Ograniczona wolność na rzecz Kościoła Jezusa i nauki Apostołów

Nie należycie też do siebie samych (1Kor.6,19) B.W. Nie jesteście sami swoi B.G. Już nie należycie do samych siebie .BT. Nie należycie tylko do samych siebie B.P. Parafraza cały tekst . Czy jeszcze nie rozumiecie , że nasze ciało jest domem w którym mieszka Duch Święty dany wam od Boga ? Nie do was należy wasze ciało , Bóg zapłacił za was wysoką cenę . Niech więc wasze ciała oddają Bogu chwałę , bo do Niego należą .

Podałem wszystkie dostępne dla mnie przekłady Biblii , po to , aby one nam głębiej uświadomiły powagę tekstu , ponieważ noszą w sobie prawdę o nas samych i o naszej wolności .

Wolność , wolność ! Tak dużo się słyszy o wolności w kościele i po za kościołem . W kościele , jeśli się komuś nie podoba jakieś dyscyplinowanie , to posługuje się tekstem , oczywiście bez kontekstu . ,,Gdzie Duch Pański tam wolność” (2Kor.3,17) . Jeszcze inni cytować będą tylko początek tekstu : ,,Wy do wolności powołani jesteście”. (Gal.5,13) Następne zdanie : Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału , już się rzadziej słyszy , albo wcale .Więc też myślą , że to ja i tylko ja będę decydować o wszystkim co dotyczy mojej osoby , czy mojej rodziny . Zapominając jednak o tym , że przecież świadomie zrezygnowaliśmy z części naszej wolności na rzecz nauki Jezusa i apostołów . Biblia bowiem mówi : …byliście sługami grzechu , przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki , której zostaliście przekazani . A uwolnieni od grzechu , staliście się sługami sprawiedliwości .(Rzym.6,17-18)

Czyż więc nie słusznie przewodni tekst nam dziś mówi : Nie należycie już do samych siebie ! Jeśli ktoś jako wolny został powołany , jest niewolnikiem Chrystusa (1Kor.7,22)

W naszej zachodniej kulturze słowo sługa , czy niewolnik , dawno wypadło z obiegu . Nie wypadło jednak w Kościele Jezusa . Na płaszczyźnie duchowej jest ono wciąż aktualne . Powiem więcej . Być sługą , czy niewolnikiem Jezusa , jest przywilejem a to dlatego , że nie każdy może nim być . Ponadto ten przywilej dotyczy ludzi , którzy uwierzyli Słowu Jezusa a Biblia mówi : Wiara nie jest rzeczą wszystkich (2Tes.3,2) Dlatego powtarzam , że w tym duchowym obszarze ,być sługą Jezusa, jest naprawdę przywilejem . Aby uwiarygodnić , to co mówię , powtórzmy razem : Jarzmo moje jest miłe a brzemię moje jest lekkie , mówi Jezus (Mat.11,30)

Pamiętajmy też o tym , że ciało nie jest jednym członkiem , ale wieloma , to też nie możecie czynić, co chcecie . Dokładnie Biblia mówi : Abyście nie czynili tego co chcecie (Gal.5,17) Głowa decyduje o tym co każdy członek ma czynić . Tak też jest w Kościele Jezusa ,Bóg poddał wszystko pod nogi Jego a Jego samego ustanowił ponad wszystkim , Głową Kościoła (Ef.1,22) Dalej Biblia mówi : Wy jesteście Ciałem Jezusa a z osobna członkami .(1Kor.12,27)

To o czym wspominam wyżej , jest Słowem z woli Ducha Świętego skierowanym do ludzi , którzy świadomie siebie deklarują jako członkowie Kościoła Jezusa i tymi wartościami pragną żyć Mieć świadomość swojej zależności jeden od drugiego , jest wartością , jest cenną wartością . Tę wartość osiąga się dzięki Duchowi Świętemu , który rozlał miłość w naszych sercach , abyśmy się też troszczyli jedni o drugich (Rz.5,5) Tak zwyczajnie , jak jest w każdej szanującej się rodzinie . Jeśli zatem utracimy te wartości , to wcześniej czy później wypadniemy z Bożej rodziny , jak wypadają niektóre dorosłe członki rodziny będąc nie posłuszne woli rodziców .

Dziwnym też jest to , że nikt z nas nie kwestionuje ograniczania naszej wolności przez znaki drogowe . Myślę , że mamy świadomość , że gdyby ich nie było , byłby nieporządek na drogach i poruszanie się po nich byłoby niebezpieczne . Jest wiele przepisów w systemie społecznym dotyczących porządku , czy bezpieczeństwa i one również ograniczają naszą wolność . A zatem te ograniczenia służą wspólnemu dobru i dlatego ich nie kwestionujemy . Podobnie też jest w kościele Jezusa . Świadomie deklarujemy część naszej wolności na rzecz nauki Jezusa i Apostołów , po to , by wszystko odbywało się godnie z poszanowaniem Bożego Prawa .

Mamy też obowiązek wobec Bożej rodziny , której jesteśmy integralną częścią z naszą rodziną . To jest nasz świadomy i dobrowolny wybór . Stąd też rozumiemy , że każdy grzech popełniony przez członka zboru , ma wymiar społeczny . Krzywdzi nie tylko siebie i swoją rodzinę , ale : Tym czasem wy krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom (1Kor.6,8) A tak grzesząc przeciwko braciom , grzeszycie przeciw Chrystusowi mówi dalej apostoł . Jeśli ktoś Świątynię Bożą niszczy , tego Bóg zniszczy . Świątynia Boża jest święta a wy nią jesteście (1Kor.3,17) Kościół , czy lokalna Wspólnota nikogo nie pozbawia wolności , jedynie ją ogranicza , tam gdzie to jest konieczne , tam gdzie przepisy Bożego prawa tego się domagają .

