Cierpienie Chrystusa opisane przez proroka Izajasza.

Iz 53:6-12 BT
….(6)Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.(7)Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.(8)Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć.(9)Grób Mu wyznaczono między bezbożnymi, i w śmierci swej był [na równi] z bogaczem, chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w Jego ustach kłamstwo nie postało.(10)Spodobało się Panu zmiażdżyć Go cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego.(11)Po udrękach swej duszy, ujrzy światło i nim się nasyci. Zacny mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.(12)Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy, i posiądzie możnych jako zdobycz, za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami. W Księdze Izajasza znajdujemy wiele proroctw, ale jedno z nich, szczególnie zwróciło moją uwagę. W proroctwie tym Izajasz dość obrazowo przedstawił mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa. W wersecie 7 czytamy:” (7)Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.”

I rzeczywiście, Jezus przez czas trwania procesu, nie otwiera Swoich ust. Wspomina o tym również ewangelista Mateusz, w rozdziale 26:63:” (63)Lecz Jezus milczał (cz.a.BP)”.

W W dalszej części fragmentu z Księgi Izajasza, czytamy:”…, jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą,…(BW)”.

Izajasz porównuje tutaj Jezusa do baranka. Jest to słuszne porównanie, ponieważ w tamtym czasie składano z nich ofiary, [również spożywano Paschę z barankiem – więcej na ten temat możesz dowiedzieć się klikając tutaj]. W Bożym zamyśle, właśnie Pan Jezus był doskonałym barankiem, który miał być złożony na ofiarę za grzechy.

O tym, że Jezus był tym Barankiem, czytamy w NT, w Ewangelii Jana 1:29: ”(29)Nazajutrz (Jan) widzi przychodzącego Jezusa i mówi: – Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata (BP)”.

Słowa, „… jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca…”, są bardzo wymowne. Z opisów ewangelistów wiemy, że tak było z Jezusem. Chciałbym użyć w tym miejscu dość drastycznego porównania. Czy ktokolwiek z was, był kiedyś w rzeźni i widział ubój zwierząt?

Ja, z racji wykonywanego wcześniej zawodu byłem i widziałem. Powiem, że widok jest porażający. Baranki, płaczą jak małe dzieci, [taki wydają dźwięk]. Owce natomiast, są nieme i często same „kładą swój łeb na pień”. Jednak zarówno jedne jak i drugie, patrzą swoim oprawcom prosto w oczy. Sam nigdy nie zabiłem, ani owcy, ani baranka, ale to widziałem. Widok naprawdę jest przerażający.

Z Jezusem było podobnie. Też był prowadzony na rzeź, i patrzył prosto w oczy swoim oprawcom. A nawet potrafił im przebaczyć, mówiąc:”(34)Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią… (Łu 23;34 BP).

W wersecie 9 czytamy: (9)Miejsce pogrzebania dano Mu wśród bezbożnych, a grób tam, gdzie bogaczy się chowa (BW-P).

Wyjaśnienie pierwszej części tego wersetu znajdujemy w ewangelii Mt 27:38, gdzie dowiadujemy się, kogo ukrzyżowano razem z Jezusem:” (38)Wtedy ukrzyżowano wspólnie z Nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie (BW-P).

Dwóch złoczyńców, czyli bezbożników. Piszą o tym, również ewangeliści; Łukasz 23:33 i Jan 19:18.

Drugą część wersetu 9 wyjaśnia ewangelista Mateusz 27:57-60a. Czytamy tam: (57)A gdy nastał wieczór, przybył pewien bogaty człowiek z Arymatei, imieniem Józef, który był również uczniem Jezusa.(58)Poszedł on do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. I rozkazał Piłat, aby mu je wydano.(59)Wziął tedy Józef ciało, owinął je w czyste płótno(60)i złożył w grobie, zupełnie nowym, wykutym na jego polecenie w skale…. (BW-P). Tak wypełniło się to, co Bóg przepowiedział słowami proroka Izajasza.

W wersecie 12 czytamy, że Jezus miał być policzony pomiędzy przestępców:”…za to, że Siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców (BT)”, „…dlatego że sam Siebie zechciał na śmierć wydać i do grzeszników został zaliczony….(BW-P)”.

Kolejny raz słowa ze ST znajdują potwierdzenie w NT. W ewangelii Marka 15:28 czytamy:”(28)[I tak oto wypełniło się Pismo, które mówi: I zaliczono Go pomiędzy złoczyńców] (BW-P), „(28)I wypełniło się Pismo, które mówi: Z złoczyńcami jest policzony (BG). Również ewangelista Łukasz, w rozdziale 22:37 wspomina o tym.

Na koniec wersetu 12 Izajasz napisał bardzo znamienne słowa:”…A On wziął na siebie grzechy bardzo wielu i orędować chciał za przestępcami”.(BW-P), „…A On poniósł grzechy wielu, i oręduje za przestępcami”(BT).

Pisząc te słowa, jak bardzo Izajasz miał wówczas rację. Jan w swojej ewangelii w rozdziale 15:13, napisał: ”(13)Największa zaś miłość, na jaką człowiek w ogóle może się zdobyć, polega na tym, że ktoś oddaje swoje życie za swych przyjaciół”(BW-P).

Czyż proroctwo Izajasza nie jest dowodem, że całe Pismo jest natchnione przez Boga? 2 Tym 3;16, 2 List P 1:21. Daje nam również odpowiedź na to, że dzięki Bogu, prorocy mogli prorokować i przekazywać ludziom Boże zamysły.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, otrzymać pomoc lub wyrazić własną opinię;
Zadzwoń:(+48)505158308 – Poland
Napisz:rafalsamul@wp.pl
Lub odwiedź stronę internetową: