Napomnienie ku posłuszeństwie wiary Słowu Bożemu – List do Hebrajczyków 3

1. W jakim sensie Jezus jest jednocześnie apostołem i arcykapłanem? /w. 1/

2. Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy Mojżeszem a Chrystusem? /w. 2 – 6/
W jakim aspekcie zostało uczynione porównanie między Mojżeszem a Chrystusem?

3. Jaka – twoim zdaniem – była duchowa historia Izraelitów, którzy odmówili wejścia do Kanaanu? /w. 7 – 11/
Czy byli oni:
a) Pierwotnie prawdziwie wierzącymi, którzy utracili odwagę i popadli w pokuszenie?
b) Ludźmi, którzy nigdy naprawdę nie uwierzyli ewangelii?

4. Czym kierowali się Izraelici w podejmowaniu decyzji? /w. 10/ Co owe kierowanie oznaczało i do czego prowadziło? /przeczytaj: Jer. 17, 9; Przyp. 4,23 i 3,5-7 i 28,26; Iz. 55,8-9/.

5. Jaki w rezultacie był koniec polegania na własnym sercu? /w. 11/

6. Jaką odbierasz naukę na podstawie omawianej historii „Narodu Wybranego”? /w. 12 – 14/

7. Na podstawie wersetów 15 –19 zaobserwuj proces zagubienia się w słuchaniu Boga? Wytłumacz opisane terminy i zależność występująca między nimi?

8. Badaj stan swego serca i zwróć się z nim do arcykapłana? /przeczytaj Ps. 139, 23 – 24/