Przygotuj się na spotkanie ze swoim Bogiem

Amos 4,12

Spotkanie z Bogiem nie jest sprawą , którą można zlekceważyć , lub przełożyć na inny dzień . Każde inne możesz przełożyć , tego nie możesz . Na to spotkanie musisz się stawić w dniu wyznaczonym przez Stwórcę . Ponieważ kiedy zostałeś poczęty w łonie matki , wszystkie dni przyszłe zostały w twej księdze określone , chociaż wtedy żadnego z nich jeszcze nie było .

Pierwsze spotkanie z człowiekiem zarządził sam Pan Bóg . Zawołał jak sędzia z Trybunału Najwyższego : Adamie gdzie jesteś ? Ten sam głos co Adam usłyszał , usłyszy każdy . Nadejdzie godzina , mówi Jezus : kiedy wszyscy , co są w grobach usłyszą głos Jego (EJ.5,28)

Następnie Pan Bóg wyszedł z inicjatywą do szerszego grona ludzi , do Hebrajczyków . Mojżesz przyprowadził ich z Egiptu do podnóża góry Synaj i Bóg przemówił do nich . (2Moj.18-19) Potem zaprasza Bóg Mojżesza na szczyt góry i wręcza pierwszą Księgę Prawa , która była z dwóch płyt kamiennych , po pięć przykazań na jednym kamieniu . Zapis w niej został wykonany ręką Boga , pismem ludzkim , tak by człowiek mógł przeczytać i rozumieć . Było w niej napisane :Słuchaj Izraelu ! Pan Bóg nasz , Pan jeden jest . Nie będziesz miał innych Bogów obok mnie . Dziesięć razy : Nie będziesz… Z serdecznej troski mówi Bóg nie będziesz … aby uchronić nas od nieszczęścia tu i w wieczności .

To Boże Prawo zostało postanowione na Bożej Górze Narad , jako Prawo ponadczasowe , dla całej ludzkości i jest aktualne do dziś . Nigdy nie zostało zniesione i w aspekcie duchowym obowiązywać będzie do końca . Bowiem na podstawie tego prawa , później rozszerzone przez naukę Jezusa i Apostołów , Pan Bóg odbędzie sąd nad wszystkimi narodami .

Nieco w późniejszym czasie , Bóg pozwala spisywać dla potomnych dzieje tego narodu , do którego się przyznaje i mówi : Będziecie szczególną moją własnością , pośród wszystkich ludów . Wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym (2Moj.19,5) Jaka piękna przyszłość wyrysowana słowami Boga dla Izraela . Starsi tego narodu , gdy usłyszeli te słowa rzekli wszyscy razem : Uczynimy wszystko, co Pan rozkazał (w.6) W tym zapewnieniu : „Uczynimy wszystko’’ , Pan Bóg chciał przez ten osobliwy naród , wyrażać siebie dla wszystkich narodów , które były i które będą .

Do Izraela , też zawsze pierwszy wyciągał rękę i posyłał swoje Słowo przez proroków . Tu prorok Amos nawołuje by do tego spotkania się przygotować . Pozostawiając taką wypowiedź w Biblii , Bóg czyni to z myślą o każdym pokoleniu i o naszym myśli również . Ponieważ my też nie wiemy kiedy nadejdzie wyznaczony dzień naszego spotkania z Bogiem . Wiemy jedno , że na pewno nadejdzie . Bowiem : Postanowiono ludziom raz umrzeć a potem sąd (Hebr.9,27)

