Poznawanie i doświadczanie Boga tylko przez wiarę w Chrystusa – List do Galacjan 3,1-14

1. Co stwierdza o Galacjanach Ap. Paweł w w.1?

2. Na jakiej podstawie Bóg udziela Ducha Świętego /w. 2,5,14/?

• Co potwierdza obecność Ducha Świętego w Twoim życiu /w. 4/?

3. W wersetach 6-9 Paweł argumentuje usprawiedliwienia Abrahama jedynie przez wiarę, który żył ok. 600 lat przed nadaniem Prawa Mojżeszowego.

• Przypomnij jak Bóg uznał Abrahama za sprawiedliwego /1 Mojż 15,6/?

• Co powoduje, że narody są błogosławione w Abrahamie /w.8/?

4. Na podstawie wersetu 10, opisz jaki jest Bóg w stosunku do grzechu.

• Wielu chrześcijan stara się spełniać sprawiedliwe Prawo Dekalogu. Według wersetu 10 ciąży na nich przekleństwo Świętego Boga. Dlaczego?

• Co uwalnia nas od ciążącego przekleństwa z powodu łamania prawa /w.11-13/?

• Jak korzystać z Bożego błogosławieństwa /w.14/?