Duch dusza i ciało , to istota żywa

Zapraszam dziś do wspólnego rozważania pierwszego listu napisanego przez Apostoła Narodów do Tesaloniczan rozdział 5 w.23

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci a cały duch wasz , dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa

Zwróćmy na wstępie naszą uwagę na to , że Biblia zasadniczo dzieli człowieka na dwie części a mianowicie : na człowieka wewnętrznego i człowieka zewnętrznego . Choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje , to wewnętrzny odnawia się z każdym dniem (2Kor.4,16) mówi Ap. Paweł .

Pierwszy i zasadniczy element człowieka , to bez wątpienia duch ludzki , to ten wewnętrzny człowiek . Jest to ta najmniejsza odrobina Bóstwa z którego czerpie życie rodzaj ludzki .

• Kazn.3,11 mówi : wieczność włożył w serce człowieka .

• Prorok Zachariasz 12,1 : Ugruntował ziemię i stworzył ducha w jego wnętrzu .

Pan Jezus na krzyżu prosi Ojca , Szczepan podobnie : W ręce Twoje polecam ducha mego , lub : Przyjmij ducha mego

Druga część naszej istoty to człowiek zewnętrzny . Inaczej mówiąc , to ciało i krew , która jest duszą , lub miejscem , czy mieszkaniem duszy a ciało namiotem dla ducha i duszy .

• 3Moj.17,11 Życie ciała jest we krwi .

• 5Moj.12,23 gdyż krew to dusza , nie będziesz spożywał duszy wraz mięsem O tym również wspomina Nowy Testament . Dz.Ap. 15,29 .

Jeśli chodzi o ludzkie ciało bez ducha , to najlepiej opisuje je księga Kaznodziei 3,19-20 Los synów ludzkich jest taki , jak los zwierząt , jednaki jest los obojga . Jak one umierają , tak umierają tamci i wszyscy mają to samo tchnienie . Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem , bo wszystko jest marnością . Wszystko idzie na jedno miejsce , wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca . Bo któż wie , czy dech (siła życiowa) synów ludzkich wznosi się ku górze a dech zwierząt (siła życiowa) schodzi w dół

W powyższych dwóch wierszach mowa jest o życiu i śmierci , jak ludzi tak i zwierząt Śmierć gromadzi wszystkich w jednym miejscu w‘’Szeolu’’(w ziemi).Wszyscy są zamknięci w jednym przedziale życiowym z ziemi do ziemi i tu nie ma przewagi jeden nad drugim . Wszystko jest marnością mówi Salomon .

Synowie Koracha w swoich chóralnych pieśniach mówią : Człowiek podobny do bydląt , które giną . Pędzą jak owce do otchłani , śmierć jest ich pasterzem , otchłań będzie ich mieszkaniem . Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych , ponieważ weźmie mnie do siebie . (Ps.49,13-16) Wyzwoli duszę moją , czyli nastąpi odkupienie ciała mówi Ap. Paweł Rzym. 8,23 .Tym się różni człowiek od zwierząt . Zwierzęta oraz istoty żywe , powstały Słowem Boga : Niech wyda ziemia… (1Moj1,24) Zwierzęta i ptactwo otrzymały duszę (ciało i krew) oraz , tchnienie życia (w. 30BG)

Zasadnicza różnica pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem kryje się w pierwszym i podstawowym członie istoty ludzkiej w „duchu człowieka” Człowiek został nie stworzony Słowem Boga , lecz ukształtowany rękami Boga z ziemi (z pierwiastków) na obraz swój . Otrzymał ciało oraz krew (duszę) i leżał martwy na ziemi . W tchnieniu Boga było życie , był duch , którego umieścił w człowieku . Wtedy stał się człowiek istotą żywą (1Moj.2,7) . Izajasz mówi : … daje ludziom tchnienie i dech życiowy tym , którzy po niej chodzą (42,5) Gdyby wziął z powrotem do siebie swojego ducha (nie Ducha Świętego) i ściągnął w siebie swoje tchnienie . To by od razu zginęło wszelkie ciało i człowiek wróciłby do prochu . (Job.34,14-15 Wszystko pięknie uczynił , nawet wieczność włożył w ich serca (Kazn.3,11)

Pamiętajmy : jeśli dzięki swoim rodzicom , człowiek zaistniał na ziemi raz , zaistniał na zawsze , wiecznie , ponieważ jego duch jest od wiecznego Boga i nie umiera , nie ginie , wraca skąd przyszedł . Duch wróci do Boga , który go dał (Kazn.12), Kiedy nastąpi przy zmartwychwstaniu odkupienie ciała , duch przyodzieje ponownie to ciało , które wyzwolone będzie od skażenia . Tak też jest ze zmartwychwstaniem Co się sieje jako skażone , bywa wzbudzone nieskażone . (1Kor.15,42)

