Adam mało mniejszy od Boga chwałą i czcią ukoronowany. Psalm 8,6

Kiedy czytamy pierwsze karty Biblii widzimy , że zostały dokonane przez Stwórcę odpowiednie warunki , by z chaosu , ciemności i otchłani , wydobyć naszą planetę . W swej głębi Stwórca postanowił urządzić na tej planecie , nowy porządek dotąd nie znany . Ten nowy porządek został dokonany Słowem Władcy Wszechświata . Niech się stanie światłość ! I stała się światłość . …W tym działaniu towarzyszył „Ktoś” pod imieniem „Mądrość’’ . Mądrość daje świadectwo o sobie i mówi : Przed wiekami byłam ustanowiona , od początków przed powstaniem świata . Gdy jeszcze nie było morza , …zanim góry były założone i powstały wzgórza , zostałam zrodzona . Gdy budował niebiosa byłam tam …, Gdy morzu wyznaczał granice , …gdy kładł podwaliny ziemi , Ja byłam u Jego boku mistrzynią , byłam Jego rozkoszą dzień w dzień igrając przed Nim przez cały czas (Przyp.8.23-31). Dziś rozumiemy , że był to przed wiekami z Ojca zrodzony Syn , by teraz wziąć udział w kształtowaniu podwalin ziemi i wyznaczyć morzu granice.

Takie działanie było aż do piątego dnia .W piątym dniu Stwórca wspólnie przystępuje do działania, ale całkiem inaczej jak wcześniej . Potem rzekł Bóg(do Kogoś) : Uczyńmy człowieka na obraz nasz , podobnego do nas …(1,26)Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia , Wtedy stał się człowiek istotą żywą (2,7) Myślę , że głównym celem życia na ziemi było życie człowieka. Był on istotą inną od wszystkich już stworzonych , był istotą wyjątkową . Nie był to anioł , ani nie był człowiek Bogiem. Była to istota uczyniona z ziemi podobna do Boga .(w liczbie mnogiej do Nas) . Na pewno nie fizycznie podobna , ale w doskonałości , jak Bóg doskonały jest . Stworzenie człowieka było ukoronowaniem wszelkiego stworzenia potwierdzone słowami : I widział Bóg , że było to bardzo dobre (1,31) W szóstym dniu dokończył Bóg swego dzieła a w siódmym odpoczął od wszystkiego czego dokonał .

Obraz Boga w pojedynczym człowieku został uczyniony doskonale , ale nie kompletnie . Ażeby przedstawić doskonale i w pełni , potrzebne były dwie istoty żywe o odmiennej płci . Na obraz Boga stworzył go , jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich(w.27) Pan Bóg był wszystkim we wszystkim , co mogło być najlepsze , ale w dwóch osobach . Te dwie istoty stworzone , to jedyne postacie kształtowane rękami Stwórcy , które otrzymały coś , co jest naturą Boga . A naturą Boga jest wieczność . Wieczność też włożył w jego (ludzkie) wnętrze (Kazn.3,11) Następnie pierwsze co uczynił Bóg dla tej ludzkiej pary , to błogosławił im i rzekł : Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną . (w.28) Teraz obydwoje są z jednego ducha , duszy i jednego ciała , podobni do Boga doskonale i w pełni . Posiadali już możliwości twórcze, rozmnażania się i napełniania ziemi swoimi dziećmi , jak Bóg napełnił ziemię stworzeniami .

Człowiek otrzymał od Stwórcy wszystko to , co posiada Bóg i co posiadają istoty niebiańskie . Otrzymał – dostojeństwo i chwałę , a ona okrywała , jak płaszczem ich święte ciała . Sami w boskiej atmosferze chodzili po ogrodzie Eden i cieszyli się wszystkim co widzieli i czego dotykali . Jako ludzkie istoty całkiem inne od tych , które istniały już we wszechświecie . Bóg jest Duchem, aniołowie są duchami , szatan też jest duchem . Człowiek był ziemią i duchem . Jeśli mówimy o ziemi mamy na myśli pierwiastki chemiczne , które są w ziemi a są też częścią składową naszego organizmu . Całkiem też inne zadanie było postawione przed nimi : Panowanie nad dziełem rąk Stwórcy , czynić ziemię poddaną sobie (w.28) To była piękna perspektywa . Ludzie mieli się rozmnażać i napełniać ziemię a zrodzony przed wiekami z Ojca Syn , miał się cieszyć przebywaniem wśród dzieci Adama . (Przyp.8,30

