Nowe narodzenie

Pismo Święte mówi, że każdy człowiek rodzi się duchowo martwy jest oddzielony od Świętego Boga i zmierza ku wiecznemu potępieniu – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. W celu zbawienia i powrotu do właściwego związku z Bogiem potrzebuje on odnowić (nawiązać z Nim) relacje. Pismo Święte nazywa to duchowym odrodzeniem (Tytusa 3:3-7), nowym narodzeniem (Jana 3:1-8). Ogólnie chodzi tutaj o wewnętrzną (duchową) przemianę (Efezjan 3:14-21), w której ludzkie serce zostaje przemienione [z „serca kamiennego” na „serce mięsiste” (Ezechiela 36:26-27)], a Bóg „wpisuje w nie” Swoje prawa (Hebrajczyków 8:10-11). Następnie otrzymuje on duchowe pragnienia [przez Ducha Świętego (1 Koryntian 3:16 / Rzymian 8:1-9)], oraz chęć do okazywania posłuszeństwa (oddania się) Bogu.

Dlaczego nowonarodzenie jest tak ważne?
Pismo Święte mówi, że nikt nie dostanie się do nieba jeśli nie narodzi się na nowo (Jana 3:1-8), z Ducha Świętego (Tytusa 3:3-7). Żadna religia, denominacja, kościół, dobre uczynki, moralność, sumienność, religijność itp., nie zapewnią ci tego. Nowonarodzenie jest „rozproszeniem w naszym życiu ciemności” i „wpuszczeniem do niego światła” [Jezusa Chrystusa (Jana 8:12)]. Rozpoczyna również nowy etap duchowego związku (więzi z Bogiem), bez którego nasza wola, pragnienia, cele i wartości pozostają na poziomie człowieka ze świata [świeckiego człowieka (1 Koryntian 2:11-14) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj].

Jeśli chciałbyś przeczytać fragmenty Słowa Bożego odnoszące się do tego tematu, kliknij tutaj, jeśli chciałbyś przeczytać świadectwo osoby, która tego doświadczyła, kliknij tutaj, jeśli chciałbyś poznać kroki prowadzące do tego, kliknij tutaj.

A. Musimy stać się synami Bożymi

J 3,1-8 Musisz narodzić się na nowo

Iz 48,1 Z wód judzkich

B. Narodzenie cielesne

1Kor 15,44 Jest ciało cielesne i duchowe

1Kor 15,50 Ciało i krew nie mogą odziedziczyć

1Kor 2,14 Cielesny człowiek nie pojmuje

Rz 8,8 Którzy są w ciele nie mogą podobać się Bogu

Rz 7,18 Nie mieszka dobre w ciele

C. Nie wszyscy są synami Bożymi

Rz 9,8 Nie dzieci cielesne są synami Bożymi

1Kor 15,22 W Adamie wszyscy umierają

Łk 16,8 Synowie tego świata

Ef 2,2-3 Synowie niedowiarstwa i gniewu

Ef 5,6 Synów upartych

Kol 3,6 Synów upartych

Mt 23,31 Synowie tych, którzy proroków pozabijali

Mt, 13,38 Synowie tego złego

J 8,44 Synowie diabła

1J 3,10 Synowie diabła

Dz 13,10 Synowie diabła

J 17,12 Syn zatracenia

2Tes 2,3 Syn zatracenia

D. Odrodzeni przez Słowo Boże

1P 1,23 Przez Słowo Boże (Łk 8,11 – ziarnem jest Słowo Boże)

Jk 1,18 Przez Słowo Prawdy

Ef 1,13 Kiedy uwierzyliśmy w jesteśmy zapieczętowani Duchem Świętym

Rz 9,8 Dzieci obietnicy

J 6,63.68 Słowa żywota

Flp 2,16 Słowa żywota

Ef 5,26 Omyciem wody przez słowo

Dz 11,14 Zbawiony przez słowa

Mt, 4,4 Żyjemy przez słowo

Łk 8,21 Braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego

J 1,10-13 Stali się synami Bożymi przyjmując Jezusa tzn. przez wiarę w jego imię

Dz 10,44 Przypadł Duch Święty na wszystkich słuchających

E. Duch w nas

Rz 8,15-16 Jeżeli otrzymujemy Ducha Świętego, jesteśmy synami Bożymi

Gal 4,5-6 Posłał Bóg Ducha w serca

Ef 1,14, 2Kor 1,22; 5,5 Zadatek Ducha

Rz 5,5 Mieszkanie Ducha

Gal 3,26 Synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa

1Kor 2,12 Przyjęliśmy Ducha Boga

1Kor 6,11 Obmyci w imieniu Jezusa, i przez Ducha Boga

Tt 3,5 Zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego

Łk 24,49 Obietnica

J 7,37-39 Obietnica

J 14,16,17 Obietnica

Dz 1,8 Obietnica

Dz 2,1-4 Zesłanie Ducha na Żydów

Dz 10,43,44 Zesłanie Ducha na pogan

Rz 8,9 Mieszkanie Ducha

F. Co musisz zrobić aby otrzymać Ducha Świętego?

Łk 11,13 Prosić Boga

Łk 18,9-14 Prosić Boga

Łk 23,39-43 Prosić Boga

J 4,9-14 Prosić Boga

Rz 10,9-13 Wzywać imię Pana

G. Życie przeminione

2Kor 5,17 Nowe stworzenie

Rz 6,4-6 Nowość żywota

Kol 2,12 Pogrzebani z nim

1Pt 1,3 Przez zmartwychwstanie Jezusa

Gal 2,20 Chrystus żyje we mnie

Ef 2,8-10 Stworzeni ku uczynkom dobrym

Rz 8,21 Nadzieja wolności

1J 3,1-2 Będziemy podobni Jezusowi

H. Dwie natury

Kol 3,9-10 Dwa rodzaje ludzie

Ef 4,22-24 Dwa rodzaje ludzie

Gal 5,17 Te rzeczy są sobie przeciwne

Gal 5,24-25 Ciało i duch

Rz 7,18-25 Dwa prawa; nie mieszka we mnie dobre

1J 3,9 Co się narodził z Boga, grzechu nie czyni

1J 5,18 Który się z Boga narodził, nie grzeszy

I. Dowód tego, że jesteśmy synami

Hbr 12,5-11 Synowie są pokarani

Prz 3,11,12 Ojciec który kocha syna, karze go

Obj 3,19 Karzę, których miłuję