Synostwo Boże przez wiarę w Chrystusa – List do Galacjan 4,1-20

1. O jakich dwóch okresach mówi Paweł /w.1-5/? Czym się one charakteryzują? Jaki jest obecny stan ludzi odrodzonych?

2. Co wynika z synostwa Bożego /w.5-7/?

3. Podaj różnicę między niewolnikiem a synem? Jakie z tego obrazu wynikają konsekwencje dla nas?

4. Co czciłeś /szczególnie szanowałeś/ zanim Chrystus otworzył twoje duchowe oczy /w.8/?

5. Jakie jest zagrożenie „nędznych żywiołów” w życiu wierzącego /w.9-11/?

6. Do czego Ap. Paweł zachęca wierzących /w.12/? Co to oznacza w praktyce?

7. Czego możemy się nauczyć o gościnności Galacjan /w.13-14/? Jaką postawą charakteryzowali się opisani w następnych wersetach /w.15-18/?

8. Opisz trudności w rodzeniu duchowych dzieci /w.19-20/?

9. Jak myślisz, Pawłowi nadal zależy na Galacjanach? Co zachęca ciebie w postawie Pawła?