Teraz od Adama zależały , losy ziemi , czy będą dobre , czy też będą złe , ponieważ panowanie nad dziełem rąk Pana zostało jemu powierzone . Oznaczało to , że działanie powinno być zgodne z wolą Tego , który tak postanowił . Oni byli przygotowani intelektualnie i fizycznie do tej roli , nie wątpliwie podołaliby temu zadaniu . Pomyślmy przez chwilę , co więcej było potrzebne człowiekowi , będąc na takiej pozycji ugruntowanej przez swojego Stwórcę . Co więcej ? Jeśliby zatem było czegoś więcej potrzeba , bez wątpienia otrzymaliby , gdyż władny był Bóg udzielić im wszystkiego do życia z radością i mądrości do zarządzania ziemią .

Teraz zajmiemy się krótko upadkiem człowieka i zwróćmy proszę uwagę na niektóre szczegóły , które będę omawiał .

Przeciwnik Boga i człowieka podsunął wątpliwość w formie pytania do Ewy . Czy rzeczywiście Bóg powiedział : Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść ? Po tym pytaniu pierwsi ludzie w Edenie zwątpili w Słowo Pana a to zwątpienie zraniło ich serca . Adam i Ewa stali się nieszczęśliwą parą , pogrążeni w strachu przed śmiercią . Boża chwała odstąpiła od nich , stali się świadomi swojej nagości . Opanowało ich poczucie wstydu , które w większości kulturach w cywilizowanych narodach trwa do dziś . Pomijam tutaj wynaturzenia i zdziczenia ludzkie , które pojawiają się , jednak są to jednostki , choć pochwalane przez wielu . Tamci stali się podatni na wpływ swojej duszy , ich psychika , pragnienia i wola , stały się niezależne pod wpływem samoświadomości . Przecież spożyli owoc poznania dobra i zła .(2,17) Inaczej mówiąc : Duch Adama umarł dla Boga . Dusza z ciałem zaczęła dominować nad duchem Adama . Pewnie też nie zdawali sobie sprawy , że zmiana postawy wobec Boga , musi wyrazić się utratą chęci i pragnienia przebywania z Bogiem , co było ich potrzebą od początku a potem zanikło . Zanim Pan Bóg się do nich zbliżył , oni już wiedzieli , że naruszyli Boży porządek , spożywając zakazany owoc . Stali więc bezradni , bo utracili swoją świętość , chwałę i swoje podobieństwo do Boga . Teraz nie są już podobni do Boga , bo są skażeni grzechem nieposłuszeństwa .Woleli nie słyszeć głosu Boga i nie widzieć Jego , gdyż strach wypełnił ich całą istotę , ducha , duszę i serce . Teraz już wiedzą , że dalszy bieg wypadków , może być tylko gorszy . Skryli się więc wśród drzew

Dobrze jest zapamiętać sobie dziś , to Boże świadectwo zapisane na początku Biblii , że odwrócenie się od Boga , zawsze będzie skutkować utratą skłonności do Boga i Jego Słowa . Jeśli tracisz chęć do modlitwy i do Biblii , oznacza to , że śmierć zbliża się do ciebie .Ten proces w potomstwie Adama trwa do dziś . Biblia mówi : I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze (Ef,2,1) Dlatego każde zobojętnienie w tym temacie powinno być sygnałem do szczerej modlitwy : Badaj mnie i zobacz , czy nie kroczę drogą zagłady (Ps139,23) Lub zwrócenia uwagi na słowa apostoła : Badajcie siebie , czy jesteście w wierze . (2Kor.13,5) Tego nigdy nie wolno przeoczyć .