To Boże Prawo z historią Bożego narodu z natchnioną księgą poematów i modlitw namaszczonych mężów i niewiast a także Księgą Nowego Przymierza , nazwane zostało „Księgi’’ czyli Biblia , lub Pismo Święte . Biblia to Słowo Boga skierowane do człowieka , jest zawsze po za czasem , jest zawsze teraźniejsze i żywe , bo rozgrywa się w każdym człowieku i na przestrzeni wszystkich wieków . Dla Boga wszelki czas jest teraźniejszością . Jezus mówi : Pierwej niż Abraham był „Ja Jestem’’(EJ.8,58) A to oznacza , że Bóg był , jest i będzie Panem czasu . Biblia opisuje nie tylko naród izraelski , opisuje także narody świata o niektórych mówi bardzo wyraźnie i szczegółowo . Treść Biblii przenika kulturę całej ziemi a niektóre cywilizacje w szczególności . Nasza cywilizacja jest mocno uwidoczniona ustami proroków , którzy kilka tysięcy lat temu natchnieni Duchem Świętym przepowiadali o niej . Mam tutaj na myśli księgę Daniela, jego prorocze wizje o wcześniejszym i naszym pokoleniu . O sytuacji politycznej w dniach ostatnich i o wielkim ucisku , jakiego nigdy nie było i później już nie będzie (Dan,12,1) A zatem Biblia jest księgą , która mówi prawdę o człowieku , który stworzony z najmniejszą odrobiną Bóstwa i cząstką Bożej natury w swym rodowodzie . Mówi kim człowiek był na początku a kim jest teraz , mówi też gdzie będzie w wieczności . Ponieważ gdy zaistniał na ziemi , zaistniał na zawsze . Nawet wieczność włożył w ich serca .(Kazn.3,11) Cudowne są dzieła Twoje…jak niezgłębione są myśli Twoje o Boże , jak wielka jest ich liczba . (PS.139,14i17)

Spotkanie z Bogiem należy rozpatrywać w trzech aspektach .

Każde z tych spotkań w życiu doczesnym , jest spotkaniem dramatycznym dla człowieka , ponieważ nasze ciało nie jest dostosowane do spotkań z istotami świata duchowego . Prorok Daniel gdy spotkał anioła przez kilka dni był chory(8,18 i 27)Apostoł Jan na wyspie Patos podobnie (1,17) 1. Spotkanie Boga z człowiekiem dla jego powołania , zbawienia i społeczności z nim . Np. spotkanie Szawła z Tarsu w drodze do Damaszku . 2. Spotkanie Boga z człowiekiem w celu osądzenia jego czynu , jego postawy . Przyjdę i poruszę świecznik twój z jego miejsca , jeśli się nie opamiętasz . (Ob.J.2,5 3. Spotkanie z Bogiem przed sądową stolicą na sądzie ostatecznym , po ziemskim życiu . Przyjdę jak złodziej a nie dowiesz się o której godzinie cię zaskoczę . (Ob.J.3,3) Śmierć jak to śmierć , zwykle przychodzi niespodzianie a na sąd ostateczny , każdy musi się stawić , gdyż Bóg wyznaczył dzień w którym będzie sądził świat sprawiedliwie(Dz.A.17,31)

Każde z tych spotkań pociąga za sobą konsekwencje . Prześladowca Szaweł Tarsu , nazwany później Pawłem , po spotkaniu z Jezusem , staje się Apostołem Narodów . Nie każdy powołany z ciemności do światłości musi mieć spotkanie podobne do Pawłowego spotkania . W zaciszu domowym też można spotkać Jezusa . Każde takie spotkanie z Bogiem zmienia ludzi złych , na ludzi dobrych . Potem spotykamy ich w Kościele gdzie są żywym świadectwem Chrystusa .

Prorok Amos nawołuje naród izraelski do nawrócenia się do Boga , ponieważ Pan Bóg zamierza spotkać się z tym narodem , celem osądzenia za jego odstępstwo od Pana . Bogate kobiety mieszkające w Samarii , nazwane przez proroka „krowy baszańskie’’, które bezlitośnie uciskały biednych , namawiając mężów swych , by przynosili im mocny napój . Mężowie ich nie potrafili wyciągnąć wniosków o przyczynach suszy , o pladze szarańczy , czy spustoszeniu jakie zostało dokonane w ich ziemi . A jednak nie nawróciliście się do mnie , mówi Pan. Dlatego tak postąpię z tobą , tak chcę postąpić z tobą Izraelu . Przeto przygotuj się na spotkanie z twoim Bogiem . (Am.4.) Człowiek nie zna dnia ani godziny , kiedy na kartce boskiego kalendarza będzie wypisane twoje imię i bilet w podróż do wieczności , bez jej powrotu . Czyż zatem nie słusznie ostrzega Jezus w liście swoim do zboru w Sardes : Nie dowiesz się o której godzinie cię zaskoczę . (Ob.3,3)

