Psalm 19:9

ROZKAZY PANA SĄ SŁUSZNE, ROZWESELAJĄ SERCE, PRZYKAZANIE PANA JEST JASNE OŚWIECA OCZY.

Wysyłając Jozuego do wypełnienia zadań jako wodza narodu Izraelskiego Bóg obiecał mu powodzenie we wszystkim, co będzie czynił, ale pod warunkiem, że będzie rozmyślał o Jego słowie we dnie i w nocy i, że będzie strzegł wszystkich przykazań Bożych (Joz. 1:8). Psalmista w Ps. 1;2-3 pisze, że szczęśliwy jest ten człowiek, który rozmyśla o Zakonie Pańskim we dnie i w nocy. Apostoł Paweł radzi Tymoteuszowi, aby o tych rzeczach, tj. o Piśmie Świętym, rozmyślał, aby postęp jego był jawny dla całego jego otoczenia.

Porównując list do Kolosan 3:16 z listem do Efezjan 5:19 możemy stwierdzić, że fakt zamieszkania w nas Słowa Bożego sprawia, że jesteśmy napełnieni Duchem Świętym. Są to dwie wielkie radości życia chrześcijańsliego, które są ze sobą nierozerwalne. W miarę gdy człowiek napełnia się Słowem Bożym napełnia go również Duch Święty. Słowo Boże jest siłą dokonującą dzieła nawracania duszy. Ono także oczyszcza życie, zachowuje od grzechu, oświeca, poświęca, jest mieczem Ducha, zapewnia skuteczność i prowadzi do wysłuchania modlitwy, rozwesela serce, oraz daje wzrost każdemu wierzącemu. Zdyscyplinowany czas duchowej społeczności z Bogiem w miarę gdy człowiek wciąż na nowo przeżywa myśli i słowa zaczerpnięte z Biblii, powinien dawać każdemu wierzącemu obfitość duchowego pokarmu.

Bogusław Hurynowicz