Podam taki jeden przykład , który niech uwidoczni nam zwyczaje chrześcijan a właśnie z takich składają się nasze wspólnoty . Ogromna większość , to ludzie dla których niedziela jest dniem , nie tylko wolnym od pracy , ale i dniem pierwszym z pośród wszystkich dni tygodnia . Gdy minął sabat …pierwszego dnia tygodnia (niedziela) przyszły do grobu (Mk.16,1-2)

A zatem każda niedziela , ze względu na swój charakter , jest dla chrześcijan dniem innym od minionych dni , jest dniem uroczystym . Przypominający nam zwycięstwo Jezusa nad śmiercią , Jego zmartwychwstanie . Niedziela jako dzień Kościoła i nasza obecność w lokalnym zborze , jest manifestacją naszej wiary . Dzień uczty duchowej Ciała Jezusa , wypełniony śpiewem , modlitwą słuchaniem i rozważaniem Słowa Bożego . Kościół to wspólne miejsce uświęcenia . Wy jesteście już czyści dla Słowa , które wam głosiłem (E.J.15,3) Wreszcie niedziela jako dzień dni , zapowiedź nadchodzącego czasu wiecznej radości ,której czasem przelotne iskry dane nam widzieć i przeżywać , gdy jesteśmy w kościele Jezusa .

To też dla tej grupy ludzi , mimo kilkudziesięciu lat , albo niekrótkiego całego życia , opuszczone wspólne nabożeństwa , można na palcach jednej ręki policzyć . Nie licząc oczywiście choroby , czy obowiązków zawodowych . Jest to żywym ich świadectwem miłości do Chrystusa i do Jego Kościoła .

To co teraz powiem , jest smutne , ale powiem , bo jest też prawdziwe . Jest część członków , może nie wielka część , ale jest , których zwyczajem jest być w zgromadzeniu , kiedy się ma ochotę . Albo ładna pogoda sprzyja na rodzinną wycieczkę , albo zła pogoda i nie sprzyja być w zgromadzeniu świętych , więc nie są . Tekst autora listu do Hebrajczyków jest przykazaniem , podobnym do innych przykazań . Zajmuje swe należne miejsce w Biblii , teraz wszystko zależy od naszego stosunku do tych słów . Nie opuszczając wspólnych zebrań naszych , jak to jest u niektórych w zwyczaju …(Hbr.10,25) Usiłowanie się , nie wchodzi w grę , po co ? Usiłujcie się dotyczy ciasnej bramy , mówią a nie być , czy być w kościele to kwestia nastroju , czy pogody . Nic w tym ważnym dniu , nie dają dla Kościoła i nic też nie biorą . Z upływem czasu stają się letnimi a jeśli są dzieci i widzą taki stosunek rodziców do kościoła , innymi nie będą , bo tylko taki zwyczaj wynieśli z rodzinnego domu .

Przeto pamiętajmy , że do Bożej rodziny należymy , niechże naszą wspólną troską będzie , dobro tej rodziny . Jeśli zatem troską naszą jest sprawić przyjemność wycieczką dla dobra naszych dzieci, to chyba pierwszym co być powinno , to również przyjemność oddania Bogu chwały , wywyższenia Dawcy Życia Jezusa i przyjęcia radości , jaką wnosi Duch Święty . Głowa tej naszej wspólnej Bożej rodziny , wynagrodzi słowami : Dobrze sługo dobry i wierny , nad tym co małe byłeś wiernym , wiele ci powierzę , wejdź do radości Pana twego (Mat.25,21). Drogo kupieni jesteśmy , jakże wielką cenę zapłacił za każdego z nas Pan . Doceniajmy to i wysławiajmy Boga w ciele naszym .

Chciałbym abyście drodzy czytelnicy zapamiętali najważniejsze moje myśli z tego artykułu .

1) Pan Bóg nikogo nie zmusza , by stał się niewolnikiem sprawiedliwości . To nasz świadomy wybór , by zrezygnować z części swej wolności na rzecz nauki Jezusa i apostołów .

2) Ciało Jezusa nie jest jednym członkiem , ale wieloma , stąd nie możecie czynić co chcecie . Wy jesteście Ciałem Jezusa z osobna członkami jedni drugich a głową Chrystus .

3) Ograniczenia naszej wolności służą podobnie jak znaki drogowe wspólnemu dobru , oraz bezpieczeństwu naszemu i innych użytkowników dróg . Stąd nie ma grzechów prywatnych , każdy grzech ma wymiar społeczny i obciąża resztę członków .

4) A zatem prawdziwa wolność , to nie jest wybieranie własnej drogi , ale podążanie wspólną drogą wytyczoną życiem Jezusa i Apostołów . A także ogrom świadków wokół nas , ludzi z żywym świadectwem swojej wiary . Biegnijmy wytrwale , abyśmy nie upadali na duchu utrudzeni , patrząc na Jezusa , sprawcę i dokończyciela wiary . (Hbr.12,2) Patrzmy też na tych , którzy są blisko nas w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków , zachęca autor listu do Hebrajczyków 10,24 .

Czesław Budzyniak