Postawa wierzącego przed Bożymi ludźmi – List do Hebrajczyków 13

1. W czym wyraża się „trwająca miłość braterska” stwierdzona w wersecie 1?
Omów postawy miłości opisane w wersetach: 2,3,4,5-6,7,9,12-13,15,16,17,18-19,22,23,24.

2. Co oznacza dla ciebie, że Pan jest twoim pomocnikiem? /w.6,8,12/