Ludzie są bardziej świadomi swojego zewnętrznego człowieka wraz jego duszą , niż ducha , tej najgłębszej i tajemniczej części istoty ludzkiej , której całkiem nie rozumiemy . Potwierdza też to Ap. Paweł : Któż z ludzi wie kim jest człowiek , prócz ducha ludzkiego , który w nim jest ?(1Kor.2,11) A to oznacza , że człowiek swoim rozumem nie może poznać samego siebie . Został bowiem w nim umieszczony jakiś bezkres czasu a jednocześnie znikomość naszego życia na ziemi I znów mamy potwierdzenie Apostoła : …albowiem to co widzialne , jest doczesne to co niewidzialne , jest wieczne .(2Kor.4,18)

Dlatego spróbujmy jeszcze trochę poszerzyć naszą wiedzę na temat ducha , choć jak myślę nie będę w stanie wszystkich czytelników zaspokoić , gdyż i moja wiedza jest ograniczona . Powiedział o tym już kiedyś Apostoł Paweł : Cząstkowa jest nasza wiedza… (1Kor.13,9) Więc i ja zaliczam siebie do tych , których wiedza jest cząstkowa . Nie roszczę sobie prawa do wyczerpujących wykładów , natomiast dzielę się moim skromnym poznaniem na tyle , na ile dano mnie poznać .

Następne nasze myśli zaczerpniemy o duchu ludzkim ze słów Jezusa : Bóg jest Duchem a ci , którzy Mu cześć oddają , winni ją oddawać w duchu i w prawdzie . (E.J.4,24)

A zatem co to oznacza dla nas ? Oznacza to , że duch człowieka ma tę samą naturę co Bóg . To przecież Bóg dał mieszkanie w nas dla swojego ducha i zazdrośnie chce go(mieszkanie) mieć tylko dla siebie (Jak.4,5) Troszczy się o to by nie został pokalany przez ciało .

Pan Bóg może się kontaktować z człowiekiem jako z całością , tylko przez ducha ludzkiego ponieważ Bóg i nasz duch są tej samej natury . Duchowa współpraca polega na tym , że Boży Duch łączy się z duchem naszym i może mieć wpływ na naszą duszę (psychikę , rozum wolę) i ciało aby uszlachetniać je i odnawiać . To jest jedyny Boży sposób w jaki Bóg może się kontaktować z człowiekiem .Trzeba pamiętać , że nie można zestawić razem Ducha Świętego z naszym ciałem ,bowiem natura tych dwojga jest różna . Co się narodziło z ciała , ciałem jest (J.3,6) Duch jest , który ożywia , ciało nic nie pomaga mówi Jezus .(J.6,63) Duch Święty , jeśli znajduje miejsce w człowieku , to tylko w jego duchu a , że duch jest składową częścią człowieka , Duch Święty będzie miał wpływ na całość . Używając języka apostoła Pawła , powiemy : stał się nowym stworzeniem , stare przeminęło , oto wszystko stało się nowe . (2Kor.5,17) Tylko wtedy zdolny człowiek będzie oddać chwałę w duchu i w prawdzie , gdy stare przeminie a wszystko stanie się nowe .

Teraz słów kilka o duszy .

Dusza człowieka jest mniej ukrytą częścią istoty ludzkiej . Widoczna jest w postawie i zachowaniu człowieka . To nasza psychika , wola i nasz rozum , nasze uczucia i emocje . A zatem dusza połączona jest z naszym ciałem i podlega skażeniu . Ciało jest namiotem duszy W tym doczesnym namiocie wzdychamy , pragnąc przyoblec się w nasze domostwo , które jest z nieba . (2Kor.5,2-5) Jak ciało tak i dusza potrzebują odkupienia . Inaczej mówiąc , potrzebują : obmycia , oczyszczenia , odnowienia i zbawienia . Przemieńcie się przez odnowienie umysłu waszego , mówi Apostoł (Rzym.12,2)Ap. Jakub mówi : z łagodnością przyjmijcie wszczepione Słowo , które może zbawić dusze wasze (Jk.1,21)

Czasem słyszy się wśród wierzących , że dusza jest nieśmiertelna łącząc ją z duchem człowieka . Jest konieczne oddzielenie duszy od ducha . Duch ludzki , jak już powiedziałem wyżej , ma możliwość łączenia się z Duchem Bożym , później razem mają wpływ na duszę i ciało . Wówczas dusza ma możliwość podejmowania dobrych i mądrych decyzji , ponieważ to ona dysponuje wolą człowieka .

I na koniec – ciało człowieka .