Dzisiejsza postawa człowieka , jest odbiciem wcześniejszych jego zachowań . Człowiek zagubił obraz Boga w czasie swojej wędrówki po przeklętej ziemi , porośniętej ostem i cierniem . To też nic dziwnego , że wciąż słychać głosy ludzi , którzy siebie uważają za mądrych : Kimże jest Wszechmocny , żebyśmy Mu mieli służyć ? I cóż nam z tego , że będziemy się modlić do Niego .(Jb.21,15)

Dobrze , że nie wszyscy ludzie zadają takie pytania a wręcz przeciwnie . Uważają , że udowadniać istnienie Boga jest niemal bluźnierstwem . Bo jeżeli początek „Jest” , to co cokolwiek istnieje , przedewszystkim Bóg istnieje , mówią mądrzy sercem .

Chciałbym teraz przedstawić kilka wypowiedzi ludzi nauki i popatrzeć na ich postawę .

Pan Bóg ukształtował tak człowieka , jak twierdzi prof. biologii i antropologii Dawid Wilson . „Koncepcję boskości mamy zapisaną w naszych genach . Stąd też nasze skłonności do przekonań religijnych . To oznacza , że w mózgu ludzkim istnieje coś takiego jak moduł moralności , który uaktywnia się już we wczesnym dzieciństwie .Tak więc religia ujmując rzecz ogólnie , nie jest wytworem ludzkiego rozumu , jest umieszczona przez Stwórcę w naszej podświadomości ”. Prorok Izajasz ujął to tak : Dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie (26,9) Apostoł Paweł przemówił na ateńskim areopagu : Żeby szukały Boga , czy Go może nie wyczują i nie znajdą , bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas(Dz.17,27) Wierzący człowiek posiada tę konieczność przebywania w tajemniczym cieniu Wszechmocnego . To przecież jest przedmiotem jego troski każdego dnia i każdego następnego też . Oswald Chambers znany pisarz chrześcijański powiedział kiedyś tak : „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu , na drugim i na trzecim też , wtedy twoja modlitwa będzie słyszana w całym wszechświecie”. Zapamiętajmy sobie tę wypowiedź .

Doktor n. med. I . Newman potwierdza w rzeczowy sposób , mądrość i wszechmoc Boga : „Człowiek z całą swoją dotychczasową wiedzą , nie jest w stanie złożyć jednej komórki ciała i ożywić ją . W przeciwieństwie , Inteligentna Siła Stwórcy jest w stanie wyprodukować około 6 miliardów tych komórek , poukładać je odpowiednio i utworzyć człowieka (dziecko w łonie matki) w przeciągu 280 dni „.

Światowej sławy holenderski kardiochirurg dr. Pim van Lomnel powiedział : „Śmierć jest prawdopodobnie innym stanem świadomości i tylko końcem naszego fizycznego etapu cielesności. Świadomość może być niezależna od funkcji mózgu , śmierć nie oznacza definitywnego końca . Inaczej mówiąc , czas to dalszy ciąg stanów świadomości , po tamtej stronie jest początek , po tej koniec naszej świadomości „ Na podstawie wypowiedzi doktora , można śmiało powiedzieć : Nie ma zmarłych , są tylko ci co odeszli do wieczności . Jedni do domu Ojca odpocząć od prac swoich (Ob.,14,13) Inni do miejsca milczenia , czekając na sąd ostateczny (Ps.115,17) oraz (Mat.25,31- 46)

