Dzieje Apostolskie 11:26

W ANTIOCHII NAZWANO PO RAZ PIERWSZY UCZNIÓW – CHRZEŚCIJANAMI

KTO TO JEST CHRZEŚCIJANIN??????
Termin „chrześcijanin” (właściwie: chrystjanin) powstał od Chrystusa. Oznacza to, że między ludźmi, którzy są chrześcijanami, a Chrystusem, istnieje szczególna więź. Zostali Oni nazwani od Jego imienia. Nasuwa się jednak od razu pytanie: W jakiej relacji z NIM nadal pozostają?

Pan Jezus umarł na krzyżu, w trzy dni później zmartwychwstał, a po czterdziestu kolejnych dniach wstąpił do nieba. Na ziemi pozostali natomiast Jego uczniowie, którzy żyli z Nim i w Niego wierzyli. Pomimo, że Chrystus nie był już z nimi tak jak wcześniej, dalej w Niego wierzyli i pozostali Jemu wiernymi. Ludzie obserwujący ich dostrzegli to i dlatego nazywali ich chrześcijanami.

Cechą rozpoznawczą chrześcijanina jest zatem wiara w Chrystusa.

Co zawiera ta wiara?
Trzymam się tego, co Biblia mówi o Jego osobie. Jezus Chrystus jest Synem Bożym, będąc jednocześnie w grzesznym ciele. Jeżeli wierzę w to, rozpoznaję Jego boski autorytet i Jego zmagania wobec mojego życia. Co On mówi, jest dla mnie wiążącą prawdą. Wierzę w Jego dzieło odkupienia, którego dokonał na krzyżu. Akceptuję więc tym samym moją winę przed Bogiem i potrzebuję posiadania Zbawiciela. Znam drogę do mojego zbawienia i i idę nią: wyznaję moją winę i przyjmuję zastępczą śmierć Zbawiciela jako dzieło mojego pojednania się z Bogiem.

Zauważamy, że ani chrzest, ani też przynależność do jakiegokolwiek kościoła, nie są w stanie uczynić z nas prawdziwych chrześcijan. Do tego zdolna jest tylko i jedynie osobista więź z JEZUSEM CHRYSTUSEM, oparta na wierze i miłości.

„A na to Agryppa do Pawła: Niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem”( Dzieje Apostolskie 26,28).

Biblia rozumie pod pojęciem <> – osobistą relację wiary i miłości wobec Pana Jezusa. Teraz chcielibyśmy postawić inne pytanie: Czy jesteś chrześcijaninem w takim znaczeniu tego słowa?

Warto się zastanowić nad tym pytaniem, ponieważ odpowiedź na nie jest decydująca w sprawie naszego wiecznego losu: niebo albo piekło, życie albo śmierć, zbawienie albo potępienie.

Jeżeli możesz z całą szczerością odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznym „tak”, cieszymy się, że znasz Pana Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela. W takim przypadku w Twoim sercu żywa jest świadomość tych oto prawd: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny” – „Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego” – „Jezus rzekł: kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (Jana 3,36 / 1,12 / 11,25).

Jeżeli jednak na pytanie to zmuszony byłbyś dać przeczącą odpowiedź, prosimy Ciebie usilnie, abyś bez zwlekania został chrześcijaninem!! Nie, nie werbujemy do żadnego religijnego zgrupowania! Ale znając Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, pragniemy przyprowadzić cię do Niego.

A więc: jak stać się prawdziwym chrześcijaninem?
Przyjdź do Pana Jezusa w szczerej modlitwie i wyznaj Mu, że potrzebujesz Go jako Zbawiciela, jako Ratunek przed nadchodzącym Sądem Boga. Twoja wina przed Bogiem jest faktem i potrzebuje rozwiązania, które oferuje tobie Pan Jezus. To On umarł niegdyś na krzyżu Golgoty, aby uwolnić cię od wszelkiej winy.

WYZNAJ MU SWOJE GRZECHY I UWIERZ W JEGO DZIEŁO ZBAWIENIA. JEDYNIE W TEN SPOSÓB MOŻESZ JESZCZE DZISIAJ ZOSTAĆ SZCZĘŚLIWYM CHRZEŚCIJANINEM!!!!!!!!!!!!!!!!

Adi Gillner