List do Efezjan 1:4

W NIM BOWIEM WYBRAŁ NAS PRZED ZŁOŻENIEM ŚWIATA, ABYŚMY BYLI ŚWIĘCI I NIENAGANNI PRZED OBLICZEM JEGO; W MIŁOŚCI.

Pan Jezus ofiarował samego siebie za nasze winy. Ofiara ta uświęciła i wciąż uświęca tych, którzy są skłonni uwierzyć w jednorodzonego Syna Bożego, który zstąpił z niebios. Zmartwychwstały Pan usiadł po prawicy Bożej. W Nim to możemy dzisiaj ostać się przed obliczem Bożym. „Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym” Ef.1;5-6.

Czy człowiek uświęcony przez Umiłowanego może jeszcze poszukiwać swojej doskonałości?

Nie, ponieważ jest nazwany świętym w Chrystusie po wszystkie wieki!!! Wszystko to, co ma, zawdzięcza dziełu Chrystusa. On daje mu zapewnienie, że jest kosztowny przed Bogiem. Jest perłą drogo nabytą, na którą Bóg spogląda mile i nadaje jej miano dziecka Bożego. Jan w 1:12 pisze; „Tym zaś, którzy Go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”.

Cóż zatem pozostaje tak ubogaconemu i utytuowanemu stworzeniu, jeśli nie posłuszeństwo Bogu, oraz ustawiczne oddawanie Mu chwały, czci, jak również Jego Synowi, a swemu Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi.

„A TEMU, KTÓRY MA MOC UTWIERDZIĆ WAS WEDŁUG EWANGELII MOJEJ I ZWIASTOWANIA O JEZUSIE CHRYSTUSIE, WEDŁUG OBJAWIENIA TAJEMNICY, PRZEZ DŁUGIE WIEKI MILCZENIEM POKRYTEJ, ALE TERAZ OBJAWIONEJ I PRZEZ PISMA PROROCKIE WEDŁUG POSTANOWIENIA WIECZNEGO BOGA OBWIESZCZONEJ WSZYSTKIM NARODOM, ŻEBY JE PRZYWIEŚĆ DO POSŁUSZEŃSTWA WIARY-BOGU, KTÓRY JEDYNIE JEST MĄDRY, NIECH BĘDZIE CHWAŁA NA WIEKI WIEKÓW PRZEZ JEZUSA CHRYSTUSA. AMEN.” Rzym.16;25-27.

Bogusław Hurynowicz