Zwiastowanie o Krzyżu objawieniem Bożej mocy i mądrości

1 Koryntian 3:19-20
„[…] albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem: On chwyta mądrych w ich własnej chytrości; i znowu: Pan zna myśli mędrców, że są marne”.

1 Koryntian 1:18
„[…] albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą […]”.

W czasach Starego Przymierza pochodzącą od Boga moc (zbawczą, wyzwoleńczą dla Izraela) rozumiano jako siłę fizyczną lub władzę polityczną. Zbawiciela (Mesjasza) utożsamiano z mocarzem (przykład Samsona) lub z przywódcą, który stanie na czele armii, by poprowadzić i wyzwolić okupowanego Izraela. Jednak myśli i drogi Boże były inne (Izajasza 55:1-13). Bóg posyłając Odkupiciela (Jezusa Chrystusa), objawił całemu światu inny rodzaj mocy (duchowej mocy), różniący się od wyobrażeń cieleśnie ukształtowanego człowieka (Izajasza 44:3-8 / Izajasza 55:1-3). Dalszy fragment z 1. Listu do Koryntian mówi nam o tym:

1 Koryntian 1:18-21
„[…] albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Skoro bowiem świat przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto upodobało się Bogu zbawić wierzących przez głupie zwiastowanie”.

Bóg wielokrotnie okazywał miłosierdzie, wzywając do nawrócenia i postępowania według Jego woli (Jeremiasza 11:1-14). Prośby, groźby i w ostateczności kary (przykład potopu, Sodomy, Gomory czy niewoli Izraela) nie zdołały odwrócić człowieka od zła i niesprawiedliwości. By zmienić nierozumne, zatwardziałe ludzkie serce, nasz Stwórca zastosował więc inne rozwiązanie. W Jezusie Chrystusie (posyłając zbawiciela), Bóg po raz kolejny zaoferował pomoc zgubionej ludzkości (Rzymian 5:12-19). W ten sposób zostało zapoczątkowane Nowe Przymierze (więcej o Przymierzach dowiesz się, klikając tutaj) i dziś każdy (również i ty) może korzystać z Bożej mocy i mądrości w pełnym tego słowa znaczeniu.

Rzymian 15:10-13
„[…] i znowu mówi: Weselcie się, poganie, z Jego ludem. I znowu: Chwalcie Pana, wszyscy poganie, i niech Go wysławiają wszystkie ludy. I znowu Izajasz powiada: Wyrośnie odrośl z pnia Jessego i powstanie, aby panować nad poganami; w Nim poganie nadzieję pokładać będą. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego”.

Moc Ducha Świętego (Rzymian 15:13c) rozpoczyna swoje działanie w sercach ludzi, którzy nawracając się [(Dzieje Apostolskie 2:38) co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj], zostają wyposażeni w duchową zdolność rozróżniania tego, co Boże i postępowania zgodnie z Jego punktem widzenia (Hebrajczyków 8:10-11). Pismo Święte wyraźnie wskazuje na istnienie tej nadnaturalnej mocy, Bożej mocy [mocy Ducha Świętego (1 Tesaloniczan 1:5)]. W 1. Liście do Koryntian 2:4-5 Apostoł Paweł pisze: „[…] a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.

Kiedy jesteśmy wspierani Bożą mocą (mocą Ducha Świętego), możemy z niej czerpać mądrość i duchową siłę, by móc prowadzić pełne życie chrześcijańskie (nie chodzi tutaj o życie religijne – więcej na temat tych różnic tutaj). Myślę jednak, że w dzisiejszych czasach wielu chrześcijan nie zdaje sobie sprawy z tego, czym jest ta łaska (więcej o łasce dowiesz się, klikając tutaj) i wypływająca z niej odpowiedzialność. Dowody odnajdujemy w zastraszających statystykach: tylko 50% członków Kościoła uczęszcza na nabożeństwa. Co roku 80% chrześcijan odchodzi z Kościoła. Procent rozwodów wśród tak zwanych „narodzonych na nowo” chrześcijan jest taki sam jak wśród niechrześcijan (35% – dane z raportu Barna Insitute z 2004 roku). 69-94% chrześcijańskiej młodzieży porzuca wiarę po skończeniu szkoły średniej (Barna Group raportuje, że 64% młodych ludzi porzuca wiarę po skończeniu szkoły wyższej). Kościół Assembly of God wykazał, że 75% ich młodzieży porzuca wiarę po ukończeniu szkoły średniej. U Baptystów Południowych jest to aż 88%. Josh McDowell Ministies raportuje 94% osób odchodzących od wiary w ciągu 2 lat od ukończenia szkoły średniej.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, jeśli nie rozumiesz Boga lub czujesz się Nim rozczarowany, PROSZĘ, uświadom sobie, że WŁASNYMI SIŁAMI NIC NIE OSIĄGNIESZ. Aby zaznać prawdziwej przemiany i wprowadzić w życie TRWAŁE WARTOŚCI WIARY, potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Poznanie Boga umysłem, posiadanie wiedzy biblijnej czy przyjęcie informacji, że Jezus umarł za twoje grzechy, to nie wszystko. On musi wejść i wewnętrznie cię utwierdzić [czyli duchowo odrodzić (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:4-7)]. Biblia nazywa to „nowym narodzeniem” [(Jana 3:1-8 / Jana 1:11-13) „duchowym odrodzeniem” (1 Piotra 1:3-5) – więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj]. W każdym innym przypadku możesz jedynie przybrać religijną formę pobożności, pozbawioną obecności i wsparcia samego Stwórcy (Tytusa 3:4-7). Uwidoczni się to w zmiennych nastrojach, niepewności, braku pokoju, wiary, chęci, cierpliwości i nadziei, doprowadzając do tego, że życie z Bogiem stanie się dla ciebie bezwartościowe i nudne (stąd biorą się te zastraszające statystyki).

Dlatego zachęcam cię do zastanowienia się nad tym ważnym tematem, a modlitwa Apostoła Pawła niech stanowi dla ciebie pomoc: „[…] dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen” (Efezjan 3:14-21).

Żyjąc blisko Jezusa (w Bożej w miłości – czym jest Boża miłość, dowiesz się, klikając tutaj) masz przywilej korzystać ze skutecznych i nieograniczonych źródeł duchowych błogosławieństw (2 Tesaloniczan 1:11-12). Pismo Święte wskazuje, że tylko w taki sposób możesz odnaleźć Bożą moc, właściwe prowadzenie, pokój i nadzieję na wolność i zwycięstwo (Kolosan 3:4 / Rzymian 8:1-2). Wszelkie inne próby utrzymania się przy Bogu (czy korzystania z Jego mocy) doprowadzą cię donikąd (Jana 14:5-6). Życie emocjonalne lub religijne a wiara utwierdzona na fundamencie Jezusa (w Jego mocy) to dwa różne drzewa przynoszące inne owoce (więcej na temat emocji w życiu chrześcijanina dowiesz się, klikając tutaj). Gorąco do tego zachęcam: „[…] prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat Go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi Go nie przyjęli. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (Jana 1:10-13).

Jeśli potrzebujesz więcej informacji, napisz: luke@zaJezusem.com lub odwiedź stronę internetową: