Obrona apostolstwa i autorytetu nauczania – List do Galacjan 1,1-10

1. Kim byli apostołowie i dlaczego Paweł się do nich zalicza /w.1/?

2. Wytłumacz pojęcia „łaska i pokój” w kontekście ewangelii /w.3/

3. Opisz cel przyjścia Jezusa Chrystusa wg./w.4/.
Co oznacza zwrot „wyzwolić nas z teraźniejszego wieku złego”

4. Wytłumacz ostry ton Pawła /w.6-10/.
Jakie treści może zawierać „inna ewangelia”?

5. Jaką postawę opisuje Paweł w wersecie 10?