Na obraz Boga tylko Adam i Ewa byli stworzeni , potomstwo przyszło po ich upadku i byli ludźmi skażonymi grzechem . Cokolwiek ma związek z skażeniem i grzechem nie może nosić w sobie podobieństwa Boga . To też cała ludzkość podobna jest do Adama po jego upadku a nie podobna do Boga , jak Adam był podobny przed upadkiem . Kiedy Adam zrodził syna , zrodził go na podobieństwo swoje , na obraz swój(1Moj.5,3) W Adamie została zatracona doskonałość i wieczność w takim wymiarze w jakim byli stworzeni . Wieczny pozostał tylko duch życia w człowieku dany od Boga , który ożywi ciało , gdy nastąpi odkupienie ciała , (Rzym.8,23) jak przy pierwszym zmartwychwstaniu , tak i na sąd ostateczny . A zatem ta nieszczęśliwa para opuściła Eden , jako ludzie śmiertelni , później ich potomstwo , również nie mogło być inne . Dowodem tego już byli dwaj synowie Adama , Kain i Abel . Jednak począwszy od Adama , po przez wszystkie pokolenia , wciąż odzywa się ten sam głos co w Edenie : „Będziecie jak Bóg” . Dlatego na przestrzeni wieków powstało wiele filozofii wmawiających ludziom , że człowiek jest bogiem . My chrześcijanie wiemy dobrze , czyja inspiracja jest w tym głosie i kto jest autorem tej filozofii – diabeł jest od początku kłamcą i ojcem kłamstwa , mówi Jezus . (E.J.8,44)

Od chwili zwiedzenia szatan liczył , że Adam i Ewa , oraz ich potomstwo staną się jego własnością na zawsze . Na zawsze też będą domem dla szatana i jego demonów . Tak się jednak nie stało . Bóg stoczył walkę z szatanem i aniołami , których zwiódł . Po walce : I zrzucony został ogromny smok , wąż starodawny zwany diabłem i szatanem …zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie (OBJ.12,7-9). Wtedy to najgroźniejszych zwiedzionych aniołów , zamknął Bóg w otchłani w mrocznych lochach ciemności , aby byli zachowani na sąd .(2Pt,2,4) Widocznie Boży Syn był świadkiem tego dramatycznego wydarzenia , gdy mówi : Widziałem szatana spadającego z nieba , jak błyskawica (Łk.10,18)

Pan Bóg w swojej mądrości przedsięwziął środki zaradcze i postanowił upokorzyć szatana przez człowieka . Suwerennym swoim Słowem zapowiedział : Nasienie niewiasty zmiażdży ci głowę . Stało się to może nie w taki widowiskowy sposób , jak to zabrzmiało , ale Boży Syn jak pokonany człowiek , przybity do krzyża , zwycięża szatana . …aby przez śmierć zniszczyć tego , który miał władzę nad śmiercią , to jest diabła (Hebr.2,14) Później i aż dotąd miliony ludzi na świecie opowiadając się po stronie Chrystusa , również zwyciężają i upokarzają szatana . Szatan przez tysiące lat ośmiesza Boży plan , szydzi i gardzi wszystkim tym co się dzieje wokół Boga i na ziemi wokół zbawienia człowieka . Władca Wieczności jednak jest pewny , jeśli chodzi o końcowy bieg wydarzeń i napisane jest : śmieje się z niego , bo widzi , że nadchodzi dzień jego .(PS.37,13) Pan Bóg w swej wypowiedzi do węża przewidział zupełne jego zniszczenie . Co nie wątpliwie nastąpi w swoim czasie . (Ob.J.19,10)

Ludzie nowo narodzeni w Kościele Jezusa , noszą w sobie Jego podobieństwo , jak On nosił , podobieństwo grzesznego ciała . (Rzym.8,3) i z postawy znaleziony jako człowiek . Jezus prosi Ojca w modlitwie mówiąc : Ja dałem im chwałę , którą mi dałeś …Ojcze chcę aby ci , których mi dałeś byli ze mną , gdzie Ja Jestem… (J.17,22-23) Oznacza to , że utracona chwała przez Adama , zostaje odzyskana przez Jezusa i przywrócona Jego Kościołowi na ziemi . Kościół dzięki stosowania nauki Chrystusa , posiada moc twórczą do rozmnażania i napełniania królestwa Bożego nowymi stworzeniami podobnymi do Jezusa w życiu , cierpieniu i w śmierci .

Gdyż jaki On jest , tacy i my jesteśmy na tym świecie .(1J.4,17) Umiłowani , teraz dziećmi Bożymi jesteśmy , ale się jeszcze nie objawiło , czym będziemy . Lecz wiemy , że gdy się objawi , będziemy do Niego podobni , gdyż ujrzymy Go takim jakim jest .(1J.3,2)

Czesław Budzyniak