Lepszy Przybytek – List do Hebrajczyków 9

1. W jakim sensie dawny przybytek, zbudowany przez Mojżesza, był jedyny w swoim rodzaju?

2. Jakie znaczenie miała struktura przybytku zaplanowana przez Ducha Świętego /w.8/?

3. Jak nazwane są obrzędy i przepisy starego przymierza/w.9-10/?

Jak długo miały być kontynuowane?

4. Czy chrześcijanie powinni budować materialne świątynie?

Co jest odpowiednikiem izraelskiego przybytku chrześcijaństwie /w.11 i 1 Kor.3,16-17 ; 6,19-20/?

5. Na podstawie wersetów 12-14, ukaż różnicę pomiędzy ofiarą Mesjasza a ofiarami Przymierza Mojżeszowego?

6. Czy ludzie prawdziwie wierzący, którzy żyli przed śmiercią Chrystusa, otrzymali przebaczenie?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie /w.15/?

Czy nasza radość z przebaczenia przewyższa ich radość?

Jeśli tak, to w jakich aspektach?

7. Czy ujęcie nowego przymierza jako testamentu pomaga w rozumieniu naszego zbawienia /w.16-17/?

8. Ile podobieństw i różnic widzisz w tym rozdziale pomiędzy tym, co uczynił dla swego ludu arcykapłan izraelski w dniu pojednania, a tym, co Chrystus uczynił, czyni i będzie czynił dla nas /w.19-28/?

9. Do jakiego momentu ofiary starego przymierza dawały gwarancje przebaczenia, a tym samym zbawienia?

Jak ta sytuacja przedstawia się dla człowieka, który przyjął wiarą nowy testament, po śmierci Mesjasza /w.27-28/?