Prawo duchowego życia

Obok praw fizycznych (rządzących światem materialnym) istnieją również prawa duchowe (Boże prawa), regulujące twój stosunek do Boga. W Nowym Przymierzu (Nowym Testamencie) Biblia nazywa je „zakonem Ducha” (Rzymian 3:27-28 / Rzymian 8:1-9 / Galacjan 5:16-18), choć nie ma to nic wspólnego z wstąpieniem w stan zakonny lub kontaktem z wywoływaczami duchów. Duchowe prawa uczą cię, kierując w bliską więź z Bogiem, do czego potrzebujesz Ducha Świętego (Rzymian 8:8-9). Jedynie On w pełni zna myśli Boże (1 Koryntian 2:11), powinien Go więc posiadać człowiek, który pragnie poddać się Bożemu prowadzeniu. W Liście Pawła do Rzymian 8:14 czytamy: „[…] bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi”.

Duch Święty pomaga mam myśleć, mówić i postępować zgodnie z Bożym punktem widzenia. Fragmenty Listu Pawła do Rzymian 3:10-31, 8:5-9 i Listu Pawła do Galacjan 5:16-25 przedstawiają konsekwencje życia według odmiennych wzorów: „[…] bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne; ci zaś, którzy żyją według Ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała, to śmierć, a zamysł Ducha, to życie i pokój. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego” (Rzymian 8:5-9) – czym jest życie według ciała i według Ducha, dowiesz się, klikając tutaj.

W jaki sposób możesz poddać się Bożemu prawu Ducha?
Następuje to w wyniku Bożej ingerencji (Tytusa 3:3-6 / 2 Tymoteusza 1:9-10 / 1 Koryntian 1:29-31) – Bóg objawia się nam za pośrednictwem Ducha Świętego (Przypowieści Salomona 29:18 / Rzymian 16:25-27 / Efezjan 1:7-9) i wprowadza nas w stan [duchowy stan (Tytusa 3:3-7)], który zmienia nasze zainteresowania, wartości i cele życia. Pismo Święte nazywa to „nowym” lub „duchowym narodzeniem” [(Jana 3:1-8), „odrodzeniem” (Tytusa 3:3-7) – więcej na ten temat tutaj]. W tym stanie doświadczamy wspólnoty z Bogiem i rozpoczynamy z Nim społeczność (duchową więź – jak to wygląda w praktyce, dowiesz się, klikając tutaj). Dzięki temu wkraczamy w duchowe życie z Bogiem i przygotowany przez Niego plan zbawienia (1 Piotra 2:3-5).

Rozważmy teraz pomocne w zrozumieniu omawianego tematu podstawy duchowego życia, które znajdziemy w Ewangelii – więcej o Ewangelii dowiesz się, klikając tutaj:

1) Bóg umiłował człowieka i ma wobec nas wspaniały plan (1 Jana 4:9-10) – plan zbawienia wypływający z Jego miłości: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony” (Jana 3:16-17).

2) Przez upadek pierwszych ludzi zostaliśmy oddzieleni od świętego Boga (duchowo), Jego planu i żyjemy pod klątwą (1 Mojżeszowa 3:1-17). Nasza natura uległa skażeniu, a grzech stał się aktywnym czynnikiem w naszym życiu (Rzymian 5:12), prowadząc nas do śmierci i wiecznego potępienia (Mateusza 13:49-50 / Mateusza 25:46 / 2 Tesaloniczan 1:8-9). Jest jednak ratunek. Możesz zwrócić się do Boga, zostać usprawiedliwionym i uratowanym. W Liście Pawła do Rzymian 5:16b-17 czytamy: „[…] albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa […]”.

3) Aby przywrócić zerwany związek z Bogiem i rozpocząć życie w Duchu Świętym (dostępując usprawiedliwienia), należy odwrócić się od grzesznego stylu życia [Biblia nazywa to „nawróceniem” (Dzieje Apostolskie 2:37-40) – więcej na ten temat tutaj)] i przyjąć poprzez wiarę (Rzymian 3:21-23) Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana [czyli życiowego przewodnika (Dzieje Apostolskie 3:18-23)] i Zbawiciela [Mesjasza, Odkupiciela, Pośrednika (1 Tymoteusza 2:5 / Rzymian 10:9-11)]. W Liście Pawła do Rzymian 8:1-4 czytamy: „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo zakon Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według Ducha” – czym jest życie według ciała i według Ducha, dowiesz się klikając tutaj.

4) Poprzez życie prowadzone w Duchu Chrystusowym wkroczysz w duchowy związek z Bogiem, odnajdując dzięki prawdzie [(Jana 4:23-24 / 2 Jana 1-4) – więcej o prawdzie dowiesz się, klikając tutaj] Boży plan życia, a w nim drogę do zbawienia. W Ewangelii według Jana 14:5-6 zmartwiony Tomasz zapytał: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę?”, a Jezus odpowiedział mu: „Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.

Gorąco zachęcam cię więc do podjęcia decyzji szczerego poddania się Bożym prawom duchowego życia – Biblia udzieli ci potrzebnych do tego wskazówek (2 Piotra 1:19-21), Duch Święty właściwie cię poprowadzi (1 Koryntian 2:9-16), a Jezus zapewni ci swą pomoc (Jana 6:32-39).

W jaki sposób możesz zrobić pierwszy krok?
Najlepiej skłoń głowę i zaproś Ducha Świętego, aby poprowadził cię w tej krótkiej modlitwie:

Drogi Boże, przepraszam za grzechy, jakie uczyniłem w swoim życiu [poświęć trochę czasu, by przypomnieć je sobie i wyznać Bogu]. Proszę, przebacz mi i zapomnij moje winy. Jestem świadomy, że złamałem Twoje sprawiedliwe, święte prawo i jestem grzesznikiem potrzebującym przebaczenia. Panie Jezu, dziękuję, że umarłeś za moje grzechy, umożliwiając mi usprawiedliwienie, nawiązanie bliskiej więzi z Bogiem i otrzymanie daru życia wiecznego. Wierzę, że zmartwychwstałeś i siedzisz po prawicy Ojca i stamtąd mogę otrzymać od Ciebie pomoc. Otwieram drzwi mojego życia i zapraszam Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Proszę, zamieszkaj w moim sercu poprzez Ducha Świętego, zmień mnie, daj mi wiarę, siłę i prowadź mnie zgodnie z Bożą wolą. W Twoje ręce składam moje życie, ufność i nadzieję. Amen.

Modlę się teraz i szczerze ci życzę, abyś:

• cierpliwie oczekiwał odpowiedzi na swoją modlitwę;

• odwrócił się od grzechu i niesprawiedliwości – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj;

• zrozumiał i doświadczył tego, że chrześcijaństwo to przede wszystkim więź z Jezusem, a później dopiero reguły – na czym to polega, dowiesz się, klikając tutaj;

• zaczął czytać i rozważać Słowo Boże (Pismo Święte);

• u Jezusa szukał pomocy w rozwiązywaniu problemów;

• znalazł ludzi poważnie traktujących Boga i z nimi rozwijał duchowe życie – gdzie możesz to zrobić, przekonasz się, klikając tutaj.

Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji, otrzymać pomoc lub wyrazić swoją opinię,
napisz: luke@zaJezusem.com
lub odwiedź stronę internetową: