Obrona prawdy Ewangelii – usprawiedliwienie tylko przez wiarę w Chrystusa – List do Galacjan 2,11-21

1. W wersetach 11-14 opisany jest konflikt, incydent Ap. Pawła z Ap. Piotrem.

a) dlaczego w Świętej Biblii opisywane są tego typu sytuacje?

b) Ap. Piotr w opisie Dz. Ap.10-11 wyraźnie pouczony przez Ducha Świętego, rozumie istotę przesłania Ewangelii dla wszystkich ludzi /patrz Dz. Ap.10,34-35 i 11,1-3, 17-18/
Co skłoniło Ap. Piotra do postąpienia nie „zgodnie z prawdą Ewangelii”/Gal. 2,12-14/?

c) jakiemu zrozumieniu Ewangelii zaprzeczała postawa Ap. Piortra /Gal. 2,16/? Jakie to ma znaczenie mam, współczesnym?
– Tą postawę Ewangelii zdecydowanie poparł późniejszy tzw. I Sobór Jerozolimski, opisany w Dz. Ap. 15.

d) jaka powinna być droga napominania wierzących będących w grzechu? /Patrz Mat.18,15-18, a dlaczego 1 Tym. 5,20 stwierdza w ten sposób?/ W jakim sensie w Galacjan napomnienie Ap. Piotra przez Ap. Pawła jest wyjątkowe?

2. Czy niektóre przepisy Zakonu mogą pomóc ludziom w zbawieniu /przeczytaj w. 16,19,21/?

3. Czy werset 20 był jedynie możliwy do spełnienia przez Ap. Pawła?

a) wytłumacz, jak praktycznie rozumiesz ten werset?