Jeszcze jedną , interesującą wypowiedź pozwolę sobie przedstawić czytelnikom tego tekstu . Australijski neurofizjolog , laureat nagrody Nobla prof. John Eccles , który zmarł w 1997 roku . Stwierdza : „Umysł człowieka jego osobowe „Ja’’ istnieje jako duchowy wymiar człowieczeństwa i jest nieśmiertelne . Ecceles pisze o dwóch pewnikach a są nimi : Niepowtarzalność osoby ludzkiej w jej cielesności i duchowym istnieniem nieśmiertelności . Profesor podkreśla , że świadomość osobowego „Ja’’ po śmierci każdego człowieka istnieje nadal . Wierzę mówi profesor, że moje istnienie jest fundamentalną tajemnicą , która przekracza każdą biologiczną ocenę rozwoju mojego ciała , również mózgu z jego dziedzicznym pochodzeniem . Byłoby zatem nie rozsądne wierzyć , że ten wspaniały dar świadomości , nie ma dalszej przyszłości , oraz możliwości egzystencji w innej niewyobrażalnej rzeczywistości powiedział prof. Eccles .”

Podobnych wypowiedzi można by podawać bez końca . Dlaczego zatem zdarzają się ludzie , którzy są niedouczeni w tej dziedzinie a podejmują się oceny dotyczącej świata duchowego , istot duchowych , życia po śmierci , czy samego Boga , który jest tajemnicą . Chcąc powiedzieć , że nie ma Boga , to przecież najpierw On zaistniał w świadomości tego człowieka . Potem dopiero usuwa Boga z swojej świadomości . Biblia mówi : Głupi rzekł w sercu – nie ma Boga . (PS.14,1)

Nie musi to być człowiek wykształcony , choć i takich nie brakuje wśród mądrych sercem . Człowiek bez wykształcenia też może mieć mądre serce , gdyż źródłem mądrości jest Bóg i On jej udziela tym , którzy Go kochają . Bojaźń Boża jest początkiem mądrości a poznanie świętego to rozum , – mówi Biblia . (Przyp.9,10)

Zbliżając się ku końcowi naszych rozważań powtórzę za apostołem Janem natchnione Słowo : Kto czyni nieprawość , nich nadal czyni nieprawość a kto brudny , niech nadal się brudzi .(Ob.J.22,11) Salomon mówi : Postępuj tak jak każe ci serce i używaj czego pragną twoje oczy . Lecz wiedz , że dlatego wszystkiego Bóg cię wezwie na sąd . W tych dwóch przesłaniach Biblia nawet nie zachęca by zostawić zło , Pan Bóg wybór pozostawia pod rozwagę każdemu indywidualnie . Natomiast zachęca : kto czyni sprawiedliwość , niech nadal ją czynić a kto święty niech nadal się uświęca . (Ob.J.22,11)

Naprawdę , choćbyś nie wiem jak bardzo nie chciał , to musisz się z Bogiem spotkać . Tak postąpię z tobą a ponieważ tak chcę postąpić z tobą mówi Pan . Przygotuj się więc na spotkanie z Bogiem .

Dziś potrzebą mojego serca jest modlitwa z wyrazem wdzięczności , za twórczą moc i przemożną siłę . Dzięki , której moje serce wciąż uderza a ja jeszcze jestem w drodze do wieczności mając wgląd w siebie samego . Mam również świadomość jak wielu jest podobnych do mnie . Podobną mamy wiarę , podobne też powątpiewania , ale wciąż idziemy by być bliżej dnia , kiedy spotkamy Ciebie Ojcze Sprawiedliwy . Spotkamy Ciebie bez lęku i ujrzymy takim , jakim Jesteś od wieczności . Dziękuję Dobry Boże za dar wiary , którą zwyciężymy świat i wszelkie zło, które jest na świecie .

Czesław Budzyniak