Wiele słyszy się o ciele człowieka , wiele też miejsca poświęca Biblia dla tego tematu . Oto jedno z nich . Jeśli według ciała żyjecie , umrzecie . Jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie , żyć będziecie .(Rzym.8,13) Kto sieje dla ciała swego , żąć będzie skażenie a kto sieje dla Ducha , żąć będzie żywot wieczny (Gal.6,8) Podobnych miejsc jest wiele . Czy zatem mamy rozumieć , że nasze ciało jest jednym wielkim siedliskiem pokus , nieczystości i grzechu , jak to nie którzy określają ? Czy może należy spojrzeć na nasze ciało nie co inaczej , tak jak patrzy na nie jego Stwórca .

Właśnie tutaj dochodzimy do sedna sprawy i zrozumiemy jaką rolę pełni nasz duch we współpracy z Duchem Pana w naszym ciele . Jeśli doprowadziliśmy z pomocą Pana nasze ciało do takiego stanu , że Duch Boży uzyskał rolę dominująca nad naszym ciałem ,(nawrócenie i nowonarodzeni) wówczas w ciele naszym składamy Bogu nieustanną ofiarę pochwalną , to jest owoc warg naszych , które wyznają Jego imię (Hebr.13,15). Dalej czytamy : Drogoście kupieni , wysławiajcie Boga w ciele waszym (1Kor.6,20) I jeszcze jedno miejsce Bożego Słowa , które mówi o naszym ciele . Jego treść przenika całe nasze jestestwo i wprawia w zdumienie .

Czy nie wiecie , że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego , który jest w was , którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych ? (1Kor.6,19) Czy zatem można tę Bożą świątynię , Boży dom nazwać czymś nieczystym i brudnym ? W nieczystym i brudnym miejscu najchętniej przebywa diabeł z swoimi demonami . Natomiast apostoł mówi : A takimi niektórzy z was byli , aleście obmyci , uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w Duchu Boga naszego (1Kor.6,11) I was , którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi uczynki wasze złe były .Tera pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć , aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych . Jeśli tylko wytrwacie w wierze …(Kol.1,21-23). Takie obmyte , uświęcone i usprawiedliwione ciało dzięki Chrystusowi , zostało podniesione do rangi Bożej świątyni . Takie ciało inaczej widzi , inaczej myśli , patrzy i inaczej żyje . Takie ciało nadaje się na ofiarę żywą , świętą , miłą Bogu . Taka winna być duchowa służba nasza (Rz.12,1)

Jeśli ktoś ma wątpliwości w świętość swojego ciała , to mamy Słowo Jezusa , które mówi : Wy jesteście już czyści dla słowa , które wam głosiłem . (J.15,3) W zborze w Koryncie działy się rzeczy gorsze jak czasem u nas się dzieją , Apostoł jednak zwraca się do nich jako do świętych . To właśnie dzięki Słowu Jezusa , które im głosił . Kościół Jezusa to ludzie , którzy przyjęli Słowo , uwierzyli i żyją tym Słowem . Uwierzyli , że : Jezus wszedł raz na zawsze do świątyni z własną krwią swoją dokonawszy wiecznego odkupienia . (Hbr.9,12)

Ażeby zachować w czystości swoje życie , należy trwać w Jezusie i czerpać moc z wysokości do walki . W czasie walki człowiek staje się areną , na której toczy się bój o wolność , lub zniewolenie . Dwie potężne siły Pan Bóg i władca ciemności w małej istocie ludzkiej spotykają się i żadna z nich nie zamierza ustąpić . To naszym ludzkim językiem nie da się wyrazić tej rzeczywistości duchowej . Dlatego nie dziw się , że nie raz nie rozumiesz zachowania drugiej osoby nawet bliskiej tobie . Zresztą często samego siebie nie rozumiesz i mówisz : „nie wiem co się zemną dzieje”.

W takiej sytuacji nasuwa się ważne pytanie : Jaką człowiek zajmuje pozycję w tej walce ? Wydawałoby się , że pozycja nasza jest neutralna , bo kim , że jest człowiek wobec wspomnianych sił duchowych , no powiedz kim jest ?

Otóż pozycja człowieka nie jest pozycją neutralną . Trzeba tu powiedzieć jasno , że nasza pozycja jest pozycją strategicznie ważną . To właśnie ja a nie kto inny mam możliwość mocą swej woli odmienić całą sytuację na korzyść światłości . Prorok Malachiasz mówi : Od was to zależy , czy Pan okaże wam przychylność (1,9) Gdy nasze trwanie w Jezusie jest głębokie , będziesz wsparty mocą z wysokości i wiarą zwyciężysz . A bez wiary nie możesz się podobać Bogu . Bo wszystko co się narodziło z Boga zwycięża świat a zwycięstwo , które zwyciężyło świat , to wiara nasza (1J.5,4)

Czesław Budzyniak