Przywileje wypływające z przynależności do Jezusa

PISMO ŚWIĘTE MÓWI, ŻE PONIEWAŻ NALEŻĘ DO JEZUSA:

• Jestem wolny od potępienia, nikt nie może wystąpić z oskarżeniem przeciwko mnie, ani odłączyć mnie od miłości Chrystusowej (Rzymian 8:31-39).

• Mam gwarancję, że Bóg współdziała we wszystkim dla mojego dobra (Rzymian 8:28).

• Mam ufność, że Bóg, który zapoczątkował we mnie dobre dzieło, dokończy je (Filipian 1:6).

• Jestem narodzony z Boga i szatan nie ma nade mną władzy (1 Jana 5:18).

• Jestem napełniony wszelkim duchowym błogosławieństwem (Efezjan 1:3).

• Zostałem wybrany przed założeniem świata (Efezjan 1:4-11).

• Odpuszczono mi moje grzechy (Efezjan 1:8 / Kolosan 1:14).

• Jestem „solą tej ziemi” i „światłem dla świata” (Mateusza 5:13-14).

• Jestem świadkiem Jezusa Chrystusa (Dzieje Apostolskie 1:8).

• Jestem współpracownikiem Boga (2 Koryntian 6:1).

• Jestem wysłannikiem pojednania (2 Koryntian 5:17-20).

• Zostałem przywrócony do życia przez Chrystusa (Efezjan 2:5).

• Siedzę razem z Chrystusem w „świecie nadzmysłowym” (Efezjan 2:6).

• Jestem Bożym dziełem (Efezjan 2:10).

• Jestem w bezpiecznym miejscu (Efezjan 2:20).

• Jestem mieszkaniem dla Ducha Świętego (Efezjan 2:22).

• Umarłem dla grzechu (Rzymian 6:11).

• Nie jestem opuszczony ani pozostawiony (Hebrajczyków 13:5).

• Na Nim dalej się buduję (Kolosan 2:7).

• Jestem zwycięzcą świata (1 Jana 5:4).

• Jestem wybrańcem Bożym – świętym i umiłowanym (Kolosan 3:12).

• Jestem wyzwolony spod prawa grzechu i śmierci (Rzymian 8:2 / Jana 8:32).

• Razem z Chrystusem jestem przybity do krzyża (Galatów 2:19).

• Jestem pełnym zwycięzcą (Rzymian 8:37).

• Stałem się w Jezusie sprawiedliwością Bożą (2 Koryntian 5:21).

• Przestałem być uczestnikiem grzechu (1 Piotra 2:24).

• Nie jestem potępiony (Rzymian 8:1,2).

• Nie jestem bezsilny i wszystko mogę w Tym, który mnie wzmacnia (Filipian 4:13).

• Nie mam ducha bojaźni, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia (2 Tymoteusza 1:7).

• Jestem umocniony, namaszczony i zapieczętowany przez Boga (2 Koryntian 1:21-22).

• Mogę przybliżyć się z ufnością do tronu łaski poprzez Jezusa (Hebrajczyków 4:16).

Po więcej informacji proszę o kontakt: