-21 r.

A. Przygotowanie do wypełnienia obietnicy 17-20

1. Ukazanie się Boga Jahwe 17:1-27

a. Wezwanie do posłuszeństwa 17:1-2 b. Odświeżenie przymierza oraz obietnicy narodzin syna 17:3-22

– zmiana imienia Abrama na Abraham 17:3-8

– obrzezanie znakiem przymierza 17:9-14

– zmiana imienia Saraj na Sara 17:15-16

– zapowiedz narodzin syna z Sary: (spadkobiercą przymierza) 17:17-22

c. Reakcja Abrahama: posłuszeństwo 17:23-27 (dokonanie obrzezania)

2. Kolejne ukazanie się Boga Jahwe 18:1-27

a. Kolejna zapowiedź narodzin syna z Sary 18:1-10

b. Reakcja Sary: śmiech 18:11-15

c. Zapowiedź zniszczenia Sodomy i Gomory 18:16-21

d. Reakcja Abrahama: targowanie się z Bogiem 18:22-33 (wstawiennictwo za sprawiedliwymi z Sodomy)

3. Ukazanie Bożego sądu nad Sodoma i Gomorą 19:1-29

a. Duchowe zepsucie Sodomy i Gomory 19:1-11

b. Uratowanie rodziny Lota 19:12-23

c. Fizyczne zniszczenie Sodomy i Gomory 19:24-29

4. Ukazanie wad „sprawiedliwej” rodziny Lota 19:30-28

5. Próba wiary Abrahama u Abimelecha 20:1-18

(Bóg udaremnia narodziny obiecanego syna z innego mężczyzny)

B. Wypełnienie obietnicy 21:1-21

1. Narodziny Izaaka 21:1-8

2. Oddalenie Izmaela (Ismaela) 21:9-21

(około 2 lata po narodzinach Izaaka; wiek Izmaela około 15 lat)

3. Przymierze pomiędzy Abrahamem a Abimelekiem 21:22-34

IV etap – („cisza” około 12-13 lat; wiek Abrahama 103-115) cieszenie się Izaakiem

V etap – (okres 60 lat; wiek Abrahama: 115-175) 22-25:18 r. problemy rodzinne

1. Ofiarowanie Izaaka – największa próba wiary Abrahama 22:1-24 (wiek Izaaka około 15 lat)

Największa próba: czy miłość do obietnicy (Izaaka) jest większa niż miłość do Boga)

2. Śmierć i pogrzeb Sary 23:1-20

3. Pomoc Izaakowi w znalezieniu żony – Małżeństwo Izaaka z Rebeką 24:1-67

4. Małżeństwo Abrahama z Keturą (kolejnych 6 synów według ciała) 25:1-4

5. Śmierć i pogrzeb Abrahama 25:5-11

3. Potomkowie Izmaela (Ismaela) syna Abrahama 25:12-18

B. Historia (Życie) Izaaka 25:19-26:35 (Pierwszy potomek Izraela)

1. Rodzina Izaaka – narodziny bliźniaków: Ezawa i Jakuba 25:19-34

2. Izaak u Abimeleka – upadek Izaaka 26:1-33

3. Upadek Ezawa: syna Izaaka 26:34-35

4. Sprzeczna z wolą Bożą postawa Izaaka 27:1-46

C. Historia (Życie) Jakuba 27:1-36:43 (Instrument rozmnożenia Izraela)

1. Życie Jakuba w Betel 28:10-31:55 (Jakub oszukuje)

a. Jakub wyłudza pierworodztwo Ezawa 25:27-34

b. Jakub wyłudza błogosławieństwo Ezawa 27:1-28:9

c. Sen Jakuba 28:10-22

2. Życie Jakuba w Charanie (Padam Aram) 28:10-31:55 (Jakuba oszukują)

a. Praca Jakuba u Labana za jego córki: Rachel i Lea 29:1-30:43

(1). Synowie Jakuba 29:1-30:24 (Laban wykorzystuje)

(2). Bogactwo Jakuba 30:25-43 (Jakub kombinuje)

b. Walka Jakuba o sprawiedliwość 31:1-55 – ochrona Jakuba (a Bóg błogosławi)

3. Podróż Jakuba do Kanaanu 32:1-33:20 (nowy Jakub – Izrael)

a. Walka Jakuba z Aniołem Pana 32:1-32

b. Pojednanie Jakuba z Ezawem 33:1-20

4. Życie Jakuba w Kanaanie 34:1-35:29 (rodzinne problemy Jakuba)

a. Zniesławienie Diny 34:1-31

b. Pobyt w Betel 35:1-15

c. Śmierć Racheli i Izaaka 35:16-29

5. Potomkowie Ezawa (Edoma) brata Jakuba 36:1-43 (ród Edomitów czyli Idumejczyków)

D. Historia (Życie) Józefa 6:1-9:29 (Instrument zachowania Izraela)

1. Zepsucie w rodzinie Józefa 37:1-38:30

a. Grzech wewnątrz rodziny 37:1-36 (bracia sprzedają Józefa)

b. Grzech na zewnątrz rodziny 38:1-30 (grzech w rodzinie Judy)

2. Poniżenie Józefa 39:1-40:23

a. Józef niewolnikiem 39:1-23

(1). Służba u Polifara 39:1-19

(2). test Józefa poprzez żonę Potifara 39:20-23

b. Józef więźniem 40:1-23

3. Wywyższenie Józefa 39:1-40:23

a. Józef zarządcą Egiptu 41:1-57

(1). Józef tłumaczy sen Faraona 41:1-36

(2). Faraon ustanawia Józefa swym ministrem 41:37-57

b. Józef wybawicielem swej rodziny 42:1-50:26

(1). Pierwsza wizyta braci Józefa w Egipcie w poszukiwaniu chleba 42:1-38

(2). Druga wizyta braci Józefa w Egipcie w poszukiwaniu chleba 43:1-45:28

(3). Rodzina Jakuba przybywa i osiedla się w Egipcie 46:1-47:26

(4). Błogosławieństwo Jakuba 47:27-49:32

(5). Śmierć i pogrzeb Jakuba 49:33-50:14

(6). Śmierć i pogrzeb Józefa 50:15-26

Podsumowanie:

Bóg stworzył: a szatan zepsuł. W związku z tym: człowiek upadł: a Bóg dał obietnicę ratunku (zbawienia). Mamy w tej księdze dwóch ojców: Adama – ojca rasy stworzonej oraz Abrahama – ojca rasy powołanej. Do które rasy należysz? Do pierwszej lub drugiej. Ludzie należący do rasy powołanej to ci: którzy odpowiedzieli na Boże zaproszenie (skierowane do ludzi z rasy stworzonej) poprzez pójście za głosem Boga.