Nowy sabat – odpocznienie dla ludu Bożego – List do Hebrajczyków 4,1-13

1. Co osobiście kojarzysz pod pojęciem odpocznienie?

2. Przeczytaj ponownie wiersze 2-6.
Powiedz:
a) jaka ewangelia była głoszona Izraelitom przez Mojżesza

b) jaka ewangelia jest głoszona dzisiaj?

3. Przeczytaj ponownie wiersze 3-9. W jaki sposób autor dowodzi żydowskim czytelnikom, że chociaż Bóg dał Izraelowi odpocznienie w Kanaanie, wciąż pozostaje większe odpocznienie, którym możemy się radować?

4. Według wiersza 7 kiedy i w jaki sposób wchodzimy do odpocznienia Bożego?

5. Czy Ty uwierzyłeś ewangelii? Czy jesteś pewny, że wejdziesz do Bożego wiecznego odpocznienia?

6. Patrząc na wiersze 9-11, rozważ, czego dotyczy odpocznienie – „sabatowanie” Boże? Porównaj: Kol. 2.16-17; Rzym. 14.4-5-6 i 17; Mat. 11.28-29; oraz Obj.14,13 i 21.4.

7. Na podstawie wierszy 11-13, w jakim sensie wierzący muszą walczyć w obecnym życiu, aby radować się swym dziedzictwem „sabatowania”? Podaj praktyczne przykłady?

8. Podziękuj za nowe możliwości odpocznienia w Chrystusie?

Pytania dodatkowe:
1. Hbr 3,7 – 4,11 jest w istocie kazaniem, w którym autor najpierw cytuje swój tekst (3,7-11), a potem wykłada go. Ile głównych punktów swego kazania oparł on na prawdziwych wyrażeniach zaczerpniętych z tekstu? Zatytułuj te punkty.

2. Dlaczego – jak myślisz – wielkie ostrzeżenie zawarte w wierszach 3,7-4,13 zostało umieszczone pomiędzy dwoma fragmentami, które mówią o Panu Jezusie jako naszym arcykapłanie?